Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Høring - økonomiplan 2019-2022

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2019-2022, kommunebudsjett 2019 og betalingssatser/gebyrsatser for 2019 legges ut til høring med høringsfrist 19. desember

Kunngjøring

                                                                                              Utsira, den 04.12.2018

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2019-2022

Kommunebudsjett 2019

Betalingssatser og gebyrer 2019

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.utsira.kommune.no En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost post@utsira.kommune.no.

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig vedtak i kommunestyret 20. desember 2018.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide Klovning  Foto: Karianne Klovning

Nesten Ekstremvær-varsel Knud 21.-22. september

Fra i ettermiddag, fredag, er det ventet lokalt kraftige vindkast, opp mot 35-45 m/s. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Vindkastene avtar natt til lørdag og lørdag morgen. Tidslinje: Fredag 21. september kl. 12:00 - vinden øker > Lørdag 22. september kl. 08:00 - vinden løyer. Uværet kommer fra Vest-Nordvest.

Nesten-Ekstremværet har fått navnet Knud. Det gjelder å sikre løse gjenstander som står utsatt fra vindretning vest-nordvest. Eventuelle kanselleringer med rutebåten kommer på Rutebåten Utsira (facebook).

Nesten ekstrem - Fylkesmannen

Forventet situasjon i ettermiddag - kveld.

Grafiske beskrivelse av farevarslet

Det er ikke så lenge siden vi hadde god vind fra sør på onsdag, med en innstilt avgang med Rutebåten og folket måtte ta hånd om båter i havna:

 

 
 
 
 
 
 

Økende skogbrannfare

Opphevet August 2018 - På grunn av langvarig tørke og økt fare for skogbrann, så er det gjeninnført utvidet forbud mot åpen ild utover generelt bålforbud innen hele IKS området på Haugalandet, også Utsira.

Skogbrannfare yrvarsel på yr.no

 

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, er faren for brann fortsatt stor da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Dag Botnen.

Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tida og over alt.

Bålforbud

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".

Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er for eksempel gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt. Men en må være aktsom - den som utfører aktiviteten er ansvarlig for brannsikkerheten.

Å gjøre opp ild omfatter også bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranda vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis en likevel ønsker å tenne bål eller grille, må en søke om tillatelse fra kommunen. Slik forholdene er nå, er det så tørt at slike tillatelser stort sett ikke vil bli gitt. 

Grilling

- Brannvesenet frarår generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig, sier brannsjef Dag Botnen. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage hvis de plasseres forsvarlig.

Les mer om brannsikkerhet på sikkerhverdag.no.

Ved brann: ring 110

Vi har oppdatert fremmedartslista vår

Den gamle 'svartelista' vår ble revidert sist i 2012. Siden den gang, har det blitt registrert flere nye fremmede planter, som er spredt ut i vår natur. Vi har også fått ny kunnskap med en ny Nasjonal fremmedartsliste 2018 som kom ut i juni i år.

Utsira kommune var Norges første kommune med egen fremmedartsliste (svarteliste) i 2007.

En fremmedartsliste er en oversikt over fremmede arter som kan gjøre skade på vårt opprinnelige natur- og kulturlandskap. De fremmede artene er ofte introdusert fra andre kontinent via mennesker som prydplanter, parkfugler, eller ubevisst via handel, transport og ballast. Fra Utsira er vi mest kjent med kampen mot brunsnegl (Iberia skogsnegl) og forvillede frøskudd fra 1980 tallets sitkagranplantninger. 

Siden 2007 har det blitt tilført mer kunnskaper om fremmede arter som gjør skade og i desember 2011 fikk vi en egen handlingsplan i regi av Fylkesmannen i Rogaland.

Denne utgaven av fremmedartsliste for Utsira Kommune vil være oppdatert med tiltak for aktuelle arter som utgjør en trussel for Utsira sitt natur- og kulturmiljø, justert etter nasjonal fremmedartsliste 2018. Nye høyrisiko-arter siden 2007 er Parkslirekne, Kjempespringfrø og Japansk drivtang! Nye høyrisiko-arter siden 2012 er: blåleddved, klistersvineblom, Spansk kjørvel, mørk jordhumle og ribbesåtemose.

Fremmede risiko-arter som har blitt fjernet fra Utsira, siden 2007 er: Villkanin. Bekjempede arter siden 2012 er: kjempespringfrø og hagelupin.

