Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Søknadsfrister i 2017

Landbruskdirektoratet legger om på søknadskjema og søknadsfrister. 2017 vil bli et overgangsår med hele tre ulike rapporteringer/søknadsomganger.

Overgangsåret 2017

 

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?

I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

 • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
 • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
 • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.

Når skal jeg søke om hva i 2017?

 

Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1. januar 2017

Telledato for siste registrering i gammelt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2016

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2016

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

20. januar 2017

Søknadsfrist gammelt søknadsskjema.

1. mai 2017

Telledato for første registrering i nytt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

- (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

15. mai 2017

Søknadsfrist for første registrering i nytt søknadsskjema.

 

Juni 2017

Utbetaling etter søknad pr. 1.1.2017

 

 

1. oktober 2017

Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent omsetningsledd i 2017

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

- (Registrer dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd)

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovfôrareal).

 

15. oktober 2017

Søknadsfrist for andre registrering i nytt søknadsskjema

10. januar 2018

Frist for å etterregistrere opplysninger

- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.

 

Februar 2018

Utbetaling etter søknad pr. 1.5 og 1.10 2017

 


Fra og med 2018, blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.


Utbetaling for januarsøknad vil bli i juni. Vi regner med at det også blir en utbetaling i februar 2017 for MRP og produksjonstilskudd søknad i august 2016.

 

Fra og med 1. januar 2017 er det mulig å logge seg inn på altinn.no og søke i gammelt søknadsskjema med frist den 15. januar (som tidligere). 

Ny nettresurs fra BUF Dir

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er ute med ny nettressurs.

Foreldrehverdag.no - ny nettressurs med kvalitetssikrede råd

Svært mange foreldre søker etter råd på nettet, men det kan være vanskelig å skille synsing fra pålitelig informasjon. Derfor lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) nettressursen foreldrehverdag.no, som gir tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid.

- Foreldrerollen kan være utfordrende, og mange av oss føler usikkerhet i blant. Vi vet at foreldrene er svært viktige for barns utvikling og det utvikles hele tiden ny kunnskap om hva som er viktig for barn. Foreldre er opptatt av å finne god informasjon om små og store spørsmål, men vi ser at den gode, kvalitetssikrede kunnskapen lett drukner i informasjonsmylderet på nettet. I Foreldreskapsundersøkelsen 2015 oppga nesten halvparten av foreldrene at de ville benyttet en statlig tilgjengelig nettside med faglige råd – om det fantes. Jeg er derfor glad for at vi nå kan tilby denne nettressursen med kvalitetssikrede råd til alle foreldre som en ekstra støtte i hverdagen. Jeg skulle gjerne hatt slike råd i hverdagen da jeg oppdro mine fire barn, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Sjekk ut Foreldrehverdag.no

 

Høring forskrift om feiing og tilsyn av brannobjekter

Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg, Utsira kommune

Hensikten med denne saken er å få på plass en lokal forskrift om gebyrordning slik at den blir i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

I Forskrift om brannforebygging er det også kommet inn krav om feiing i hytter/fritidsboliger, og det gis med denne lokale forskriften anledning for å kunne ta inn gebyr basert på samme praksis som for boliger.

Karmøy kommune har også tatt initiativ til at forslaget til lokal forskrift også kan bli tatt opp til vurdering i de andre kommunene i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Se forslag til forskrift og saksframlegg 

Det foreslås en høringsfrist fram til 15. feb. 2017

Høring sendes post@utsira.kommune.no 

Eller pr post: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira.

Lokal forskrift om feiing og tilsyn

Formannskap vedtok i formannskap 25. januar å legge ut lokal forskrift om feiing og tilsyn. Høringsfrist er satt til 6 uker og innspill innen 10. mars 2016

Det er nå utarbeidet forslag til lokal forskrift knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Utsira Kommune. 

I forslaget til forskrift legger vi oss på samme praksis som i vår nabokommune karmøy. i dette ligger en vurdering av at det er opp til brannsjefen å ta stilling til om også fritidsboliger og hytter skal omfattes av forskriften. I dette ligger en vurdering av eiendommens ildsted, fyringen sin art og omfang. 

Les forskriften 

Saksframlegg 

Høringer sendes til: post@utsira.kommune.no 

eller pr post til : Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira 

sendinger merkes: 'høring lokal forskrift om feiing'

Høringsfrist 10. mars 

Photo: Pipe i snø CC Sergiu Bacioiu, Romania   

 

Ordførerlogg November

Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017

Forslag til Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 ble lagt frem av Rådmannen onsdag 02. November. Forslaget ble presentert for formannskapet, gruppelederne og fagforeningene. Arbeidet frem mot høring har foregått hver for seg i de to listene. To forslag er lagt ut til høring, så vil det vise seg om en kan enes om et felles resultat på kommunestyremøtet den 19. Desember. Vi fikk det til i fjor, men det kan se vanskeligere ut i år.

