Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Endringer i regelverk for utendørs bål

I dag 15. april og fram til 15. september er det slutt på opptenning av utendørs bål. Tidligere gjaldt forbudet opptenning i skog og mark, nå gjelder forbudet over alt,.. men det er nå lov til å tenke selv. Er du oppdatert på nye endringer i lovverket?

Utsira Kommune har et generelt forbud mot brenning av rape, søppel, hjemlet i egen forskrift ut fra forurensningsloven som gjelder hele året. 

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i naturen. Og leirbålet hører med til kafferasten eller overnattingsturen. Men når og hvor er det egentlig tillatt å tenne bål? Oppdatert med ny forskrift om brannforebygging fra 2015.

Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark (også på isbre, og stranden) i perioden 15 april til 15 september.

Bålrettens grunnsetning er nå formulert slik: (du må tenke selv, gnistspredning, vind og andre forhold?) Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Alt fra engangsgrilling til sigarettrøyking og fyrverkeri kan etter omstendighetene altså representere et lovbrudd – hvis det gjøres på en måte som er brannfarlig.

De viktigste bålreglene står forskrift om brannforebygging fra 2015.  Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016 og er vedtatt med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fra 2002.

Det står ingen ting om bål i friluftsloven. Men den generelle hensynsregelen i § 11 gjelder også her. Den som benytter seg av allemannsretten skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

 

St. Hansbålet Bålbrenning i sommerhalvåret kan som hovedregel bare gjøres etter tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Et bål i strandkanten kan derfor være lovlig. Men bål på bart fjell vil som regel skade underlaget, og derved være et brudd på hensynsregelen i friluftsloven.

Utsira Kommune setter pris på sporløs ferdsel, brenning av bål i strandsteinene kan skape stygge bruddflater i berg. Bygg opp ildsted og riv ned etter bruk er vår oppfordring. 

Uteskolen er flittige brukere av bål og stormkjøkken på sine turer i høst og vintermånedene. 

Bålkos

 

 

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Området er allerede regulert som område for framtidig akvakultur i kommuneplanens arealdel 2012-2022. Det ble utarbeidet KU og ROS for alle nye tiltak i kommuneplan inkludert dette landbaserte anlegg. Anlegget er avhengig av ny strømforsyning for at anlegg skal kunne realiseres. Bygg over settefiskanlegg kan føres opp til 11 meter gesimshøyde og tankanlegg for vann og oksygen inntil 14 meter over planeringshøyde på 5,5 meterskote. 

Saksframlegg fra formannskap med vedtatt høring og høringsfrist 6 uker fra kunngjøring.

Forslag til reguleringsbestemmelser.

Forslag til reguleringsplan 

Planbeskrivelse for detaljregulering 

 

Utsira Formannskap vedtar å legge ut detaljregulering for landbasert settefiskanlegg i Nordvik ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker fra kunngjøring.

Høringsforslag sendes til 

post@utsira.kommune.no 

Utsira Kommune 
Postboks 63
5547 Utsira
 

Høringsinnspill må være sendt innen 6. oktober 2016

saksbehandler 

 

Høring forslag til reguleringsplan for Utsira Laks

Rådgivende Ingeniørfirma John Alvseike har utarbeidet forslag til reguleringsplan R11 som i hovedsak gjelder gnr 26 bnr 15 i Utsira Kommune. Der Utsira Laks har planer om et landbasert settefiskanlegg som kan håndtere 1500 tonn sjøklar smolt pr år.

Området er allerede regulert som område for framtidig akvakultur i kommuneplanens arealdel 2012-2022. Det ble utarbeidet KU og ROS for alle nye tiltak i kommuneplan inkludert dette landbaserte anlegg. Anlegget er avhengig av ny strømforsyning for at anlegg skal kunne realiseres. Bygg over settefiskanlegg kan føres opp til 11 meter gesimshøyde og tankanlegg for vann og oksygen inntil 14 meter over planeringshøyde på 5,5 meterskote. 

Saksframlegg fra formannskap med vedtatt høring og høringsfrist 6 uker fra kunngjøring.

Forslag til reguleringsbestemmelser.

Forslag til reguleringsplan 

Planbeskrivelse for detaljregulering 

 

Utsira Formannskap vedtar å legge ut detaljregulering for landbasert settefiskanlegg i Nordvik ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker fra kunngjøring.

Høringsforslag sendes til 

post@utsira.kommune.no 

Utsira Kommune 
Postboks 63
5547 Utsira
 

Høringsinnspill må være sendt innen 6. oktober 2016

saksbehandler 

 

Dyretall pr august 2016

Våre syv husdyrbrukere har levert inn søknader om produksjonstilskudd og innrapportert husdyrtall pr 31. juli 2016.
Fortsatt stabile og høye husdyrtall i kommunen. Lave kalvetall i vår og en del kastrater fra i fjor gir litt utslag i endringstall i statistikk.