Dersom alle gjør en innsats i egen hage, eller tenker seg godt om før man kvitter seg med hageavfallet, så er det mulig å bli kvitt plagsomme fremmede arter som truer vårt eget verneverdige naturmiljø.

Klikk på lenke eller bilde for oppdatert fremmedartsliste 2018 for Utsira kommune

Klistersvineblom, en ny fremmed art som sprer seg raskt 
Klistersvineblom - en ny fremmed art fra Vest-Asia som utkonkurerer vårt eget stedegne åkerugress og lokal veikantflora.

 

 

Opphevet - totalforbud mot åpen ild på hele Haugalandet

110-sentralen innførte bålforbud/forbud mot bruk av åpen ild i 13 ulike kommuner på Haugalandet. Dette gjaldt også på Utsira. Innført 25. mai - Opphevet 14. juli
Det er nå sammen med andre kommuner innført totalforbud mot ild. - It is now ban of all types of fire in the whole area of Haugalandet. Not banned anymore.

Bålforbud – Utsira brann og redningsvesen går nå sammen med de andre kommunene på Haugalandet og innfører totalforbud mot å gjøre opp ild.

Finvær og tørt i terrenget gjør at det innføres totalforbud med umiddelbar virkning og inntil det kommer nedbør av betydning.

Yr.no har også gått ut med varsel om meget stor gress- og lyngbrannfare for hele sør-Norge, med økende fare ut over helgen.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann og branner i utmark. Ni av ti slike branner forårsakes av mennesker og deres aktivitet.

Forskrift om brannforebygging § 3 pålegger alle krav til aktsomhet:
«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.»

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2018

Årets tellinger på Spannholmane ble gjort den 1 juni som tidligere år. Årets tellinger er trolig de dårligste tellinger siden Utsira kommune overtok sjøfugloppsyn i 1992.

Det var lite sprut og aktivitet under årets tellinger på Spannholmane. Langvarig solsteik i forkant av telling, samt trolig hekkende kråke-par på holmen og næringsmangel, har nok hatt innvirkning på årets lave tellresultat. Det var også lite rastende og varslende fugl ved ankomst av holmen.

Alke og lomvi var trolig de artene som hadde mest stabile antall, ellers så var det nedgang på samtlige arter. Lunde ble kun registrert med to individer på sjø utenfor Spannolmane og ikke aktiv i koloni. Kun ett reir med toppskarv hadde klekket egg, ellers så var samtlige reir med store egg-kull og trolig jevne i klekketidspunkt.

Se telledata fra Spannholmane fra 1992-2018.

og tidligere oppsummereringer fra ulike tellinger nedenfor:

Søknad om kulturmidler

Midler for 2018 er fordelt. Ny søknadsrunde med lokale kulturmidler til lag/foreninger og kulturliv på Utsira vil ha søknadsfrist 15. februar 2019. Utlysning i januar.

Nytt av året er at søknadspott er øket med 25.000,- og at det er totalt 75.000,- til fordeling i kulturmidler 2018.

Utsira kommune har barn og ungdom som prioritert gruppe. Søknad kan skje via enkeltarrangement innen for de ulike søknadsbolker, eller til drift, som skissert i søknadsskjema (skjema som pdf, skjema i word). Se retningslinjer for fordeling av kulturmidler

plakat utlysning kulturmidler 2018 full størrelse

Til fyret, halvveis

Kristen Rønnevik gir oss i sommer en kulturopplevelse langs Fyrveien. Prosessen med å flytte et uthus fra Haugesund har startet. Kunstprosjektet skjer i regi av On the Edge - En kjede av fyr. Bli med å delta! Oppføringen av bygget vil være midlertidig i 3-4 måneder. Kunstner vil være tilstede tirsdag og fredag denne uke. Åpningsarrangement med kunstner til stede den 13. mai.