KS Høstkonferansen

KS (Kommunenes sentralforbund) avholder årlig en høstkonferanse og en vårkonferanse. Jeg prøve å delta på begge, da det pleier å være nyttige temaer som er på dagsorden, samtidig som en treffer andre ordførere i fylket. Hovedtema denne gangen var frivillighet og arbeidsmarked, statsbudsjett og arbeidsmarkedstiltak gjennomført i kommunal regi. Det har ved flere anledninger blitt snakket om å opprette en frivillighetssentral i kommunen, men vi har ikke klart å etablere en på grunn av at ingen vil ta ansvar for organiseringen, men mange meldte seg til tjeneste for å utføre oppgaver så det står ikke på det. Nå har vi fått noen nye tips til hvordan dette kan la seg løse, så vi får se om vi kommer et steg videre etter jul.

Eiermøte Haugaland Kraft

Haugaland Kraft kan vise til et godt år, som skyldes kraftpriser og nett. Selskapet foretar store investeringer, spesielt i fiber og nett. Ellers ble det orientert om hva som skjer i de ulike undergruppene, Nettvirksomheten, Fiber, Prosjekt, Energi og Haugaland Næringspark. De er «på» i Haugaland kraft, og må stadig tenke nytt da teknologien og behov stadig endrer seg. I frykt av å avsløre noen hemmeligheter så utdyper jeg ikke mer av hva som ble sagt på møtet, og så får vi vente i spenning på hva som kommer derfra de neste årene. Utsira kommune eier 0,41% i Haugaland Kraft og får årlig et utbytte tilsvarende det det koster kommunen å leie Fiber til øya, ca. 400 000,-.  Dette er kanskje en gode ikke alle Sirabuer vet om at de får «sponset» av kommunen? Vi har kontrakt ut 2017, så nå skal avtalen snart reforhandles.

Kommunereform

Etter at Fylkesmann Magnhild M. Kleppa kom med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland, har vi ventet på å få et møte med henne for å få litt mer utdypende forklaring på hva som ble lagt til grunn for tilrådningen. Vi fikk til et videokonferansemøte nå i November. Utsira «gikk fri» i tilrådningen, men for nå, og blei oppfordra sammen med flere andre kommuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner». Vi informerte Fylkesmannen om at vårt arbeid med kommunereformen er over, og at vi ikke kom til å gjøre noen nye utredninger. Vi står ved kommunestyrets vedtak om å forbli egen kommune, og så venter vi på stortingsvedtaket til våren. Hvis alle de partiene som har sagt at «frivillighet skal legges til grunn» virkelig mener dette, så kan vi være trygge på en fortsatt kommunestatus.

Fylkesmannen så at vi har utfordringer i forhold til beliggenheten vår, og at det i utgangspunktet, sammen med vårt vedtak, var grunnlaget for deres tilrådning. Ellers ville Fylkesmannen høre mer om øykommunesamarbeidet, og syntes dette er et spennende samarbeid. Vi bør se på hvordan vi best kan løse fremtidens tjenester på best mulig måte, og bør sammen med de andre øykommunene være aktive med i rollen for å få til gode interkommunale tjenester, for det er vi avhengige av nå vi er så små.

Andre temaer som ble diskutert var, behovet for ny sjøkabel, næringsarealer, næringsetablering, kulturlandskap, omsorgsboliger og utdanning. Fylkesmannen konkluderte med at «på Utsira er det FRAMTIDSTRU!»

Fylkestinget og Rutebåten Utsira

Da er det bekreftet fra posisjonen i fylket at Utsiraruten får mer midler til økt rute med halvårseffekt i 2017 på 250 000kr og 500 000 de neste årene. Det vil si at vi endelig har kommet i mål med kampen om helårsruta «sommer hele året». Det har vært en lang kamp, og det måtte et politisk skifte til for å klare det, men den som venter …

Forslaget skal vedtas i Fylkestinget den 13. Desember, men seieren er allerede tatt ut i media. Nrk og Haugalandsavisene og -radio ringte samme dag som forslaget ble lagt ut til høring. Men vi kan nok berolige oss med at det skal mye til for at det forsvinner ut igjen, da dette forslaget er støttet og lagt frem av alle partiene på fylket unntatt Høyre.

I tillegg er det lagt inn en tekstdel som sier at fylket skal utrede et alternativt anløpssted for Rutebåten Utsira. Dette har vi ved flere anledninger i møte med Fylkesordfører og -varaordfører tatt til orde for, men uten at det har skjedd noe. Nå er det presset seg frem politisk, og vi venter i spenning på resultatet på hvor det er mest fornuftig for båten vår å gå.

Kvinnekuppet

Jeg har vært borte 8 dager i forbindelse med øving til teaterstykket «Kvinnekuppet». Kvinnekuppet skal ut på turne igjen, denne gangen skal vi spille på skoler på Sørlandet og ha kveldsforestillinger på Kilden Teater i Kristiansand. Jeg kommer til å bli borte nesten alle ukedagene i Januar til dette prosjektet, men er tilgjengelig på mobil og mail, og flytter de møtene jeg kan til Februar.

Jeg ønsker alle en fredelig juletid og et godt nytt år!

