Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Kjære Sirabuer

Ordfører skriv til befolkning om arbeidet med Korona-virus i Utsira kommune...

Kriseledelsen i Utsira kommune har daglige møter. Her er ledelsen i administrasjonen og politikere representert, samt kommunelege og politikontakt ved behov. Disse har foregått delvis med fysisk oppmøte i starten og har nå gått over til å bli digitale. Fra i dag vil alle deltagerne delta via en videokonferanseløsning.

Vi vurderer situasjonen fra dag til dag. Dette er en situasjon som ingen har vært i tidligere, og vi ser at det er utfordrende å skulle ta valg som alle er fornøyde med. Dette ser vi også fra nasjonale myndigheter som kritiseres for vurderinger de gjør og ikke gjør. Slik vil det være når en ikke har en fasit på hvordan en skal håndtere krisen som landet, og verden er i. Men vi vil alle hverandre vel og gjør vårt for å sikre våre innbyggere. Utsira kommune forholder seg til de nasjonale retningslinjene og forskriftene som er bestemt og vedtatt. Vi ber våre innbyggere ha tillit og respekt for de avgjørelsene som blir tatt. Vi blir stilt ovenfor nye spørsmål, råd og retningslinjer hver dag.

Utsira har per i dag ingen tilfeller med påvist smitte. Vi har derimot noen få som er i karantene på grunn av utenlandsreiser. Vi opplever at innbyggerne våre samarbeider og viser hensyn i den situasjonen vi er i. Det samme gjelder vårt kollektivtilbud, Rutebåten Utsira, og vår dagligvarebutikk Joker. Her har vi en god dialog.

Kriseledelsen gjør de nødvendige forberedelsene og arbeider daglig med å forberede beredskapen i vår kommune på eventuelle smittetilfeller. Det er blitt, og blir, sendt ut informasjon til våre innbyggere som går nærmere inn på tiltak vi som kommune gjør for å følge opp de råd og retningslinjer som er gitt, og råd og retningslinjer som våre innbyggere bes følge.

Det er viktig at vi respekterer og følger de vedtakene og rådene som er gitt fra myndighetene, slik at vi så snart som mulig kan komme tilbake til det som bare for et par uker siden var en normal hverdag.

I tillegg til at folk er redde og bekymret for liv og helse har vi også en bekymring blant det private næringslivet. Her ute er det i hovedsak reiselivsbedriftene som går inn i en vanskelig tid og vi håper at de nasjonale tiltakspakkene som er kommet, og kommer, vil kunne bidra til at de klarer seg og kan stå klare til å ta imot gjester til øya vår når den tid kommer.

Vi ser at de fleste kommunene gjennomfører nødvendige møter digitalt, og det vil også vi gjøre i tiden fremover. Politisk skulle vi hatt et formannskapsmøte den 23. Mars, men vi har valgt å utsette dette, da det ikke var noen saker som var kritiske å få vedtatt. Det er litt utfordrende å skulle gjennomføre gruppemøter i forkant av et slikt møte, da ikke alle har de nødvendige digitale løsningene, men jeg vil ta en ny vurdering, i samråd med formannskapsmedlemmene etter den 26. Mars. Da vet vi mer om hvor lenge dette kan vare.

Vi må prøver å leve tilnærmet normalt, men ta ekstra hensyn til din egen helse dersom du vet du er i risikogruppen. Vi må ta hensyn til hverandre. Vi er et sårbart samfunn og det er mange med viktige roller i en beredskapssammenheng her ute, så vi trenger de ressursene vi har.