UTSIRA FYR
Kristen Rønnevik
TIL FYRET, HALVVEIS
Kristen Rønnevik skal flytte et uthus fra Haugesund til Utsira. Uthuset
er for de som bor på Utsira og besøkende. Tradisjonen med
å flytte hus i Norge går langt tilbake. Tidligere da materialer var en
mangelvare og kostbare, var det ikke uvanlig at hus ble demontert
og flyttet. Man flyttet huset til der hvor det var arbeid å få. Kristen
Rønnevik ønsker å gjøre det motsatte i dette prosjektet. Det er viktig
at uthuset skal tilhøre fellesskapet. Uthuset skal være stasjon
for hvite sykler uten grenser. Her skal publikum kunne låne sykler
gratis for å utforske øya. Syklene er tunge å trø, noe som medfører
at en må gå av sykkelen når en kommer til en bratt bakke, og
man er tvunget til å sanse langsommere. Lokalbefolkningen skal
involveres i prosjektet.
Uthuset har fått sitt eget motto: «Det er det samme hvem du er,
eller hvor du kommer fra, kom inn å vær velkommen med aktsomme
bevegelser.»
Kristen Rønnevik (f. 1977) bor og arbeider i Haugesund. Han arbeider
ofte med å skape sosiale arenaer og møter der bevissthet om
lokal natur og miljø kan bli større. Deltagelse og dialog er viktige
elementer i hans verk.

on the edge 2018

Tidligere arbeider - blant annet : Grønn Au Pair

Den store strandryddedagen

Takk for innsatsen til alle som var med på å rydde strender på den store strandryddedagen torsdag 3. mai 2018. Strandrydde uka varer ut til søndag. Så det er ennå mulig å få med naboen på en strandryddedugnad. Kontaineren står enda på kai i Sørevågen.

Utsira Skole gorde en stor forskjell da hele skolen var med på å fjerne hele 41 sekker med plast og annet skrot fra strendene rundt Helganes. Strandryddedagen ble en fin aktivitetsdag for skolen, med god tid til rydding og grilling.

https://gfx.nrk.no/f-16S41kj9pHOYwUgo6GTwuwoHqbDSpHASBSeFfgX0LQ Resultater er raportert til NRK Rogaland og er lagt inn i ryddeportalen til Hold Norge rent

Kystlaget Utsira hadde også en god aksjon 'Synnan i miljo' i Sørevågen. Det rapporteres om god oppslutning og mye garnrester som er kilt fast inne i mellom steinblokkene i moloen.

Kystlaget Utsira sitt bilde.  https://scontent.fsvg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c0.10.320.320/p320x320/431515_429518610452362_1223896892_n.png?_nc_cat=0&oh=b4d8b3e38048d660056a55772c0d1793&oe=5B933279Du kan se bilder fra Kystlaget Utsira sin strandryddedag på facebook. 

Strandryddedag og ryddeaksjoner i mai 2018

Det er mange som har planlagt å rydde strender og langs veiene på Utsira nå i mai. Vi har satt ut en kontainer på kaien i Sørevågen til de som ønsker å levere plastavfall og annen rape fra strandryddeaksjoner. Plasten dreper dyr og fugleliv i havet.

Støtt opp om Kystlaget Utsira sin ryddeaksjon 'Synnan i moljo' på torsdag den 3 mai kl 16.00 - 18.00. Sjekk ut facebook eventet for mer informasjon. Utsira Skole og administrasjonen har ryddedag den 3. mai på ulike lokaliteter i løpet av skoledagen/arbeidsdag.

Vi oppfordrer ryddeakjsonister om å legge inn ryddeaksjoner inn i ryddeportalen til holdnorgerent.no. Det er også mulig å legge inn områder som bør ryddes. Eller gi oss et vink på post@utsira.kommune.no

Det nytter å rydde

Slik så det ut langs de fleste strender på Utsira i år 2000...

null

Vi har ryddet strender siden tidenes morgen, først verdifulle havvrekster til plank og ved, ...siden plast og rape som ligger til spott og spe.

Første fokus på forsøplingen langs strendene på Utsira var Viggo Ree sine nitidige søppelregistreringer på 1970-tallet. Resultater fra 1974 ble publisert i Fauna. Siden gikk Utsira Skole og Utsira kommune igang med nærmest årlige ryddeaksjoner fra 1990-tallet og utover.

Vi fikk 'Håbet' av Solveig Egeland i 2011, den første grønne hytta (oceanhope.no) i regi småhytter.no 

Slik ser det ut i Øygarden i Hordaland i dag etter nærmest 50 år uten rydding av strender. Sjekk ut innslag fra NRK Hordaland om "Skrekkens øy" nord på Øygarden i Hordaland.  

Vi anbefaler også Planet Plast - Der Line Elvsåshagen vil redde hvalene, fiskene og fuglene som dør av plasten i havet.