 

 

Marte Eide Klovning, Ordfører.

 

Ordførerlogg oktober

Sykemeldt

Som dere ser i ukesrapporten nedenfor, har jeg vært lite tilstede i vervet mitt denne måneden. Jeg har hatt en operasjon med påfølgende problemer, som har gjort at jeg har vært mye innlagt på sykehus. Nå har jeg vært frisk i 2 uker, og satser på at helsa holder.

Helårsrute

Ny helårsrute trådte i kraft den 01. Oktober. Dette er et resultat av de 500 000 kr som ble bevilget fra Fylkestinget ved fjorårets budsjettbehandling. Det er uttrykt delte meninger om den nye ruta, noen dager har fått et jevnt over bedre tilbud, mens noen dager er svært begrenset. Tanken med en helårsrute var å få lik rute, med påfølgende bedre forutsigbarhet for de reisende. Problemet er bare at vi ikke er i mål med det som var utgangspunktet, vi fikk ikke tildelt nok midler fra fylket. Så styret i Rutebåten har jobbet frem denne helårsruta med de midlene de fikk til disposisjon, og funnet mer midler ved å kutte ned på åpningstiden noen dager og kuttet noen avganger på helligdager. Nå er ny søknad sendt til Fylkeskommunen om ytterligere 500 000kr, for å få de siste avgangene på plass til en fullstendig helårsrute. Vi får håpe posisjonen i fylket innvilger søknaden og gir oss siste rest, slik at vi kan endelig komme i mål med en årelang kamp for et bedre rutetilbud.

Garpaskjærkaien

En annen sak som har pågått i årevis er trafikksikkerheten på Garpaskjærkaien. Tidligere ordfører, Jarle Nilsen, hadde fokus på saken i flere år, og jeg tok opp saken da jeg begynte i mitt verv. Svaret i starten var at det først måtte på plass et venterom, så kunne en ut ifra dens beliggenhet merke opp felt for biler, gående osv. Venterommet på Garpaskjær var på plass i 2013, men det skulle vise seg å ikke være så enkelt å male opp noen striper ... Uklarheter omkring eierforholdene på kaien og fremtidige planer for bruken av området har gjort at det enda ikke kommet noen oppmerking.

Men nå ser det ut for at det er fremgang i saken. Det har vært møte mellom Havnevesenet og Statens vegvesen, der det ble besluttet at Havnevesenet skal utarbeide en avtale som skal gjelde arealet som i dag disponeres av trafikken som går til og fra Rutebåten. Statens vegvesen skal jobbe videre med skilt- og oppmerkingsplan for oppstillingsplasser, trafikkskille og informasjon til de vegfarende. Når dette er på plass og signert av fylkeskommunen vil Statens vegvesen bestille og utføre tiltak.

Styret i Rutebåten har uttrykt bekymring for de reisende på grunn av de uoversiktlige forholdene på Garpaskjærskaien, så nå håper vi at dette snarlig kan komme i orden.

Sjøkabelen

Det er jobbet politisk for å informere rikspolitikere om saken. Informasjon er sendt ut til alle stortingspolitikere for Rogaland og møter er avtalt. Vi avventer informasjon fra Utsira Laks før vi kan jobber videre med dialog opp imot en kommende søknad til departement og fylkeskommunen

Det er avtalt et informasjons- og utvekslingsmøte med Utsira Laks, Utsira kommune og Haugaland Kraft den 18. November.

Tv-aksjonen 2016

Årets Tv aksjon gikk til Røde kors, og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vet ikke om det var ny rekord for Utsira, men det var i hvert fall beste av de 5 siste årene. Utsira gav totalt 73 456,-, som på 200 innbyggere blir 376,28 per person. Vi ble nr. 1 i fylket og nr. 2 Nasjonalt, etterfulgt av Svalbard. Dere er gode som gir så mye. Det blir jo til at en gir ved flere anledninger, på skolearrangement, i kirka, på konsert og i bøssene, så dere har virkelig vist dere å være rause. Takk for innsatsen og givergleden.

Regionrådsmøte

3-4 ganger i halvåret møtes ordførerne og rådmenn fra Haugalandet for å diskutere aktuelle regionale saker. Dette ble tidligere kalt Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet. Nå er alle kommunene medlemmer i Haugaland Vekst IKS og administrasjonen er sekretariat for regionrådet.

I August i år ble Haugesund International School åpnet i Haugesund. De holder midlertidig til i lokaler ved Rossabø skole. En slik skole gjør bedrifter på Haugalandet mer konkurransedyktige i forhold til å tiltrekke kompetent arbeidskraft fra internasjonale miljøer, spesielt innen den maritime næringen.

Parallelt med kommunereformen har regionreformen gått sin gang. Regjeringen legger opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med 10 regioner. Kommunene skal høres, og dette pågår i disse dager. Arbeidsgruppen(AU) i regionrådet ønsket at regionrådet sammen med samarbeidsrådet for Sunnhordaland skulle komme med en felles uttalelse til reformen, da om å støtte en ny Vestlandsregion med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere av ordførerne mente at det var vanskelig å behandle denne saken i regionrådet før en hadde behandlet saken i kommunene, og en valgt derfor å vente med saken til en kunne se om kommunene er noen lunde omforent til å kunne sende felles uttalelse.