Jeg ser det dukker opp hjelpesider på Facebook og i andre kanaler, i andre kommuner. Vi har ikke tatt initiativ til slike sider, men dersom noen ser behov for dette kan hvem som helst starte en slik. Vi er heldige som er et lite og oversiktlig samfunn. Innbyggerne her ute er vant til å stille opp og ta i et tak for å hjelpe hverandre, fortsett med det. Vi skal ikke være så mye fysisk sammen, men ta vare på hverandre på andre måter. Har du eller vet du om noen som trenger hjelp i disse tidene eller har spørsmål ring gjerne til vårt sentralbord på 99219494, så svarer vi deg så godt vi kan. Her er oppdatert side om korona-virus i Utsira kommune.

Takk for at dere samarbeider og tar hensyn. Det er viktig at vi trekker i samme retning og står sammen i denne vanskelige situasjonen.

Med vennlig hilsen

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

 

Oppdatering om Koronavirus i Utsira kommune

Oppdatert varsel om korona-virus med stengte kulturarrangement, skoler og barnehager fram til 26. mars 2020

C- post til husstandene

Gode Sirabuer

HELSESEKTOREN – INFORMASJON

Er du syk og mistenker koronasmitte skal du ringe din egen fastlege for å avtale prøvetaking og oppfølging. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117

Har du fått karantene fordi du har vært i utlandet eller i kontakt med smittet må du under overfarten tilbake til Utsira sitte i bilen og ta deg direkte hjem.

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Vi har stengt sykehjemmet for besøk for å beskytte våre pasienter.

KULTUR OG SERVERINGSNÆRINGEN– KONSEKVENSER I FORBINDELSE MED CORONA SMITTE

Helsedirektoratet har i ettermiddag fattet vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd om drastiske tiltak i forbindelse med Coronamitte.

Utsira kommune følger de nasjonale føringene.

Dette gjelder foreløpig fram til 26. mars 2020

·       Alle kulturarrangementer avlyses.

·       Svømme og idrettshallen stenges for all aktivitet.

·       Biblioteket er stengt fra torsdag 12. mars 2020 kl 1800.

·       Treningssenteret stenges.

·       Alle offentlige forsamlingslokaler vil være stengte for alle aktiviteter.

·       Alle større private arrangement som f.eks bursdager ol anbefales avlyst eller utsatt.

·       Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Dette er Helsedirektoratets føring.

De som har opprettet egen side på helsenorge.no har fått eget varsel via https://helsenorge.no/koronavirus

Torsdag 12.03 Stengte Skoler og Barnehager til 26. mars

Utsira barnehage og skole er stengt fra og med kl. 18.00 i dag til og med 26. mars. Elevene skal imidlertid ha tilgang til læringsaktiviteter i perioden. Vi ber foreldre hente bøker, div. utstyr og forslag til læreplaner på skolen fra og med kl. 13.00 i morgen. Lærerne vil i tillegg være i kontakt med elevene på Teams. Ta kontakt med rektor hvis dere har noen spørsmål.

Utsira kommune oppdaterer nytt om korona-viruset på vår kriseinfo-side

 

Vil du å bli meddommer - Utsira?

Vi trenger hjelp til å finne lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Frist 23. mars 2020

Er du interessert i å melde deg som lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Les mer om kravene og hvordan du melder deg som kandidat. Dette er en veldig betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere.

Frist for å melde interesse for vervet er 23. mars. Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

meddommere

Utsira kommune skal velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer: 1 kvinne og 1 mann i hvert utvalg

 • 2 lagrettemedlemmer til lagmannsretten – Meddommere i Gulating lagmannsrett dømmer sammen med fagdommere
 • 2 meddommere til tingretten  – Meddommere i Haugaland tingrett skal sammen med fagdommere dømme i straffesaker.
 • 2 jordskiftedommere til jordskifteretten  – Meddommerne avgjør, sammen med jordskiftedommeren, hvilke løsninger som skal velges for bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt avsi dom i tvister.
 • 2 skjønnsmedlemmer  – Skjønnsmedlemmer er langt på vei en type sakkyndige meddommere. De kan delta både i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i rettslige skjønn. Det er Rogaland fylkeskommune (fylkestinget) som oppnevner skjønnsmedlemmer ut fra forslag fra Utsira kommune. Det er i liten grad behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og det er derfor et krav at de som blir oppnevnt er særlig kyndig innen et spesielt fagområdet. Dette kan være kompetanse innenfor fagområder som jord-/skogbruk, plan- og reguleringsprosesser, bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap. Dersom du ønsker å bli oppnevnt som skjønnsmedlem må du oppgi hvilken av disse fagområdene du har kompetanse innen. 

