Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Vi har fordelt kulturmidler for 2018

Utsira kommune her fordelt kr 75.000,- til foreningsliv på Utsira

1. mars er telledato for dyretall og søknadsfrist 15. mars

Dagens dyretall skal oppgis i kommende søknad om produksjonstilskudd for 2018

Vi minner om søknadsfrist for å søke første del av prodsuksjonstilskudd er 15. mars 2018 og siste del den 15. oktober 2018.

lenke til søknadsskjema på altinn.no

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

 

Eiendomsskatteliste 2018

Eiendomsskattelisten 2018 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2018.

våpen

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2018 og med
hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2018 for Utsira
kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2018.

Eiendomsskatteliste 2018 - NB lenken er kun aktiv i perioden 1.- 23. mars 2018  (listen er sortert etter gårds og bruksnummer)

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.
For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget.
Det gis et brunnfradrag på kr 100.000.

Utsira, 15.februar 2018
Utsira kommunekasse

Ordførerlogg 06.02.2018

I går, 05.02.18, hadde kommunestyret besøk av to representanter fra Roxel Group. Roxel arbeider med automasjon, elektro og sikkerhetssystemer til lands og på oljeinstallasjoner. De siste årene har Roxel lykkes med omstilling bort fra oljebransjen, og har skapt 300 nye arbeidsplasser de siste 6, 5 årene.  Roxel ble, som eneste bedrift, nevnt i Nyttårstalen til Statsminister Erna Solberg på grunn av deres nytenking. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen, i dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer som bygg, samferdsel og havbruk.

Nå arbeider de sammen med andre aktører fra havbruksnæringen med et konsept hvor man anvender Jack-up rigg sammen med lukkede nedsenkbare havmerder som forankres til havbunnen. Sirafjorden, mer nøyaktig 4-4,5 km øst av Utsira, er et meget egnet område på grunn av strømforhold og havbunnsforhold. Det er behov for 100 meters dybde for at plattformen skal kunne senke merdene i storm og for å sikre god fiskevelferd. Dette området er blant 5 lokasjoner som er vurdert som best egnet. Et annet av disse områdene er også et område nord for Utsira.

I førsteomgang søker de nå Fiskeridepartementet om en forsknings- og utviklingskonsesjon, og etter hvert en driftskonsesjon.

Riggen og installasjonen vil være testet før den plasseres ut i den ønskede lokasjonen, og investeringskostnadene er på ca. 1 mrd. Kr. Roxel har et grønt fokus og ønsker å se på mulighet for å bruke vindmøller og/eller annen fornybar energikilde til å forsyne riggen med strøm. De ser mulige samarbeidspartnere i både Solvind i forhold til vindmøllene og Utsira Laks i forhold til levering av smolt.

I forhold til kommuneplanens samfunnsdel er dette tiltaket helt i tråd med satsingsområdene i forhold til næringsutvikling og innovasjon. Kommunestyret er svært positive til dette prosjektet og ønsker velkommen denne type næringsetablering.

Ordføreren har i dag sendt en henvendelse til konsernsjef Dag-Øyvind Meling i Roxel hvor jeg på vegne av kommunestyret signaliserer at vi er svært positive til prosjektet og etablering på Utsira.

Det vil ta ca. 12 måneder før de vet om dette er realiserbart eller ikke. Det kan være interessekonflikter, men så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger.

For de som er interessert i å finne mer ut av hva dette er, så kan dere se på linkene her:

https://www.youtube.com/watch?v=P1fuxns_Xkw

https://www.youtube.com/watch?v=EQ5IVUyNh9g

blowinEllers er det mye annet spennende i vente, Solvind venter fremdeles på svar på konsesjonssøknaden sin som ligger inne til behandling hos NVE, vi forventer svar fra Utsira Laks på om en eventuell byggestart innen først kvartal i år, og Rutebåten Utsira har sendt av gårde søknad til NOx-fondet om støtte til en ombygging av Rutebåten til ren elektrisk drift.

Alle disse aktørene og prosjektene er interessante i forhold til vår visjon om 0-utslippsamfunnet Utsira. I tillegg har Haugaland kraft mottatt støtte fra Innovasjon Norge, i forhold til å starte opp et FOU-prosjektet her på Utsira, som skal se på alternativ strømforsyning. Alle de tidligere nevnte aktørene er satt i kontakt med Haugaland Kraft for å se prosjektene i en sammenheng. Her er det mange fordeler og samarbeidsmuligheter, og i teorien kan dette medføre at Utsira blir selvforsynt med strøm. Vi blir et utstillingsvindu dersom alt dette faller på plass, så det blir utrolig spennende å følge med hva som lander i tiden fremover. Her er det framtidstro!