Støtt opp om våre ryddeaksjoner, lag din egen ryddeaksjon, eller gi oss et tips om hvor vi bør rydde nå i mai.

Lykke til :-)

 

Lykke til Ihne!

På søndag braker det løs for Ihne Klovning som er sendt videre til Fylkesfestival på Tysværtun i Ung Kultur Møtes (UKM- tidligere Ungdommens Kulturmønstring)

Følg med på helgas program for Fylkesfestival i Tysvær. Event på Facebook

Utsira kommune arrangerte lokal mønstring i Sirakompasset den 16. mars med to svært dyktige deltakere,.. Ihne Klovning og Mathilde Egeskog i kategorien pop. To fantastiske innslag som gav juryen utfordringer. Juryen valgte å sende Ihne videre til fylkesfestivalen. Takk for innsatsen begge to. Vi er stolt av dere.

Her er info om Ihne sitt innslag på Fylkesfestivalen.

Det er nøyaktig 20 år siden sist vi sendte ungdom fra Utsira kommune til Fylkesmønstring i Tysvær i 1998! Vi søkte i våre arkiver,.. og der dukket Black-Zombie og Mar-Maids plutselig opp. Som bestod av hhv Vidar, Vegard, Marius og Marianne, samt Marte, Maren og Marianne med egen komponert låt og koregrafert dans. Det er litt usikkert om hvem og om begge gruppene deltok sammen på mønstringen? Noen som har foto til arkivet?

Billetter til UKM forstillingane 14-15.april 2018

UKM deltakere og reiseledere har gratis entrè til forestillingane. Billetter til publikum selges på tysvertunet.kulturhus.no  Voksne 100,-  Barn (inntil 20 år) 30,-

På søndag krysser vi alle våre fingre og tær.. Lykke til Ihne!

Folkemøte 3 - Boligbygging og samfunn..

Det gode sted å bo.. ikke bygge. Strategier og verdier i boligmasse. Samt ulike utfordringer og veiskiller i de ulike sektorer i Utsira Kommune.

Velkommen til åpent møte på Allrom på Siratun  mandag 16.april, kl. 17:00.

Kommunen sin rolle som samfunnsbygger og tilrettelegger for ulike tjenester. Hvor går veien inn i framtiden? Vi skal tenke 12 år fram i tid i denne revisjonen av kommuneplan for Utsira 2019-2031.

 Hele kommuneplanprosessen kan du følge på kommuneplan - siden

 

Opprenskning av Veito

Håvard Nordvik og Landbrukservice Erik Sandmo Eriksen er i gang med et større opprenskningsprosjekt i Veito fra kirkegården til ytre Hølen i Nordvikvågen. Prosjektet er støttet med SMIL-midler som et biologisk mangfold- og kulturminnetiltak.

Åpne veiter og åpne vannspeil i Kulturlandskapet (jordbrukslandskapet) begynner å bli en mangelvare. I eldre tider var det flere åpne steinsatte veiter (grøfter) på Utsira. De fleste har blitt lagt i rør og er lukket igjen. Åpent vannspeil i dyrkingslandskapet gir rasteplasser for gressender, riksefugl og vadere. Samt nye områder for biologisk mangfold for innsekter og urter som liker åpent vannspeil.

Veito har vært gjengrodd i de siste 30 år med metervis av sand, slam og takrør, alle gamle kisteveiter som leder ut til Veito har blitt tettet til og det har vært umulig å drenere ut vann fra dyrka marka til tilgrensende gårdsbruk. Høg vannstand har trolig også trengt inn i kommunale avløpsgrøfter som har medført til slamming og dårligere drenering av akutt overflatevann. 

Vi er sikker på at prosjektet vil få til store positive verdier for landbruket, kultuminnevernet og biologisk mangfold i dyrkingslandskapet.

Les mer om SMIL midler i landbruket eller ta kontakt med landbrukskontoret

før etter 1føretter 2

Det blir spennende å følge med i effekter av tiltaket både for bilogisk mangfold og drenering av landbruksjord.

Folkemøte nr. 2 - Revidering av kommuneplan 2019-2031. TEMA: Næringsutvikling

Vi ønsker velkommen til folkemøte om NÆRINGSUTVIKLING på Allrommet mandag 9.april, kl. 17:00. Spesielt velkommen til de som driver eller har planer om å drive næringsvirksomhet på Utsira! Møte er ellers åpnet for alle som har interesse for næringsutvikling.