Ellers har vi en runde der ordførerne orienterer om aktuelle saker i sin kommune. Jeg informerte om Utsira Laks, Utsira 2 Vindmølleprosjektet, utfordringen med strømbehovet og at vi arbeidet med å få fullført helårsruten.

Andre saker som var på agendaen; var Statnett og Haugaland Kraft orienterer om sentralnettprosjektet, konseptvalgutredningen, traséer og stasjonsalternativer mv, Delprosjekt E 134 og ny Seljestad – Røldal-tunnel, Status om flyplassen, fengsel, Velferdsteknologi m.m. Er du interessert i å lese protokollen for dette møtet, og andre regionrådet har hatt kan du følge denne lenken her:  http://haugalandvekst.no/regionsrad/

Informasjonsmøte nærpolitireformen

Ikke bare har den blå blå regjeringen satt i gang omfattende arbeid med kommunereform og regionreform, de har også en nærpolitireform gående. Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres, og reformens mål er ..å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Flere har tatt til ordet om tittelen på reformen er helt på sin plass når reformen ser mer ut for å flytte politiet vekk fra folk og legge ned politikontorer i distrikene, enn å få flere politi synlige i samfunnet.  Men meningen skal i hvert fall være at politiet skal være der folk bor, innbyggere skal ha like rettigheter og lik kvalitet i bygd og by, og politiet skal ha god lokalkunnskap.

En del av reformen var å redusere antall politidistrikt fra 28 til 12. Utsira hører under Sør-Vest politidistrikt, som er en fusjon av Rogaland politidistrikt og haugaland- og Sunnhordaland politidistrikt.  Vi har ikke lensmannskontor på øya, forståelig nok, men får hvert halvår besøk av Lensmannen i Karmøy og Utsira, som avholder politiråd sammen med kommunens ledelse. Dette fungerer greit. Egentlig finnes det et minimumskrav om at kommunene skal få «besøk» av politiet minst en gang i uka. Det kan vi vel si aldri har skjedd her ute, og ikke at det kanskje er behov for det heller, men vi forventer oss et mer synlig politi her ute med den nye reformen, og vi har presisert at vi er opptatt av at det skal legges mer innsats ned i forebyggende arbeid. Vi skal la oss høre innen den 01. Desember.

 

Marte Eide Klovning

Ordfører

  

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 40

Informasjonsmøte ang. nærpolitireformen, Karmøy Rådhus.

Kontordag

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 41

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

 

 

Uke 42

Formannskapsmøte

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 43

Kontordag

 

Kontordag

 

Regionrådsmøte

 

   

Ordførerlogg September 2016

Tilbake igjen

Da var jeg tilbake på jobb. Takk til Tor Erling og Tove som har fungert mens jeg har vært i permisjon. Det er alltid litt skremmende å komme tilbake, vi arbeider på ulike måter, og en har mistet litt kontrollen, men det er heldigvis greit å komme på plass igjen. Ting tar tid i den kommunale sektoren, så heldigvis er det ikke skjedd all verdens mens jeg var borte, men mye godt arbeid er allikevel gjort. Samtidig har det vært sommerferie. Tor Erling ønsker å følge opp noen saker videre, da spesielt arbeidet med å få finansiert og lagt ny sjøkabel til øya. Så her legge vi inn alle krefter.

Besøk fra Krf, Ap og Sp

Det har vært en del besøk i August og September. Stortings- og fylkespolitikere fra Krf, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært på Utsiravisitt. Det setter vi stor pris på. Det gir oss anledning til å ta opp saker som står på agendaen, og de blir kjent med Utsira på nært hold. De får et inntrykk av hvordan vi lever her ute, hvordan kommunen er bygget opp og de får kjenne på bølgene under overfarten til og fra øya. Det er nyttig når vi frir til fylket om midler til mer ruteforbindelse, det er nyttig når vi snakker om avstandsulemper i forbindelse med kommunereformen til stortingspolitikerne og det er nyttig når vi snakker om det levende samfunnet som sviver og går her ute i vest.

Hovedbudskapet til alle partiene var at vi trenger næringsetableringer for å flere arbeidsplasser, og igjen flere innbyggere. Vi må ha flere private arbeidsplasser, gjerne statlige arbeidsplasser, men vi siktet til etableringen av Utsira Laks, og da er vi avhengige av at det legges ny sjøkabel.