HVEM KAN VÆRE MEDDOMMERE? 

Lovverket (domstollovens § 70) stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

 • Folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen (den dagen kommunestyret oppnevner)
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret de tre siste årene før valgdagen
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
 • Snakker og forstår norsk.
 • Personlig egnet
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.I tillegg er en utelukket fra valg som meddommer dersom en har blitt idømt ubetinget fengselsstraff, forvaring m.v., slik det går frem av domstolloven §72. Kommunen vil gjennomføre vandelskontroll.
  Domstoladministrasjonen opplyser at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om meddommere og skjønnsmedlemmer har normal digital kompetanse. Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen.

Søknadsfrist 23. mars 2020.

Er du interessert tar du kontakt med Arnstein Eek i Utsira kommune.

Mer informasjon:
www.domstol.no

Mer informasjon om det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten finner du på https://www.domstol.no/meddommere/

Mer informasjon om å være jordskiftemeddommer finner du på https://www.domstol.no/jordskiftemeddommer/

Mer informasjon om skjønnsmedlem finner du her:  https://www.domstol.no/verktoy/juridisk-ordliste/s/Skjonnsmenn/

 

Har du spørsmål kan disse rettes til Utsira kommune v/Arnstein Eek, 99219495 eller arnstein.eek@utsira.kommune.no

Utsira 10. mars 2020

 

Arnstein Eek

Saksbehandler

 

 

Ekstremvarsel Elsa

Fra kl 23.00 i natt til kl 03.00 i morgen er det ventet ekstremt høy vannstand med varsel opp mot 2 meter over normalnull 2000 og 1 meter over beregnet tidevann. Det ble høyt og bratt, men heldigvis vestlig vind og mindre påtrykk i havnene.

Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Område Gjelder for Vestlandet sør for Stad.

elsa

[met.no]

Anbefaling Unngå ferdsel i strandsonen. Vurder å ta båten opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Konsekvenser Oversvømmelser mange steder og fare for større ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Tidsperiode

Tidslinje

 1. Mandag 10. februar kl. 23:00 - faren øker
 2. Tirsdag 11. februar kl. 03:00 - faren over
Rødt - ekstrem fare

Les mer om farenivåene på hjelp.yr.no

tidevann edna mer data fra sehavnivå

Data sier 2,01 over tidevann-null og 80-100 cm over beregnet tidevannstopp på 106 cm så dette kan bli hefigere en Didrik-varsel som ble sendt ut i januar. Vind er fra vestlig sektor så det vil ikke bli ekstra påtrykk i havner i nord og sør.

Vi må tydligvis venne oss til flere ekstremvarsel omkring høy vannstand ved fullmåne:

Elsa i Nordvikvågen

 

Miljøtips i februar

Månedens enkle miljøtips i hverdagen...

Utsira kommune har som mål å bli nullutslippskommunen i 2030 og det har vært et politisk ønske om å framstå mer tydelig på tema. Derfor presenterer vi tre månedlige miljøtips under denne fanen. Miljøtips legges også inn på forsiden av vår hjemmeside og på kommune-appen vår.

Hima i huset:

Du skal 'ikkje brenne hål i dagen' heter det her på Sira. Eller med andre ord; slukk lyset på dagtid!

Før var det store penger, men det er ennå penger å spare på å slukke lyset: Ved å bytte til led-pærer eller sparepærer kan man spare så mye som 2000 kroner i året på strømregningen. Det til tross for at de energieffektive pærene er dyrere i innkjøp.