Området i Sørevågen nedenfor Joker og området ved Dalanaustet i Nord står for tur når det gjelder en oppgradering. På sør har det lenge vært uttrykt en bekymring for parkeringsforholdene, dårlig stand på båtopptrekk og et behov for å gjøre området mer tilgjengelig for turister og befolkning med sitteplasser ol. Midler er satt av i budsjettet, og vi vil kjøre denne prosessen i forbindelse med kommuneplanen i år. I Nordevågen, ved Dalanaustet, blir grusen vasket vekk ved flo. I tillegg er dette vårt 1000-årssted, og vi har noe avsatte midler til å gjøre noen tiltak her. Tegninger og løsninger for områdene og parkering på Siratun blir presentert for formannskapet den 05.Mars.

ENØK prosjektet nærmer seg slutten. Vi har fått på plass LED lys i alle rom og vannbåren varme. Bygget er nå oppgradert til å være på samme nivå, om ikke bedre på grunn av den teknologiske utviklingen, enn Sirakompasset.

Vi skal snart i gang med revisjon av kommuneplanen, og kommer til å invitere befolkningen til å aktivt delta i ulike prosesser i fasen før planen skal ut på 6 ukers høring. Vi håper at dere vil delta aktivt slik at vi får en god demokratisk prosess om hva vi skal prioritere og satse på de neste 12 årene. Minner om at kommuneplanens planprogram nå ligger ute til høring.

God vinterferie, til de som skal ha det!

Mvh

Marte Eide Klovning

Oppstart rullering av kommuneplanens arealdel/samfunnsdel

Planutvalg vedtok i møte den 29.01.18 oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kunngjøring av vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplan 2018-2030.

våpenPlanutvalg - formannskap har i møte den 29.01.18 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Med bakgrunn i at Utsira kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til alle delene av planarbeidet. 

Planprogrammet.

Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den 15.03.18. Det er ønskelig med innspill på både innhold og på de prioriteringer i planprogrammet.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.
Målet for kommuneplanprosessen er:
•         Utarbeide visjoner, mål og strategier for Utsira gir energi mot år 2030 i samfunnsdelen
•         At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen
•         At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Visjon og målsettinger for kommunen er viktig i samfunnsdelen. Hva skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode

Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet.  

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den 20.06.2013, og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan.

Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i planstrategien og i forslag til planprogram.

Innspill om ny arealbruk
Minstekrav til innhold ved innsending av innspill om ny/endret arealbruk fra private forslagsstillere;
• Beliggenhet, størrelse, tetthet og avgrensning.
• Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt.
• Adkomstløsninger og forventet trafikkmengde.
• Beliggenhet i forhold til skole, barnehage og kollektivtrafikk.

Arealdel

Utsnittet viser gjeldende kommuneplan for Utsira

Innspill
Skriftlige innspill og merknader til planprogrammet kan sendes som brev eller e-post til Utsira kommune, Utsiravegen 112, 5547 Utsira / post@utsira.kommune.no .

Kontaktpersoner:
•      Arealdelen: Atle Grimsby, tlf 52750114, atle@utsira.kommune.no
•      Samfunnsdelen: Bjørn Aadnesen, tlf. 52750112, bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

Høringsfrist på forslag til planprogram er den 15.03.18.
Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Saksdokumenter:

Planprogram for kommuneplan
saksframlegg
Vedtatt planstrategi

Gjeldende kommuneplan

Svøm deg til Kos i Hellas

Sirahallen er også i år påmeldt i den nasjonale svømlangt konkurransen på svomlangt.no. I år svømmer vi til Kroatia. :-) Kom innom administrasjonen for registreringskort.

Målet er at flest mulig voksne svømmer 10.000/5.000 meter* i kampanjeperioden, og flest mulig barn (til og med fylte 13år) svømmer 2.500/1.500 meter*.
*Egne krav for de som har en funksjonsnedsettelse, 5 000m for voksne og 1 500m for barn).

Det er gratis å være med på kampanjen, både for svømmehallene og for deltakerne. Som deltaker kan du enkelt registrere dine svømte meter gjennom kampanjen på nett, opprett en egen bruker eller du kan logge inn med din Facebook-konto.

Norges Svømmeforbund (NSF) er opptatt av å tilby motiverende aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uansett om de er medlem av NSF eller ikke. Kampanjen er et lavterskeltilbud – kampanjen er gratis for både deltakere og svømmehaller.