Haugaland Kraft og sjøkabel

Jeg, Tor Erling og Rådmann Bjørn var i møte med Haugaland Kraft i forrige uke. Agendaen var å få Haugaland Kraft til å få bedre forståelse for de uforholdsmessig store kostnadene anleggsbidraget vil gi nye etablerere på Utsira. Dette hadde de full forståelse for, men, som tidligere står de fast på at de må behandle sine eiere og kunder likt. De har et regelverk og en eierstrategi å forholde seg til og skulle det gjøres en ekstrabevilgning til Utsira måtte det i tilfellet tas av utbytte til eierkommunene. Det kan vi alle enes om at er et dødt løp. Vi ba også om de kunne vurdere restverdien av den eksisterende kabelen på ny, men heller ikke dette ville de vurdere på nytt da de mente at disse beregningene var gjort så presist som mulig av flinke fagfolk i Haugaland Kraft. Et annet moment som ble tatt opp var forskjellen mellom å legge strømkabel på land i forhold til i sjø, men når det gjelder anleggsbidraget var det ingen forskjell om kabelen legges på land eller i sjø.

Vi har da fått avklart disse spørsmålene, uten positivt resultat, så nå må arbeidet fortsette politisk. Vi har informert ordførerne på Haugalandet om saken, og de sier at de vil støtte oss så langt det lar seg gjøre, men at de vil dele utbyttet sitt med oss kan vi nok se langt etter J

Jeg har bedt Rogalandsbenken på Stortinget om et møte, så vi får håpe at de har tid til oss. Vi reiser til Oslo så snart vi får komme.

Ellers venter vi på finansieringsplan og forretningsplan fra Utsira Laks, og en detaljprosjektering og planlegging av legging av ny kabel fra Haugaland Kraft, før vi kan sende av gårde en søknad om del finansiering til Fylkeskommunen og Olje- og energidepartementet. Prosjektet er anslått å koste rundt 30 millioner kroner.

Tv- aksjonen

Tv-aksjonen i år går til Røde Kors og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å si at jeg håper sirabuen tar godt imot årets bøssebærere, som dere alltid gjør, og samtidig vil jeg oppfordre våre bedrifter og organisasjoner til å gå inn på www.giverstafetten.no å gi sin støtte. Utsira kommune har i år gitt 5500 kr.

Samrådsmøte med Solvind

Møtet var initiert av Solvind der kommunen og andre interessenter var invitert til en oppdatering av prosjektet Utsira 2. Solvind skal nå i gang med konsekvensutredning og konsesjonssøknad. Det ble informert om status for prosjektet, som nå planlegges med 3 nye turbiner i stedefor de meldte 5. Tiltaket vil på grunn av justeringen være mer i tråd med den vedtatte kommuneplanen og mindre problematisk i forhold til støy. Det ble vist til rapporter som er bestilt og kildehenvisninger for rapportene ble lagt frem.

Kommunereformen

I forrige uke kom Fylkesmann Magnhild M. Kleppa med sin tilrådning til stortinget om kommunestruktur i Rogaland. Utsira «gikk fri» for nå, men blei oppfordra sammen med flere andre kommmuner å føre en videre prosess. «Arbeid videre for å lage nye kommuner».

«Dei mest aktuelle kommunane for vidare dialog:

•Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)

•Hjelmeland (Strand/Forsand)

•Bokn (Tysvær)

•Utsira (Haugesund/Karmøy)

•Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»

Hva Fylkesmannen mener vi i praksis bør gjøre etter hennes forslag nå er lagt frem får hun svare på når vi treffer henne til møte i løpet av oktober. Men, vi har gjort vårt vedtak, og det er det vi forholder oss til. Vi har brukt nok tid og penger på denne reformen, og vil nå bruke energien vår på å utvikle kommunen vår og ikke avvikle den.

Høst

Hummer sesongen er i gang for fullt med ivrige voksne og barn. Fuglefolket er ankommet, la oss håpe de finner noen sjeldenheter, jeg hører for øvrig rykter om at de stikker av til de andre nærliggende øyene som Kvitsøy og Røvær.. Det ryktes at det kan ha noe med at vårt fyrlys er slukket og at fuglene derfor ikke finner øya vår i mørket. I så fall er det en god grunn til å sende brev til Kystverket om «situasjonen». Lys i fyret er uansett et håp og ønske hele året.

Vi ønsker Røde kors med «Ferie for alle» velkommen i neste uke og våre egne skoleelever god høstferie.. Nyt denne fine måneden, det ser ut til at vi er heldige med været.

Mvh

Marte Eide Klovning

 

Ordfører

Utsira kommune har fått egen gratis energiportal

Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning eller å øke komforten og samtidig bidra til et bedre miljø.

Ønsker du en gratis objektiv energianalyse av din bolig på nett?

Energiberegningen er enkel å gjennomføre.

Her vil du raskt få svar på hvilke energitiltak som lønner seg mest i nettopp din bolig! Portalen fungerer som din lille hjelper og gjør det rett og slett enklere for deg å manøvrere til trygg havn når valget står mellom store og små energitiltak.

-Energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Gå inn på http://utsira.energiportalen.no

Legg inn adressen din og definer størrelsen på boligen. Deretter krysser du av for hvilke oppvarmingskilder som benyttes i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger.

Fyll inn informasjon som antall personer i husholdningen og hvor ofte/hvor lenge hver person dusjer og antall karbad per uke.