Heldigvis er det slutt på de gamle klare 100 W - 25 W pærene som brann hål i dagen før EU direktiv fra 2009.

Men det er forskjell på LED lys glødelamper og halogenlamper. TV2 har en fin artikkel om lyspærer

Ute i Verden:

Mikroplast fra dekk - Visste du at den største kilden til utslipp av milkroplast kommer fra bildekk?

Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. 2250 tonn av dette kommer fra slitasje av bildekk, ifølge Miljødirektoratet. En fersk rapport fra Sintef viser at når det først havner i havet, legger 90 prosent av det seg på bunnen blant sedimentene. Å fjerne denne plasten er nesten umulig. Derfor er det viktig å unngå at plasten havner der i utgangspunktet.

Det regnes ca en kilo masse pr bildekk i dekkets levetid. På Utsira er det registrert 61 personbiler, og med fire dekk så blir 244 kilo mikroplast i veikanten og ut i sjøen fra Utsira hvert 3-4 år.

Beste tiltak er å ikke kjøre bil. På Utsira trenger vi egentlig bare en sykkel.

Lese mer om tema: Flott artikkel i Teknisk Ukeblad og Naturvernforbundet 

mikroplast

Sortere riktig:

Telys - aluminium på avveie? Vet du at blikket som omkranser våre telys skal i grønn dunk, sammen med ikke pantbar glass og hermetikk-bokser? Vi samler inn grønn dunk seks ganger årlig fra husstandene på Utsira. Neste tømming av glass og metallemballasje er 26. mars. Sjekk tømmekalender fra HIM.

Av aluminiumen i telysene som selges i Norge blir under 30 prosent levert tilbake til fabrikken. Så telysholdere i restavfallet er ressurser på avveie.

 null foto flickr earthhour
 
 

Kan din bedrift løse Utsira sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Invitasjon til samskapings workshop på Utsira 17. februar 2020. Søknadsfrist 29. mars 2020. Se søknadsdokumenter nedenfor.

Interesert i å delta i spennende innovasjonskonkurranse, og kjekk samhandlingsworkshop? Sjekk ut direktelenke på doga.no med innovasjonskonkurranse mellom Krødsherad og Utsira 

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Ved å delta i konkurransen har du muligheten til å:

• utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
• arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
• inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
• gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
• oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Som et ledd i konkurransen inviterer vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Utsira skal bli mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende, gjennom å satse på bærekraftig næringsutvikling basert på rike og ekstreme naturressurser.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

DOGA VimeoKlikk for film på vimeo

Varslet høy vannstand - Ekstremvær Didrik

Uten kraftig påtrykk av vind heldigvis.... Onsdag ble det ventet svært høy vannstand, estimert til 65-80 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden var på det høyeste natt til onsdag mellom klokken 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokken 13 og 15. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Metrologene på yr.no har gått ut med ekstremvarsel og gitt navn til ekstremvær Didrik som følge av ekstrem høy vannstand i kombinasjon med sterk vind.

På sehavnivå.no finnes det prognoser som sier at vannstanden vil stå ekstremt høyt i natt, opptil 80-90 cm over normalt nivå. Mer detaljerte data på sehavnivå.no 

vannstand sehavnivå.no

Det er ventet at sjøen vil presse opp gulv i sjøhus, og at båter i fortøning må ha tilsyn under veste flo. Størst påtrykk er ventet inn i Sørevågen, da vinden vil komme fra SØ retning og over til SV etter flo i natt.

Didrik ekstrem

Didrik live

Uten kraftig vind, og sjøen knapt over kaikant

 

 

 

Høring økonomiplan 2020 - 2023

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2020-2023, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2020 legges ut til høring med høringsfrist 17. desember

 

OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette 

følgende dokumenter ut til offentlig høring:

Økonomiplan 2020-2023

Kommunebudsjett 2020

Betalingssatser og gebyrer 2020

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider 

www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket. Andre 

som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens 

servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost 

post@utsira.kommune.no. 