Svøm langt er en nasjonal mosjonskampanje. Ca 250 svømmehaller over hele landet er med på kampanjen.

Nytt i kampanjen 2018 – det blir enklere å registrere seg på nett
Fra og med kampanjen i 2018 blir det enklere å registrere sine svømte meter på nett. Det legges opp til at en hovedbruker kan registrere svømte meter for flere deltakere, slik at f.eks. mor eller far kan registrere for sine barn. Både Svøm langt-siden og registreringsløsningen blir mobiltilpasset, slik at en enkelt kan registrere svømte meter på vei ut av svømmehallen. Det vil fortsatt være mulig å bruke de manuelle registreringskortene, men svømmehallene får færre kort – så registrere på nett – enklere, mer effektivt og ikke minst mer miljøvennlig:o)  Her kan du lese mer om deltaker på nett

Du kan vinne reise til Kos
Hovedpremiene i kampanjen 2018 er reiser til den greske øya Kos familiehotellet Kipriotis Maris. Det er en hovedpremie til barn og en til voksne. Premien er gitt av Apollo.Hovedpremiene trekkes ut blant alle som som har klart målet i kampanjen.

Her kan du lese mer om Destinasjon Kos

Les mer om  Ordensregler for Sirahallen, kvittere ut nøkkel på Jokerbutikk

Svøm i vei :)

Ordførerlogg januar

«Ordførerlogg»

Jeg har nå hatt noen måneders pause fra loggen. Jeg ville høre litt rundt om det som stod var interessant. Loggen ble til på oppfordring fra formannskapet som mente at ingen visste hva jeg gjorde som ordfører. Men leser folk det som blir postet?

Jeg har nå har fått litt tilbakemeldinger på at folk ikke har behov for å se kalenderen min og at jeg heller ikke trenger å skrive om alt jeg har deltatt på. Så videre vil det komme «logger», eller hva en vil kalle det, når det føles naturlig. 

Et nytt år er her, og det er alltid godt å begynne med ny giv etter en god ferie. Jeg er så heldig at jeg skal få bytte kontor i løpet av måneden. Det gamle Nav -kontoret står tomt, og jeg skal få flytte dit. Jeg ser frem til et større kontor, med bedre plass til møter.. og ikke minst litt bedre utsikt.

Kommunestyret vedtok som kjent en felles budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. Det skal bygges omsorgs- og kommunale boliger på Hovland, skolen skal få prøve ut skolelunsj fra høsten 2018, vi har gjeninnført «rådveldesum Grønn Øy» og vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling. Formannskapets medlemmer og gruppelederne samles i det vi har kalt for «samfunnsutviklingsgruppa» 10.01 for å diskutere tiltak og ordninger for nettopp næringsutvikling og hvordan vi skal nå visjonen om 0-utslipp.

Førstkommende fredag 05.01 vil representanter fra Kolumbus, Wärtsila og styret i Rutebåten komme til Utsira og informere politikerne om prosessen for mer miljøvennlig drift av MS Utsira. Politikerne i Utsira kommune gjorde i siste kommunestyre i 2017 vedtak om å gi styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å utrede og prosjektere muligheten for mer miljøvennlig drift.

Utsira kommune har en 0-visjon vi skal nå innen 2024 og Kolumbus har et mål om fossilfri drift innen 2024. Vi er opptatt av å nå disse målene, men det viktigste for oss er at dette ikke skal få en negativ konsekvens for Utsirasamfunnet. Vi har derfor stilt som minstekrav at dagens rutetilbud skal opprettholdes eller bedres. I tillegg forventes det at dagens driftstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune opprettholdes.

Dette er en stor investering og vil gi et meget positivt resultat med tanke på miljø og omdømme. Vi må bare passe på at det ikke går på bekostning av et rutetilbud som kanskje ikke er optimalt fra før, men som er det beste det har vært.  Vi satser på at møtet på fredag vil gi oss svar på våre spørsmål, og at vi kan føle oss trygge på at dette er veien å gå. Endelig vedtak vil uansett ikke komme før Generalforsamlingen møtes til våren.

Ha en fin dag,

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune

Bygdekino visninger i 2018

Velkommen til nye kinovisninger i Sirakompasset på Utsira. Onsdager vil bli den nye kino-dagen på Utsira med to filmer i måneden.