Du beskriver også innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt teknisk utstyr.

Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Videre vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.

For mer informasjon om Energiportalen, se:

https://indd.adobe.com/view/24dd261f-9fc1-463e-b0fc-1bb80468b711

Øyeblikkelig hjelp

Haugesund kommune har nå flyttet driften av sine øh-senger fra Vardafjell Helsehus til Sentrum behandlingssenter (SBS) som ligger i det nye bygget til Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus (HSR). Sengene er lokalisert i 6. etasje.

Fra Haugesund Kommune som har ansvar for Helesfonna tilbud med ØH-sengeposter:

Flytter inn på Sentrum behandlingssenter

Flyttingen inn på Sentrum behandlingssenter er i full gang. Brukere og ansatte vil i løpet av et par dager være på plass i nye flott lokaler på revmatismesykehuset (HSR) sentralt i Haugesund.

Oppstart Sentrum behandlingssenter var planlagt til 18. januar 2016, men på grunn av tekniske problemer med gassanlegget ble oppstarten utsatt frem til i dag. 

Dersom pårørende eller andre vil ha kontakt med brukere eller ansatte kan de ringe telefon 52 74 38 00 som vil være hovednummeret fra den 21.09. Ved behov for kontakt direkte til avdelingen kan telefonnummer 52743810 benyttes

HSR har vært gjennom en stor opprustning de siste årene. Sentrum behandlingssenter er i 5. etasje (korttids- og rehabiliteringsavdeling) og 6. etasje (mottak-, øyeblikkelig hjelp- og lindrende avdeling).

Sentrum behandlingssenter    

 

Fylkesmannen sin tilråding til framtidig kommunestruktur

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kunngjorde Fylkesmannen sin tilråding til framtidig kommunestruktur i Rogaland i dag.

Tilrådingen betyr ikke framtidig vern av Utsira som egen kommune men en framtidig tilnærming til Haugesund/Karmøy. Se innslag i NRK Rogaland som overførte direkte fra Clarion Hotel Energy kl 12.30 i dag.

Pressemelding fra Fylkesmannen i Rogaland. Fra 26 til 22 Kommuner i Rogaland er tilrådingen, men også 'skravur-kommuner' som Utsira Kommune som er i en videre prosess. 

TYSDAG 27.09.2016

Forsand bør danna ny kommune i lag med Strand og ikkje Sandnes, meiner Fylkesmannen i Rogaland. I den faglege tilrådinga vår foreslår me fleire endringar frå 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmenne i oppdrag å gi ei tilråding om framtidig kommunestruktur i fylket. Det skal også peikast på eventuelle grenseendringar som kan inngå i reforma. Vidare heiter det at me skal gi ei «vurdering av intensjonsavtaler som ikke førte fram og om disse kan være grunnlag for videre prosesser».

Fylkesmannen tilrår desse nye kommunane frå 1. januar 2020

 • Stavanger, Rennesøy og Finnøy
 • Sokndal og Eigersund, som første endring i Dalane
 • Forsand og Strand, som første endring i Ryfylke

Vidare prosess

Med grunnlag i dei utgreiingane som er gjort, tilrår me at arbeidet med å danna nye kommunar i Rogaland held fram. Dei mest aktuelle kommunane for vidare dialog:

 

 • Bjerkreim og Lund (Sokndal og Eigersund)
 • Hjelmeland (Strand/Forsand)
 • Bokn (Tysvær)
 • Utsira (Haugesund/Karmøy)
 • Randaberg, Sola og Kvitsøy («Nye Stavanger»)

 
 

Søke om ledsagerbevis?

Utsira Kommunestyre har i møte den 19. september 2016, vedtatt ordning med ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen gir gratis innpass for ledsager(e) og gjelder i hovedsak tilgang til svømme- og idrettshall, kommunale arrangement og våre visninger i Utsira Amfi i Sirakompasset.

Ledsagerbevis er et kort som kan gis til personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne trenger ledsager for å delta i samfunnet.

 

Hver kommune har sitt eget søknadsskjema for ordningen, så du må søke i egen hjemstedskommune. Her er søknadsskjema for Utsira Kommune.  Skjema i word eller som pdf 

 • Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
 • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
 • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
 • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Hos NSB gjelder egne regler. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.
 • Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis
ledsagerlogo

Vedtatt SMIL-Strategi for Utsira Kommune

Utsira Kommunestyre har vedtatt Utsira Kommune sin strategi for tildeling av spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler).

SMIL-midlene er bøndene sine midler som er fordelt til kommunene etter aktivitetsnivå og som en del av jordbruksoppgjøret. Kommunen skal sørge for en fordeling etter prioriterte innsatsområder og etter vedtatte satser for de ulike tilskudd. 

SMIL strategien rulleres i hver valgperiode og skal være en del av en framtidig landbruksplan for Utsira Kommune. 