Møtet innledes med en orientering av næringsplanarbeidet ved Vidar Vorraa, Haugaland Vekst.
Deretter vil det bli innspill på 2x10 min. med lokale næringsaktører.

For at næringsutvikling skal skje er politikere og kommunes administrasjon avhengig av tilbakespill fra næringslivet for å bidra til en slik utvikling - på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er en gylden anledning til å spille inn forventninger til kommunens rolle i næringsplanarbeidet.

Påskelappen er ute i postkasssen

C-post utsendelsen finner du her i digital form....

Vi har fordelt kulturmidler for 2018

Utsira kommune her fordelt kr 75.000,- til foreningsliv på Utsira

1. mars er telledato for dyretall og søknadsfrist 15. mars

Dagens dyretall skal oppgis i kommende søknad om produksjonstilskudd for 2018

Vi minner om søknadsfrist for å søke første del av prodsuksjonstilskudd er 15. mars 2018 og siste del den 15. oktober 2018.

lenke til søknadsskjema på altinn.no

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

 

Eiendomsskatteliste 2018

Eiendomsskattelisten 2018 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2018.

våpen

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2018 og med
hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2018 for Utsira
kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2018.

Eiendomsskatteliste 2018 - NB lenken er kun aktiv i perioden 1.- 23. mars 2018  (listen er sortert etter gårds og bruksnummer)

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.
For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget.
Det gis et brunnfradrag på kr 100.000.

Utsira, 15.februar 2018
Utsira kommunekasse

Ordførerlogg 06.02.2018

I går, 05.02.18, hadde kommunestyret besøk av to representanter fra Roxel Group. Roxel arbeider med automasjon, elektro og sikkerhetssystemer til lands og på oljeinstallasjoner. De siste årene har Roxel lykkes med omstilling bort fra oljebransjen, og har skapt 300 nye arbeidsplasser de siste 6, 5 årene.  Roxel ble, som eneste bedrift, nevnt i Nyttårstalen til Statsminister Erna Solberg på grunn av deres nytenking. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen, i dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer som bygg, samferdsel og havbruk.

Nå arbeider de sammen med andre aktører fra havbruksnæringen med et konsept hvor man anvender Jack-up rigg sammen med lukkede nedsenkbare havmerder som forankres til havbunnen. Sirafjorden, mer nøyaktig 4-4,5 km øst av Utsira, er et meget egnet område på grunn av strømforhold og havbunnsforhold. Det er behov for 100 meters dybde for at plattformen skal kunne senke merdene i storm og for å sikre god fiskevelferd. Dette området er blant 5 lokasjoner som er vurdert som best egnet. Et annet av disse områdene er også et område nord for Utsira.

I førsteomgang søker de nå Fiskeridepartementet om en forsknings- og utviklingskonsesjon, og etter hvert en driftskonsesjon.

Riggen og installasjonen vil være testet før den plasseres ut i den ønskede lokasjonen, og investeringskostnadene er på ca. 1 mrd. Kr. Roxel har et grønt fokus og ønsker å se på mulighet for å bruke vindmøller og/eller annen fornybar energikilde til å forsyne riggen med strøm. De ser mulige samarbeidspartnere i både Solvind i forhold til vindmøllene og Utsira Laks i forhold til levering av smolt.

I forhold til kommuneplanens samfunnsdel er dette tiltaket helt i tråd med satsingsområdene i forhold til næringsutvikling og innovasjon. Kommunestyret er svært positive til dette prosjektet og ønsker velkommen denne type næringsetablering.

Ordføreren har i dag sendt en henvendelse til konsernsjef Dag-Øyvind Meling i Roxel hvor jeg på vegne av kommunestyret signaliserer at vi er svært positive til prosjektet og etablering på Utsira.

Det vil ta ca. 12 måneder før de vet om dette er realiserbart eller ikke. Det kan være interessekonflikter, men så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger.

For de som er interessert i å finne mer ut av hva dette er, så kan dere se på linkene her:

https://www.youtube.com/watch?v=P1fuxns_Xkw

https://www.youtube.com/watch?v=EQ5IVUyNh9g

blowinEllers er det mye annet spennende i vente, Solvind venter fremdeles på svar på konsesjonssøknaden sin som ligger inne til behandling hos NVE, vi forventer svar fra Utsira Laks på om en eventuell byggestart innen først kvartal i år, og Rutebåten Utsira har sendt av gårde søknad til NOx-fondet om støtte til en ombygging av Rutebåten til ren elektrisk drift.