Bygdekinoen har i lengre tid hatt uendrede billettpriser, men har besluttet å øke prisene med 10-12% slik at:

Første film kl 18.30 (barnefilm) koster kr 90,- pr billett

Andre film normalt kl 20.00 (voksenfilm) koster kr 110,- pr. billett.

Prisene gjelder fra og med første visning på onsdag den 17. januar 2018

Sjekk ut de kommende filmene i Sirakompasset på bygdekinoen sine sider:

skjerm fra kommune-appen

Ønsker du å bli oppdatert med nyheter fra kulturlivet, så bør du laste ned Utsira Kommune-appen og legge 'Kultur og bibliotek' til som favoritt. Les mer om kommuneappen.

logo 2018 kulturkalender

Vi har også oppdatert layout på ny kulturkalender. Meld inn nye arrangement på post@utsira.kommune.no eller tips oss i kommune-appen via borgermelding til kultur og bibliotek.

Her er hele kulturkalenderen fra i fjor i ett dokument. Sjekk historikk kulturplan 2017

 

Desemberlappen

Kommuneinfo som papirutgave i C-post format. Det er ikke alle som er på Facebook, har lastet ned vår egen utsira kommune-app, eller abbonerer på RSS strøm fra hjemmesiden vår. Så denne går til alle husstander på Utsira.

Her er desemberlappen som PDF- utgave, for de som leser best på skjerm. .. Med noen ekstra lenker i digital utgave.

Lucia i sykehjemmet

GOD JUL .. OG GODT NYTT ÅR!

FASE D - Ekstremvær Aina

Fase C på det kraftigste i natt. Vinden dreide tidlig mot NV og egentlig på det verste tidlig i fase B når sjø og vind stod inn mot SV. Få hus er eksponert mot vest på Utsira. Ett hus uten strøm.

Ekstremvær varsel 

 • Navn Aina
 • AreaVestlandet sør for Stad
 • Fase B
 • torsdag 7. desember kl 18:04
 • Fase C
 • fredag 8. desember kl 04:19
 • Fase D
 • fredag 8. desember kl 09:36

Gyldig for Vestlandet sør for Stad

I kveld, torsdag, økning til vestlig full og til dels sterk storm 30 m/s utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35-40 m/s inn over land. Fra fredag morgen nordvest full storm 25 m/s, fredag kveld liten storm 22 m/s. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35-45 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, estimert til 8-11 m.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et stormsenter befinner seg torsdag kveld i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høy vannstand gir potensiale for store ødeleggelser.

Fase D - lokal oppsummering:

Verst i starten, forkant av Fase B med vær, vind og sjø fra sørvestlig retning. Utsira er ikke så eksponert mot vest og vant med kraftig vind fra Nordvest. Vind og bølger hadde ulik retning og derfor ikke så stor påvirkning på havner i Nordvikvågen og Sørevågen. Ett hus ble stømløst og rutebåt i drift med første avgang kl 11.00 fra Haugesund.

Aina i tidlig fase

Pressreader en gave fra Fylkesbiblioteket

Utsira folkebibliotek gir via Rogaland Fylkesbibliotek et unikt tilbud: Laster du ned "appen" Pressreader og tar turen innom bibliotekets wifi på Siratun, får du plutselig tilgang til 3500 aviser fra hele verden! Gratis.

Sjekk ut litt av utvalget av norske aviser og magasiner som kan lastes gratis via hot-spot på Siratun pressreader.com/catalog/norway

Pressreader kan lastes opp til mobil/brett her:  ios - android.

Dette er en kopi av en nyhetssak om Pressreader som har blitt publisert i Utsira Kommune sin egen kommune-app. Så når du allerede er inne på Google Play eller eple-butikken, ..så kan det være lurt å også laste ned utsira kommune appen, her: ios-iphone  eller android/google play

Rune slår et slag for pressreader

Rune - du slår et slag for pressreader?

- Ja, jeg tar med ipaden til Siratun sånn ca hver 7. dag. Da lades abonnementet opp, og jeg kan lese aviser via Pressreader i 7 dager. Hva leser du? - Engelske aviser, det har med fotball å gjøre, Dagbladet, Aftenposten, Varden, BT, Stavanger Aftenblad... Avisene er stort sett dagferske og ser akkurat ut som de gjør når jeg kjøper eget abonnement. Men her er de altså gratis... Synd ikke Sunnmørsposten, Haugesunds avis og VG er med! Men du må "lade" hver 7. dag? - Ja, så når jeg reiser på tur, hender det at jeg blir avisløs de siste dagene. Det er sikkert mulig å finne en såkalt "hotspot" f eks i Haugesund, men det har jeg ikke prøvd enda. Anbefales? -Ja, her må flere med! Liker du aviser, eller vil ha dagferske aviser fra England, sogn, eller Afrika, så er dette en grei måte å få tak i de på. Dessuten er 3600 magasiner tilgjengelige. Ikke alle like ferske, men likevel...