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig 

vedtak i kommunestyret 19. desember 2019.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning 

Lei av regninger i posten?

E-faktura er et smart alternativ!

Utsira Kommune tilfredstiller EHF-standard og deltar i samarbeid med kommuner i Hardanger, Sunnhordaland og på Haugalandet.

Les mer om kommunesamarbeidet i Hardanger, Sunnhordaland og Haugalandet. Kommunesamarbeidet har valgt å bruke Sendregning AS  som aksesspunkt for mottak av efaktura for kommunene. Vi anbefaler også denne nyhetsartikkelen fra Bømlo Kommune som har hatt en sentral rolle i samarbeidet. Dersom det er noen av våre storkunder innen regninger som er interessert i å vite mer om ordningen så vil SendregningAs og kommunesamarbeidet invitere til daglige webinar i uke 35 og 36. Bestlll time her: http://innkjop.stord.kommune.no

https://www.flekkefjordsparebank.no/wps/wcm/connect/6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4c/eFaktura.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=6d9fca004d7d55f3b542f7d75fa0bf4cVi fikk vår første e-fakturakunde i mars i år og vi oppfordrer alle til å krysse av for efaktura neste gang du betaler en regning fra Utsira Kommune i nettbanken. E-faktura kunder får neste regning papirløst inn på nettbanken. Du kan se faturaen som pdf ved å klikke på forstørrelsesglass, eller lagre denne på egen maskin eller inn i ditt regnskap. 

Elektronisk faktura (via difi.no)

Informasjon om elektronisk faktura, fakturaportal og adresseregisteret ELMA.

Elektronisk faktura, kreditnota og purring
Elektronisk faktura, kreditnota og purring er forsendelse av datafil i standard format til mottaker. For det offentlige er det Elektronisk handelsformat (EHF) som er standarden.
Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.
Faktura, kreditnota og purring skal ikke være en pdf-fil. 

Miljøhensyn
Det offentlige har i dag ca.11 millioner fakturaer pr. år som vil kunne bli sendt elektronisk. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purring vil spare miljøet for papir og forsendelse av dokumenter med postens fly- og biltransport. CO2-utslippene vil bli mindre, og mengden papiravfall redusert. 

Spar tid og ressurser
Utsira Kommune sparer tid og ressurser på ikke-manuell håndtering av dokumenter, og vi vil i stedet kunne bruke tid på kontroll, oppfølging og kunderettet arbeid.

Standardformat
Ved bruk av standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF) vil Utsira Kommune kunne sende og motta dokumenter likt slik at dokumentflyten går mer smidig og etterarbeidet på kontrollsiden blir enklere.

Leveransested
Bruken av aksesspunkt vil gjøre utvekslingen enklere. Både utsteder og mottaker vet at dokumentene ikke blir borte under transporten, og at de kun trenger å forholde seg til ett sted for å levere/hente dokumentene sine.

 

Utsira kommune videre i innovasjonskonkurranse

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere i høst til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Her er de tre som har vunnet første fase av konkurransen.

Utsira kommune er en av tre kommuner som er videre i prosess, sammen med Krødsherad og Asker kommune. Les kunngjøring av vinnere av innovasjonskonkurranse på doga.no

Formålet med innovasjonskonkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling.

Konkurransen skal også bidra til at prinsippene og målbildene i det nasjonale smartby-veikartet blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

– Det at responsen var så god viser at det er en stor interesse for å eksperimentere og samarbeide på tvers. Vi trenger gode modeller for hvordan kommuner, næringsliv og andre aktører kan jobbe sammen for å løse utfordringer relatert til by- og stedsutvikling, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Juryen har valgt ut de tre kommunene blant annet fordi de mener at prosjektene har potensial for bærekraftig næringsutvikling og skalering. Les mer om om konkurransen og kriteriene her.