Alle disse aktørene og prosjektene er interessante i forhold til vår visjon om 0-utslippsamfunnet Utsira. I tillegg har Haugaland kraft mottatt støtte fra Innovasjon Norge, i forhold til å starte opp et FOU-prosjektet her på Utsira, som skal se på alternativ strømforsyning. Alle de tidligere nevnte aktørene er satt i kontakt med Haugaland Kraft for å se prosjektene i en sammenheng. Her er det mange fordeler og samarbeidsmuligheter, og i teorien kan dette medføre at Utsira blir selvforsynt med strøm. Vi blir et utstillingsvindu dersom alt dette faller på plass, så det blir utrolig spennende å følge med hva som lander i tiden fremover. Her er det framtidstro!

Området i Sørevågen nedenfor Joker og området ved Dalanaustet i Nord står for tur når det gjelder en oppgradering. På sør har det lenge vært uttrykt en bekymring for parkeringsforholdene, dårlig stand på båtopptrekk og et behov for å gjøre området mer tilgjengelig for turister og befolkning med sitteplasser ol. Midler er satt av i budsjettet, og vi vil kjøre denne prosessen i forbindelse med kommuneplanen i år. I Nordevågen, ved Dalanaustet, blir grusen vasket vekk ved flo. I tillegg er dette vårt 1000-årssted, og vi har noe avsatte midler til å gjøre noen tiltak her. Tegninger og løsninger for områdene og parkering på Siratun blir presentert for formannskapet den 05.Mars.

ENØK prosjektet nærmer seg slutten. Vi har fått på plass LED lys i alle rom og vannbåren varme. Bygget er nå oppgradert til å være på samme nivå, om ikke bedre på grunn av den teknologiske utviklingen, enn Sirakompasset.

Vi skal snart i gang med revisjon av kommuneplanen, og kommer til å invitere befolkningen til å aktivt delta i ulike prosesser i fasen før planen skal ut på 6 ukers høring. Vi håper at dere vil delta aktivt slik at vi får en god demokratisk prosess om hva vi skal prioritere og satse på de neste 12 årene. Minner om at kommuneplanens planprogram nå ligger ute til høring.

God vinterferie, til de som skal ha det!

Mvh

Marte Eide Klovning

Oppstart rullering av kommuneplanens arealdel/samfunnsdel

Planutvalg vedtok i møte den 29.01.18 oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kunngjøring av vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplan 2018-2030.

våpenPlanutvalg - formannskap har i møte den 29.01.18 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Med bakgrunn i at Utsira kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til alle delene av planarbeidet. 

Planprogrammet.

Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den 15.03.18. Det er ønskelig med innspill på både innhold og på de prioriteringer i planprogrammet.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.
Målet for kommuneplanprosessen er:
•         Utarbeide visjoner, mål og strategier for Utsira gir energi mot år 2030 i samfunnsdelen
•         At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen
•         At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Visjon og målsettinger for kommunen er viktig i samfunnsdelen. Hva skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode

Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet.  

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den 20.06.2013, og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan.

Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i planstrategien og i forslag til planprogram.

Innspill om ny arealbruk
Minstekrav til innhold ved innsending av innspill om ny/endret arealbruk fra private forslagsstillere;
• Beliggenhet, størrelse, tetthet og avgrensning.
• Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt.
• Adkomstløsninger og forventet trafikkmengde.
• Beliggenhet i forhold til skole, barnehage og kollektivtrafikk.

Arealdel

Utsnittet viser gjeldende kommuneplan for Utsira

Innspill
Skriftlige innspill og merknader til planprogrammet kan sendes som brev eller e-post til Utsira kommune, Utsiravegen 112, 5547 Utsira / post@utsira.kommune.no .

Kontaktpersoner:
•      Arealdelen: Atle Grimsby, tlf 52750114, atle@utsira.kommune.no
•      Samfunnsdelen: Bjørn Aadnesen, tlf. 52750112, bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

Høringsfrist på forslag til planprogram er den 15.03.18.
Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Saksdokumenter:

Planprogram for kommuneplan
saksframlegg
Vedtatt planstrategi

Gjeldende kommuneplan