Støtt opp om TV-aksjonen 2017

Hvert barn er en mulighet! TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.

Delta på giverstafett.no Her er foreløpige resulater for Utsira

Husk torsdagslunsjen til Sirakompasset - torsdag 16. oktober kl 10.30 - 13.00

På torsdag håper vi at flest mulig støtter opp om Utsira Skole og Utsira barnehage sitt felles arrangement i Sirakompasset. Legg torsdagslunsjen til Sirkompasset

Lunsj i sirakompasset klikk for en større versjon

Her kan du lese mer om TV-aksjonen 2017

Image result for tv aksjonen 2017

Lys i fyret

Lys i fyret er viktig for å trekke til seg fugl på natt-trekk. I forbindelse med markering av bombeuka har Kystverket gått med på å ha lys i fyret fram til og med den 15. oktober.

Utsira Fuglestasjon har 25 årsjublileum i år og har presset litt på for å få tente lys i forbindelse med årsmøte og ut bombeuka. Utsira Fuglestasjon håper på å trekke ned en sjedenhet (bombe) ved hjelp av lys i fyret. Så nå har du mulighetet til å forografere Utsira Fyr med tente lys fram til den 15. oktober.

Nyt dagene med lys i fyret :-)

Fyrlinse

Brønnboring og nytt ventilasjonsanlegg på Siratun

Litt info om renovering og ENØK tiltak på Siratun...

For tiden er det heftig maskineri under arbeid utenfor Kommunehuset. Det skal bores 4 energibrønner 300 meter ned i solid berggrunn på Sira. Solid på mer enn en måte. Det fikk operatøren oppleve forrige fredag da arbeidet startet opp. Borekronen røk. Imidlertid ble arbeidet raskt gjenopptatt, og er forventet ferdigstilt ved slutten av uke 39. En del lyd og svevestøv er ting som ansatte og beboere har lært seg å leve med på en grei måte. Snart er det mest lydfulle arbeidet over, som igjen avløses av mer stillferdig monteringsarbeid, og når vi nærmer oss juletider og nyttår, er alt tilbake vanlig gjenge.

Da har vi forhåpentligvis spart til sammen kr. 300 000 i årlige energiutgifter, og fått et nytt, utmerket arbeids- og boklima på bygget for ansatte og beboere.

Heller ikke inne på Siratun er det fred og ro for tiden. Her er en i full gang med utskifting av gamle, rusta VA-rør, og montering av nytt ventilasjonsanlegg. Mye svevestøv og lyder fra sanerings- og monteringsarbeidet vil møte ansatte og innbyggere i tiden framover. Vi ber om forståelse for at det blir en håpløs oppgave for renholderne våre å holde rent i lokalene i 1 etg. til enhver tid, hvor administrasjonen, biblioteket, menighetsrådet, og fysioterapeuten har sine kontorer.

 ventilasjon

Høring kommunikasjonsplan 2018 - 2021

Er vi beste tilbyder på eget domene 'Utsira' eller 'Utsira kommune'? Sjekk ut våre strategier i ny kommunikasjonsplan 2018 - 2021. Kom gjerne med innsill. Frist for høringsinnspill: 8. oktober 2017

Planen blir liggende ute til offentlig høring i perioden 15. september til 8. oktober.

Forslag til kommmunikasjonsplan klikk på bildet for plan


 

Høringsinnspill sendes til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira  eller på epost post@utsira.kommune.no

Ordførerlogg for august

Stortingsvalget 2017

I morgen fredag den 08.09 er siste dagen en kan forhåndsstemme. Opp imot en tredjedel av Utsiras innbyggere har benyttet muligheten til å forhåndsstemme. Så har du ikke mulighet til å stemme på valgdagen førstkommende mandag, oppfordrer jeg deg til å ta turen innom Siratun i morgen. Utsira kommune har historisk hatt en veldig god valgdeltakelse, og har flere år vært på topp i landet med høyeste valgdeltakelse i forbindelse med både kommunevalg og stortingsvalg. Jeg blir ofte spurt om hva jeg tror er grunn til den store oppslutningen. Jeg ble intervjuet om dette temaet senest i forrige uke. Artikkelen kan du lese her: http://www.ks.no/kommunespeilet/samfunn-og-demokrati/her-stemmer-alle/