De tre nominerte kommunene vil få videre oppfølging fra flere nasjonale aktører for å spisse tema videre inn mot en endelig kåring i juni 2020. Marte og Rune er våre lokale prosjektkoordinatorer politisk og administrativt.

Les mer om tema

- prosjektinformasjon fra prosektleder C-post rundskriv til husstandene

Melding om stenging av Matrikkel og Grunnbok

Flere fylker og kommuner skal slås sammen og få nye fylkes og kommunenummer pr 01.01.2020. For Utsira blir det ingen endringer, med fortsatt kommunenummer 1151. .., men:
Av tekniske årsakar ved overgangen til mange nye kommunenummer på nasjonalt nivå vil det bli gjort følgjande grep:
 • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00.
 • Grunnboken stenger fredag 27. desember kl. 20.00.
 • For å vera sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil kommunen i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innan 29. november.

Kommunen ber alle som planlegger eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merkje seg dette.

 
Matrikkel og Grunnbok går som normalt med nye oppdaterte fylkes-/kommunenummer fra første virkedag i 2020.

Dyretall i oktober

Syv husdyrprodusenter har levert inn søknad om produsksjonstilskudd og RMP innen fristen den 15. oktober i år. Landbruksdiretoratet har hatt et overgangsår med tre søknadsomganger og ulike telletidspunkt for antall husdyr i de ulike kommuner. Det er også gjort en del endringer i hvordan vi teller sau, lam og værer i løpet av de ulike år. Likevel,.. siste år med fullstenig telling og sammenligningsgrunnlag er fra januar 2017 med totalt 562 vinterfora dyr på Utsira. Tidligere januar-tall: 572 vinterfora i 2016445 vinterfora i 2015403 vinterfora i 2014368 produksjonsdyr i 2013227 produksjonsdyr i januar 2012, og 154 dyr i januar 2011.

Her er siste telling pr 1 oktober 2019

Dyreslag 
2019 mars
2019 okt
Endring 
Ammekyr 
33 30 -3
Øvrige storfe 38 37 -1
Søyer villsau/kvitsau
404
464 +60
vær villsau/kvitsau
11
14 +4
Hest 1 1 0
Sum 487
547 +60
Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg.

Vi har hatt en vekst i saueholdet i løpet av de siste årene, men prisene har fått en kraftig knekk, samt manglende etterspørsel etter ull. Veldig bra at en av våre sauebønder Geir Helge Rasmussen setter fokus på dette. Les mer i NRK Rogaland.

https://gfx.nrk.no/_oDjoeRvKTEiY_cNggiaMwEA4yPE5gAyIhJC_1uUV-cA.jpg

Geir Helge Rasmussen i fjøset

Internasjonal uro påvirker direkte lommeboka til bonde Geir Helge Rasmussen på Utsira. Han går i minus på ulla han selger.

Foto: Torkel Schibevaag / NRK

 

 

Endelig valgoppgjør fra Utsira kommune

Marte Eide Klovning fikk fornyet og styrket tillit ved årets kommune og fylkestingsvalg. Utsira Fellesliste ligger an til å få 8 kandidater og Utsira Bygdeliste 3 kandidater i kommunestyret 2019 - 2022.

 

Valgstyret vårt har nettopp telt ferdig og godkjent valgene for 2019.

Av 156 stemmeberettigede har 82,05 % avgitt stemme.

Vi ønsker alle 28 valgte lykke til i kommende periode!

Utsira Fellesliste har fått 8 representanter og Utsira Bygdeliste 3 representanter i kommunestyret.

Konstituerende møte er berammet til førstkommende kommunestyre 

Valgstyret opptelling av valg 

Valgoppgjør

Valgprotokoll

Les mer om Utsira på NRK valg, og pulsen før valget på NRK

Fylkesting for Rogaland  

 

 

 

Kunngjøring av valgting i Utsira kommune

Da gjenstår bare kunngjøring av selve valgdagen og gjennomføring av valget i Utsira kommune. Siste frist for forhåndstemming førstkommende fredag kl 15.00.