Se vedtatt SMIL-Strategi for Utsira Kommune 2016-2019 

forside smilklikk for å laste ned som pdf

 

Friskmeldt drikkevann

Friskmeldt 13. september 2016

DRIKKEVANNET kan etter siste ekstra vannprøve FRISKMELDES på hele Utsira! Tiltakene vi har iverksatt med kloring og utspyling har virket. I dag vil vi ha UTSPYLING fra endestasjon Skarvanesvågen og dette for å sikre godt vann framover ut til sluttbrukerne våre på hele Utsira. Beklager igjen de ulemper dette med dårlig kvalitet på drikkevannet har medført for dere!

Varsel fra den 6. september 2016 
En rutinetest for vårt ledningsnett for drikkevann avdekket spor av koliforme bakterier i tillegg til Ecoli, og det er sendt ut melding om anbefaling om koking av drikkevann i en forhåpentligvis kort periode. Det blir iverksatt umiddelbare tiltak fram til friskmelding av drikkevannet 

Anbefalt koking av drikkevannet på Utsira DRIKKEVANNET fra vannverket på Utsira anbefales å kokes 1 uke framover eller inntil friskmelding blir sendt ut fra kommunen. Det er avdekket Koliformbakterie og Ecoli i rutinetest av nettvannet. Saken er meldt Mattilsynet og tiltaket vårt videre er at vi ettermiddag vil dosere inn hypokloritt i høydebassenget vårt. Deretter blir det gjennomført utspyling i endepunkter rundt på øya. Det kan forekomme klorsmak på vannet av årsak kloring noen dager framover. Det vil bli tatt nye prøver inntil vi kan friskmelde drikkevannet. Innbyggerne på Utsira er gjort oppmerksom på problemene via egen sms-varsling. -Problemet med drikkevannet er avdekket i en rutinemessig prøve, og for å være på den trygge siden ber vi husstandene det gjelder om å fosskoke vann som drikkes eller brukes i matlaging. Det er en forurensing på ledningsnettet, men vi har ingen rapporter om økte tilfeller av magesyke. Sannsynligheten for å bli syk er liten, men man må koke vannet for å være på den sikre siden, sier kommunelege Stig Lillesund. • Koliforme bakterier er en gruppe bakterier som er vanlig i tarm hos mennesker og dyr, men kan forekomme ellers i naturen. • Slikt vann er uegnet som drikkevann siden det kan inneholde sykdomsfremkallende organismer. • E. coli i vannet betyr en sikker forurensning fra avføring, enten det er fra dyr eller mennesker. • Mennesker som får i seg disse sykdomsfremkallende bakteriene vil kunne få diaré. Hos noen av disse kan det utvikle seg til en blodig diaré, og i noen tilfeller også alvorlig følgesykdom med påfølgende nyresvikt og eventuelt også død. Barn, eldre og mennesker med nedsatt immunsystem er spesielt utsatt for sykdom. -Arvid Helgesen, tekniskssjef

TV-aksjon 2016 til Røde Kors

Søndag den 23. oktober braker det løs TV-aksjon 'Sammen får vi hjelpen helt frem' . Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt.

 

 

Bli bøssebærer

TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors. Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

 

Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

Endringer i regelverk for utendørs bål

I dag 15. april og fram til 15. september er det slutt på opptenning av utendørs bål. Tidligere gjaldt forbudet opptenning i skog og mark, nå gjelder forbudet over alt,.. men det er nå lov til å tenke selv. Er du oppdatert på nye endringer i lovverket?

Utsira Kommune har et generelt forbud mot brenning av rape, søppel, hjemlet i egen forskrift ut fra forurensningsloven som gjelder hele året. 

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i naturen. Og leirbålet hører med til kafferasten eller overnattingsturen. Men når og hvor er det egentlig tillatt å tenne bål? Oppdatert med ny forskrift om brannforebygging fra 2015.

Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark (også på isbre, og stranden) i perioden 15 april til 15 september.

Bålrettens grunnsetning er nå formulert slik: (du må tenke selv, gnistspredning, vind og andre forhold?) Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Alt fra engangsgrilling til sigarettrøyking og fyrverkeri kan etter omstendighetene altså representere et lovbrudd – hvis det gjøres på en måte som er brannfarlig.

De viktigste bålreglene står forskrift om brannforebygging fra 2015.  Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016 og er vedtatt med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fra 2002.

Det står ingen ting om bål i friluftsloven. Men den generelle hensynsregelen i § 11 gjelder også her. Den som benytter seg av allemannsretten skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

 

St. Hansbålet Bålbrenning i sommerhalvåret kan som hovedregel bare gjøres etter tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Et bål i strandkanten kan derfor være lovlig. Men bål på bart fjell vil som regel skade underlaget, og derved være et brudd på hensynsregelen i friluftsloven.

Utsira Kommune setter pris på sporløs ferdsel, brenning av bål i strandsteinene kan skape stygge bruddflater i berg. Bygg opp ildsted og riv ned etter bruk er vår oppfordring. 

Uteskolen er flittige brukere av bål og stormkjøkken på sine turer i høst og vintermånedene. 