De siste årene har forhåndstemmeantallet vært slik:

 

Forhåndstemmer

Stemmeberettigede

Stortingsvalget 2013

64 stk

157 stk

Kommunevalget 2015

63 stk

161 stk

Stortingsvalget 2017

54 stk (pr. 07.09.17)

147 stk

De to siste stortingsvalgene har valgdeltakelsen på Utsira vært på 92,5% og 91,1 %. Dette gjenspeiler at Sirabuen ser viktigheten av å bidra i samfunnet, engasjere seg og å si hva de mener. Jeg håper og oppfordrer alle stemmeberettiga til bruker stemmeretten sin også i år. Godt valg!

valgdel ordførlogg

valg orflogg parti

 

Utsira II Vindkraftverk

Solvind AS ønsker å sette opp tre vindturbiner på det allerede regulerte område for vindkraftproduksjon i kommuneplan 2012-2022 for Utsira kommune. Søknaden er inne til behandling hos NVE og svar forventes i løpet av høsten. Det har vært folkemøte på Utsira, og høringsfristen var 20. August. Utsira formannskap fikk utsatt høringsfristen til 04. September, og gjorde her følgende enstemmig vedtak: «Utsira formannskap er positive til at Solvind AS gis konsesjon til bygging av Utsira II vindkraftverk

Vindmøller er et omdiskutert tema. Politisk, på Utsira, har det vært liten og ingen motstand mot utbygging av den eksisterende vindparken, og generelt opplever vi å få positive tilbakemeldinger om vindkraft på Utsira fra egne innbyggere. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle innbyggerne, naturligvis, men de som virker å være mest imot vindkraft på Utsira er våre hyttegjester og Haugesund Turistforening.

Befaring til Fitjar

Jeg inviterte formannskapet og gruppelederne til å bli med på befaring til Fitjar og Midtfjellet vindmøllepark forrige mandag. Pga. kort varsel, var det bare Tove Grimsby som kunne bli med. Bakgrunnen for befaringen var at jeg ville oppleve vindmøller på samme størrelse som de vi evt. kan komme til å se på Utsira om noen år. Jeg har alltid vært positiv til vindkraft, men det er greit å vite hva en snakker om når en argumenterer for det.

Vi fikk låne kommunebilen, så vi kjørte miljøvennlig, i hvert fall fra vi kjørte av Utsirabåten J

En erfaring vi gjorde oss i forhold til El-bil kjøring var at det kreves god planlegging. Vi fikk litt panikk da vi innså at vi ikke kom langt fra Fitjar uten å lade opp bilen. Vanlig lader hadde vi med, men bilen ble ikke ladet mye de knappe 2 timene vi var på befaring. Så etter litt stress og latter fant vi etter en times leiting en hurtigladestasjon på Stord. El-bil er å anbefale og god å kjøre, men rekkevidden skal man ikke ta lett på.

Vi ble tatt godt imot hos Midtfjellet vindpark, der vi fikk en orientering om prosessen fram mot bygging av parken deres, som består av 44 vindmøller og vi ble guidet rundt i bil i vindmølleparken.

Utsira vindpark og Midtfjellet kan ikke sammenlignes da det er mer enn 10 ganger mer vindmøller det er snakk om, men vi fikk i hvert fall oppleve det å stå nedenfor ei sammenlignbar vindmølle og høre lyden av dem. Jeg kan ikke si at de føltes større ut enn de vi har i dag. Å stå nedenfor noe så stort, om det er snakk om 50- eller 80 meter, så kan ikke jeg merke forskjellen på det. Du føler deg uansett liten i forhold, men det var ikke av skremmende. Tvert imot gjorde turen at jeg ble mer overbevist om at vindkraft er passende å ha på Utsira.  Samtidig har jeg respekt for at ikke alle synes at dette er positivt, og en kan aldri vite hvordan det vil bli før de evt. står der og vi har levd med dem. Men samfunnsgevinstene for den kommende vindparken på Utsira er store, og som flere av mine medpolitikere har sagt «vi har ikke råd til å si nei til et så stort utbyggingsprosjekt».

I saksutredningen til formannskapet stod følgende: «Et grovt anslag viser at Utsira samfunnet vil få tilført 33 mill i løpet av 25 års driftstid på anlegg. Med årlige tilførsler på kr 1,2 til 1,3 mill kr, hvorav kr 800.000,- utgjør eiendomsskatt til kommunen. 