                                                                                               Utsira, den 04.09.2019

 Velgerne i Utsira kommune

 

KUNNGJØRING AV KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 I UTSIRA KOMMUNE

Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget

mandag 9. september 2019.

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2019.

Hvem har stemmerett:

·       Norske statsborgere.

·       Nordiske statsborgere registrert bosatt i Norge senest 30.juni 2019.

·       Øvrige utenlandske statsborgere registrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

·       Alle må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019 og må være innført i manntallet.

Valgtinget avholdes på Allrommet, Siratun mandag 9. september 2019 mellom kl 0900 – 1800.

Utsira 3. september 2019

 

Marte Eide Klovning

Leder av valgstyret

Bærekraftige øysamfunn

Nasjoner trenger små samfunn som kan gå forran å vise vei. Utsira, Samsø og King Island trekkes fram som verdifulle bærekraftige øysamfunn.

I en Italiensk artikkel i Solcelle og fornybar-portalen fotovoltaicosulweb.it trekkes Utsira fram som en av de verdifulle øyer hvor man satser sterkt på fornybar energi. 

SAMSO, KING OG UTSIRA: DE TRE ØKOLOGISKE ØYENE I VERDEN                                                          Forfatter Dr. Morena Deriu 

Vi skulle gjerne gitt dere en oversatt versjon men portalen har strenge rettighetsbekyttelse på innholdet. Vi anbefaler derfor interesserte i å åpne denne pekeren i google Chrome (som gjennkjenner fremmede språk og spør om oversettelse) I artikkelen blir verdens eneste fornybarøyer presentert. 

Bildet fra Utsira kan vi gjengi fordi det er 'lånt' via en CreativeCommons lisens fra vår Miljø- og plansjef Foto: Atle Grimsby

null
 
Øysamfunnene presenteres som økologiske øye i artikkel men Bærekraftige øyer er vel mer riktig.. Vi er på god vei og har i alle fall retningen mot..og mål om å være nullutslippkommune i 2020. Vi går mange små grønne skritt og alle kommunale vedtak vurderes opp mot vår grønne profi 
 
Representanter fra Utsira Kommune har hatt møter med sentrale energi-aktører på Samsø i 2010. Vi så da at vi ikke var så langt etter Samsø i tenkning. Det som imponerte oss mest var samfunnets vilje til måloppnåelse.  
 
Photo
Se hele vårt album fra Utsira Kommune sitt besøk til Samsø 

Forhåndstemmegivning

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2019.

FORHÅNDSTEMMEGIVNING

Forhåndstemmegivning foregår i kommuneadministrasjonen på Siratun fra mandag

12 august til og med fredag 6. September 2019 mellom kl 0900 – 1500.

I tillegg til dette er det åpent for forhåndstemmegivning søndag 1. september 2019 mellom kl 1300 – 1400.

De som ikke har muligheter for å avlegge stemme på Utsira kan gjøre det i den kommunen de oppholder seg. Da må du huske å ta med valgkortet som du har fått tilsendt i posten. Det er bare å ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt listene til kommunevalget.

Dette kan være aktuelt for skoleelevene og andre som oppholder seg store deler av året utenfor Utsira.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Dersom du på grunn av sykdom eller dersom du er ufør og av den grunn ikke kan komme til valglokalet på valgdagen mandag 9.9.19 og heller ikke kan forhåndsstemme kan du søke om å få stemme hjemme. Søknaden kan være skriftlig eller du kan ta kontakt på telefon 52750100. Søknad om slik stemmegivning må være Utsira valgstyre i hende innen fredag 30.08.19.