Bålkos

 

 

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Området er allerede regulert som område for framtidig akvakultur i kommuneplanens arealdel 2012-2022. Det ble utarbeidet KU og ROS for alle nye tiltak i kommuneplan inkludert dette landbaserte anlegg. Anlegget er avhengig av ny strømforsyning for at anlegg skal kunne realiseres. Bygg over settefiskanlegg kan føres opp til 11 meter gesimshøyde og tankanlegg for vann og oksygen inntil 14 meter over planeringshøyde på 5,5 meterskote. 

Saksframlegg fra formannskap med vedtatt høring og høringsfrist 6 uker fra kunngjøring.

Forslag til reguleringsbestemmelser.

Forslag til reguleringsplan 

Planbeskrivelse for detaljregulering 

 

Utsira Formannskap vedtar å legge ut detaljregulering for landbasert settefiskanlegg i Nordvik ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker fra kunngjøring.

Høringsforslag sendes til 

post@utsira.kommune.no 

Utsira Kommune 
Postboks 63
5547 Utsira
 

Høringsinnspill må være sendt innen 6. oktober 2016

saksbehandler 

 

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Området er allerede regulert som område for framtidig akvakultur i kommuneplanens arealdel 2012-2022. Det ble utarbeidet KU og ROS for alle nye tiltak i kommuneplan inkludert dette landbaserte anlegg. Anlegget er avhengig av ny strømforsyning for at anlegg skal kunne realiseres. Bygg over settefiskanlegg kan føres opp til 11 meter gesimshøyde og tankanlegg for vann og oksygen inntil 14 meter over planeringshøyde på 5,5 meterskote. 

Saksframlegg fra formannskap med vedtatt høring og høringsfrist 6 uker fra kunngjøring.

Forslag til reguleringsbestemmelser.

Forslag til reguleringsplan 

Planbeskrivelse for detaljregulering 

 

Utsira Formannskap vedtar å legge ut detaljregulering for landbasert settefiskanlegg i Nordvik ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker fra kunngjøring.

Høringsforslag sendes til 

post@utsira.kommune.no 

Utsira Kommune 
Postboks 63
5547 Utsira
 

Høringsinnspill må være sendt innen 6. oktober 2016

saksbehandler 

 

Dyretall pr august 2016

Våre syv husdyrbrukere har levert inn søknader om produksjonstilskudd og innrapportert husdyrtall pr 31. juli 2016.
Fortsatt stabile og høye husdyrtall i kommunen. Lave kalvetall i vår og en del kastrater fra i fjor gir litt utslag i endringstall i statistikk.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 31. juli 2016

Dyreslag 
2015 2016 Endring 
Ammekyr 
26 28 +2
Øvrige storfe 49 37 -12
Søyer villsau/kvitsau
402
518 +116
Lam  villsau/kvitsau
539 403 -136
Hest 1 1 0
Sum 1017 987 -30

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

Den Norske Filmfestivalen på Utsira

På fredag er det mulig å delta på visning i Sirakompasset i regi av filmfestivalen i Haugesund.

Cafe Society

På fredag den 27. august kl 15.00 viser Filmfestivalen i Haugesund Woody Allen sin film 'Cafe Society' i Sirakompasset: 

Les om visning på Utsira i Den Norske Filmfestivalen sitt program

Se film-trailer fra Cafe Society 

Bestille billetter til Sirakompasset via Edda Kino sitt billettsystem 

henviser til filmprogram  klikk for lenke

Vi har også flyttet vår faste Bygdekino-visning fra torsdag til fredag slik at vi får en skikkelig filmaften i Sirakompasset. kveldens visninger i regi av Bygdekinoen: 

Fredag 26.08.2016Plakat
null
alt tekst
Kl 18:30, Oppdrag Dory 2D (norske s...
Aldersgrense: 6 år
Disney Pixars "Oppdrag Dory" gjenforener vår alles favoritt; den glemsomme blå kirurgfisken, Dory, med vennene hennes Nemo og Marlin på søken etter svar om fortiden hennes. Hva husker hun? Hvem er foreldrene hennes? Og hvor lærte hun å snakke "hvalsk"? Oppdrag Dory svømmer inn til kinoene i Norge 26. august.
Omtale     Trailer     Utskrift


alt tekst
Kl 20:00, Suicide Squad (2D)
Aldersgrense: 12 år
Et hemmelig byrå rekrutterer superskurker til å gjøre farlige, hemmelige oppdrag, i bytte mot benådning...
Omtale     Trailer     Utskrift 

Viktige datoer i ungdomsskolen

Høst 2016 og våren 2017

Viktige datoer u-skolen høst 2016

28.09.16               VGS dag 10.-trinn

05.10.16               VGS dag 10.-trinn

15.11.16               prøvemuntlig

23.11.16               tent hovedmål

25.11.16               tent matematikk

29.11.16               tentamen engelsk

01.12.16               tentamen sidemål

Uke 49 Jobbdager 10.-trinn

 

2017

Uke 8 VGS dager 9.-trinn

 

Uke 19  Jobbdager 9.-trinn + jobbskygging 8.-trinn