Oppgradering av nye vindturbiner og utvidelse av eksisterende vindkraftproduksjon på Utsira har vært et langsiktig mål for Utsira kommune. Utsira kommune har store ambisjoner om å framstå som nullutslippskommune innen 2020 i energi og klimaplan. Kommunen har også ønsker om å bli et utstillingsvindu for fornybar energi på Haugalandet. Mange av våre framtidige prosjekt vil også være avhengige at vi får en aktør som er villig til å satse på fornybar vindkraftproduksjon. Dette gjelder blant annet medfinansiering av ny sjøkabel ut til Utsira. Synergieffekt av å ha en grønn kraftprodusent på Utsira kan også ha stor betydning opp mot framtidige prosjekter som elektrifisering av ny rutebåt, ladestasjoner osv.»

Utsira kommune og Rogaland Fylkeskommune har sendt inn positive høringsuttalelser, så får vi ser hva andre høringsinstanser gjør, og hvilket vedtak som kommer fra NVE til slutt i høst. Vi venter i spenning.

Driftsmøte Kolombus

Styret i Rutebåten Utsira og Kolombus har årlige driftsmøter, og som representant for eier av Rutebåten, Utsira Kommune, inviteres jeg til å delta på møtene. Siden jeg ble ordfører for 5 år siden har de samme sakene stått på agendaen før møtet. Nå etter 5 år, kunne Kolombus endelig hake av alle punkter. Mye er altså på plass, som helårsrute, varslesystem på endret anløp, oppmerking på kaiområdene, reservasjon og billettbestilling på nett, skilting og mye mer. Det er godt å se når ting faller på plass, så takk til styret i Rutebåten og Kolombus for innsatsen for å gjøre det bedre for våre reisende.

Besøk av Fylkesmannen og åpning av Magnhild Meltveit Kleppas veg

Fylkesmannen og hennes «mannskap» var sist på besøk på Utsira for 2 år siden, og med nye folk i ledelsen var det tid for et nytt besøk for å høre hvordan det står til i Rogalands minste kommune. Med på møtet var Ordfører, varaordfører og gruppeledere, samt rådmann og hans lederteam. Vi fikk presentert utfordringer og status fra de ulike avdelingene, og fortalt om pågående prosjekter og forhåpentligvis kommende næringsetableringer på Utsira, som Utsira Laks. Tilbakemeldinger ble gitt fra Fylkesmannens side og hun refererte igjen til at det vises å være fremtidstro på Utsira. I anledning besøket nyttet vi sjansen til å åpne veien som Magnhild har fått kalt opp etter seg.  Vi hadde invitert hele øya, og var kanskje litt sent ute med invitasjonen til at alle fikk det med seg, det beklager vi, men det ble allikevel et godt oppmøte. Takk til korpset som stilte opp i regnværet, det gjorde inntrykk på Fylkesmannen. Etterpå hadde vi en fin samling i skolen med kake og kaffe.

Åpningen av Magnhild Meltveit Kleppas veg var også avslutting av et langvarig prosjekt med overgang fra matrikkeladresser til gateadresser. Det finnes nå 10 ulike vegnavn og 190 adresseverdige bygg i kommunen.

Konica Minolta cup

Førstkommende lørdag er jeg invitert til å spille fotballcup i Haugarhallen. FK Haugesund arrangerer sponsorturnering, og de skal ha et «kjendislag» med i cupen. Jeg er derfor forespurt og skal spille sammen med Knut Netland, Tore Lillenes, Per Steinar Lie, Kristoffer Froestad, Arve Kambe, Mika Nurmi, Randi Kvaløy og Jarle Nilsen. Jeg har ikke spillt fotball på noen år, så det kan bli interessant. Men jeg har alltid vært veldig glad i å spille fotball, så jeg gleder meg og er glad for å bli invitert med. Kom gjerne å hei på laget vårt om du er i byn J

Ha ei fin helg, og ikke glem å bruke stemmeretten din!