Utsira 9. august 2019

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira valgstyre

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall – Valg 2019

 

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn –

Valg 2019

valg 2015


Utsira kommune
Kommune og fylkestingsvalget

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalget 2019 mandag den 9. september 2019.

 

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

 

1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                     2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 12. juli til og med valgdagen 9. september 2019.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 12. august 2019. 

 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira 12. juli 2019

Vennlig hilsen

 

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre

Richie the Cat sykler innom alle kommuner i Rogaland

Første etappe er selvfølgelig; Haugesund lufthavn til Utsira

Richard Wiik og Erling K Nilsen har som mål å sykle rundt til alle Rogalands kommunene i løpet av sommeren. Richard Wiik med en keeperredning på guttelaget som setter spor.. ala Peter Bonetti 'the cat' på Chelsea, derav bloggnavnet Rhicie the Cat.

Her er dagens posting fra Utsira Fyr, Sildaloftet og selveste Geir Mobakken

Du kan lese mer om sykkelturen i bloggen Richie the Cat    

Hva er mer naturlig enn å besøke selve kommunesenteret på Siratun, når man skal sykle innom alle kommunene i Rogaland?

Bloggen gir et fint innblikk i utstyr som trengs for en lengre sykkeltur.

Vi ønsker dere en god tur videre :-)

Drikkevann er friskmeldt 22.06.2019

Etter nye prøver og jevnlig kontakt med Mattilsynet kan vi nå friskmelde drikkevann i spring på Utsira.

Siste melding forbindelsefra utsira-sms varsel:

Drikkevannet fra vannverket er FRISKMELDT

Vi har rengjort, skiftet filtersand, kloret på renseanlegget. Kloret høydebasseng og foretatt utspyling på ledningsnettet.

Nødvendige vannprøver ble tatt og analysert fredag og lørdag!

Nå er vårt mål å levere stabilt reint vann til våre innbyggere. Takk for alles positive medvirkning i den situasjonen som oppstod.

 I forbindelse med fast prøvetaking på tirsdag ble det oppdaget en ekoli baktererie og andre koliforme bakerier i vannprøve. Utsira kommune gikk ut med varsel om koking av vann den 19. Juni. I dag 22. Juni er vannet friskmeldt.

Fra utsira.no varsel:

Anbefalt koking av drikkevann ut til abonnentene på Utsira inntil nytt varsel kommer. Det er påvist koliforme bakterier og 1 ecoli. Ny vannprøver blir sendt inn i morgen torsdag fra vannverket og to andre steder ute på nettet

Nyhetssakene gikk veldig verilt nasjonen rundt etter Askøy-saken, bla i følgende nettsteder:

Haugesunds Avis: fra siste friskmeldingssak fra Haugesunds Avis og fem andre saker bla om Joker tom for vann.

VG:

Dagbladet:

NRK

Stavanger Aftenblad:

TV2:

Osterøy kommune sendte også ut kokevarsel samme dag, men da hadde Utsira kommune allerede tatt brodden av nyhetssaken.

 

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2019

Gode tall for tobis-spesialistene slik som lomvi og sildemåke. Ellers fortsatt labert i toppskarv kolonien

Endelig klaffet det med været slik at det var mulig å ta sjøfugloppsyn på Spannholmane, samt telle reirinnhold i toppskarv kolonien den 20. juni. Normalt telletidspunkt er rundt den 1 juni. De fleste reir hadde middels store unger og lite tydet på ferdiglagte kull med utfløyne unger.

Mest gledlig var det å se oppsving i lomvi-koloniene i ura inne på holmen, samt mange rastene voksne fugl, på sjøen rundt Spannholmane. Det var også god aktivitet på sildemåka. En klart forbedring i forhold til fjorårets telling og siste to ti tre år. Toppskarven har fått litt oppsving i forhold til siste års bunn-notering.

Se komplette telledata i vedlagt pdf eller søk opp Spannholmane på artsobservasjoner.no

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet.

lomvi unge i ura