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune

August

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 31

 

Tilvenning BHG

Tilvenning BHG

Kontordag

Kontordag

Uke 32

Kontordag

Kontordag

Kontordag

Kraftjazz

Fri

Uke 33

Planleggingsdager:

Skole og BHG

14.-16.08

Kontordag

Kontordag

Uke 34

Fri

Kontordag

Styremøte Haugesund Teater

Intervju Stavanger Aftenblad

Møte med

Fylkesmannen

Åpning av MMKs veg

Kontordag

Uke 35

Befaring til Fitjar og Midtfjellet Vindpark

Gruppemøte Rogaland Arbeiderparti

Fri

Driftsmøte Kolombus og  Rutebåten Utsira AS

Politiråd

 

 

Velkommen til åpning av Magnhild Meltveit Kleppas veg

Utsira Kommune har nå fått på plass kommuneskilt og adresseskilt i hele kommunen. Vi har invitert Magnhild Meltveit Kleppa til å foreta endelig skilting av Magnhild Meltveit Kleppas veg.

Alle er hjertelig velkommen til offisiell åpning av vegen i morgen Torsdag 24. august kl. 16.00 utenfor Siratun. Utsira Musikkorps deltar med korpsinnslag og etterpå vil det bli kaffe og kake i Sirakompasset.

Åpningen av Magnhild Meltveit Kleppas veg betyr også avslutting av et langvarig prosjekt med overgang fra matrikkeladresser til gateadresser. Det finnes nå 10 ulike vegnavn og 190 adresseverdige bygg i kommunen. Les mer om adresseprosjektet her.

Vel møtt til åpning , kake og korpsmusikk :-)

 

Adressenavn - gateadresser i Utsira Kommune

Innen 2015 må alle kommuner ha innført adressenavn. Utsira Kommune ble den andre kommunen i Rogaland med 100% dekning på gateadresser. Takket være godt samarbeid med Karmøy Kommune.

Innen 2015 er det lovpålagt gjennom matrikkellova at alle hustander skal ha veiadresser. Formålet er at adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger som det er viktig å finne fram til. Gateadresser fører også til at det blir enklere for myndigheter å knytte person til bo og arbeidsadresse. Adressene vil også bli benyttet til aktuell informasjon i private og offentlige arkiver.

I slutten av 2011 vedtok formannskapet å opprette en komité for prosjektet som bestod av ordfører Jarle Nilsen, varaordfører Marte Eide Klovning, leder av eldrerådet Jostein Nilsen og sekretær Arnstein Eek. I komiteens første møte kom det forslag til 30 ulike vei-navn for å bevare flest mulig vei-navn på stikkveier og garder på Utsira Dette ble senere redusert til 10 forskjellige vei-navn da man fant ut at for mange navn på Utsira ville være krevende både opp i mot gjennomføring og kostnader.

De siste ble blant de første :-) 

Utsira Kommune fikk mye oppmerksomhet omkring arbeidet med adressering av adresseverdige objekter. Med stor pågang fra hovedstadspressen. Øya uten adresser nrk.no ,  Her har ingen adresser vg.no ,  osv

Etter behandling i kommunestyre i november 2015 ble de endelige gatenavn for Utsira seende slik ut: 

Gatenavn på Utsira klikk for en større versjon

Mesta er nå i gang med skilting av gatenavn og kommuneskilt

I dag startet Mesta AS opp med gjennomføring av skilting på Utsira.

I disse dager blir det sluttført arbeidet med gjennomføring av skiltplan for utsira kommune. Mesta setter nå opp skiltfundamenter, slik at det blir enklere å finne fram til de ulike gatenavn.

Det vil også komme egne kommuneskilt på kai i Nordvikvågen og i Sørevågen. Det er mange som har etterspurt kommuneskilt, fordi mange reiser rundt og samler på foto av kommuneskilt i Norge.

Les mer om adressenavn og prosessen med gatenavn her...

De ulike adressenummer på ulike hus kan du finne ved å søke på seeiendom.no

mesta AS oppsetting av gateskilt

Tidligstemmegivning og Utlegging av manntall til offentlig ettersyn – Valg 2017

Stortingsvalg 2017


Utsira kommune
Stortingsvalget 2017

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortingsvalget 2017 mandag den 11. september.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Utsira kommune på følgende steder:

                                                    1. Kommuneadministrasjonen Siratun.

                                                                 2. Utsira Folkebibliotek

Manntallet blir liggende ute til alminnelig ettersyn i tidsrommet 13. juli til og med valgdagen 11. september 2017.
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme.

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes valgstyret så snart som mulig. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Det er mulig å avlegge tidligstemme i administrasjonen fra den 1. juli og fram til forhåndstemmegivningen starter den 10. august 2017. 

Valgstyrets adresse er: Utsira valgstyre
Postboks 63
5547 Utsira

Utsira  12. juli 2017

Vennlig hilsen

Arnstein Eek

Sekretær i Utsira Valgstyre