Fullstendig oversikt over innrapportert dyretall fra Utsira pr 31. juli 2016

Dyreslag 
2015 2016 Endring 
Ammekyr 
26 28 +2
Øvrige storfe 49 37 -12
Søyer villsau/kvitsau
402
518 +116
Lam  villsau/kvitsau
539 403 -136
Hest 1 1 0
Sum 1017 987 -30

Vi ser positive resultater i form av mer velstellte utmarksbeiter med innslag av flere beitesopper og et verneverdig kystlyngheilandskap i et mer naturlig uttrykk der vi gjenskaper det opprinnelige Vikinglandskap. 

Les om kystlyngheiskjøtsel i vår blogg

Den Norske Filmfestivalen på Utsira

På fredag er det mulig å delta på visning i Sirakompasset i regi av filmfestivalen i Haugesund.

Cafe Society

På fredag den 27. august kl 15.00 viser Filmfestivalen i Haugesund Woody Allen sin film 'Cafe Society' i Sirakompasset: 

Les om visning på Utsira i Den Norske Filmfestivalen sitt program

Se film-trailer fra Cafe Society 

Bestille billetter til Sirakompasset via Edda Kino sitt billettsystem 

henviser til filmprogram  klikk for lenke

Vi har også flyttet vår faste Bygdekino-visning fra torsdag til fredag slik at vi får en skikkelig filmaften i Sirakompasset. kveldens visninger i regi av Bygdekinoen: 

Fredag 26.08.2016Plakat
null
alt tekst
Kl 18:30, Oppdrag Dory 2D (norske s...
Aldersgrense: 6 år
Disney Pixars "Oppdrag Dory" gjenforener vår alles favoritt; den glemsomme blå kirurgfisken, Dory, med vennene hennes Nemo og Marlin på søken etter svar om fortiden hennes. Hva husker hun? Hvem er foreldrene hennes? Og hvor lærte hun å snakke "hvalsk"? Oppdrag Dory svømmer inn til kinoene i Norge 26. august.
Omtale     Trailer     Utskrift


alt tekst
Kl 20:00, Suicide Squad (2D)
Aldersgrense: 12 år
Et hemmelig byrå rekrutterer superskurker til å gjøre farlige, hemmelige oppdrag, i bytte mot benådning...
Omtale     Trailer     Utskrift 

Viktige datoer i ungdomsskolen

Høst 2016 og våren 2017

Viktige datoer u-skolen høst 2016

28.09.16               VGS dag 10.-trinn

05.10.16               VGS dag 10.-trinn

15.11.16               prøvemuntlig

23.11.16               tent hovedmål

25.11.16               tent matematikk

29.11.16               tentamen engelsk

01.12.16               tentamen sidemål

Uke 49 Jobbdager 10.-trinn

 

2017

Uke 8 VGS dager 9.-trinn

 

Uke 19  Jobbdager 9.-trinn + jobbskygging 8.-trinn

Nytt tilskudd til kommunen sin kunstsamling

Utsira Kommune fikk overrakt et flott maleri av A. Bertelsen med motiv fra Nordvikvågen av Karl Hagelund på vegne av familien Hagelund. Maleriet har vært i familiens eie siden 1985.

Karl Hagelund sin avdøde kone Turid fra Frogner var niesen til Hersleb Helgesen jr. Karl er en kjent skikkelse i det norske fuglemiljø og han hadde et lengre opphold på Utsira i 1967, som resulterte i at hordykker og lappsanger ble nye arter for Utsira. 

Karl Hagelund

Maleri fra Nordevågen.

Bildet er malt av A. Bertelsen i 1901 og viser Nordevågen sett fra Varen.

Bilde ble gitt til Utsira kommune den 4. august 2016 av Karl Hagelund fra Stokke i Vestfold.

Han har følgende link til Utsira:

Svigermor hans er Karoline Helgesen, født 06.02.1911 (Hun var søster til Hersleb Helgesen jr). Se bilde på side 127 i bygdeboka.

Karoline og Einar Martin Valler hadde i allefall to døtre Bjørg og Turid. Turid var gift med Karl Hagelund.

Bilde kom i Vallerfamiliens eie på følgende måte:

Da Bjørg skulle innskrives til dåpen i 1939 gikk de til presten i Østre Aker. Da han hørte at mora var fra Utsira sa han at han hadde mottatt et bilde fra folket på Utsira da han sluttet som prest der. Han sa at det er mye bedre at dere som har slektsrøtter på Utsira har bildet og han ga bilde til Karoline.  

Ved deling av boet i 1985 fikk Turid bildet. Nå er familien enige om at bilde skal være i Utsira kommunes eie.

Bildet er brukt som omslagsfoto på bygdebok for Utsira. Karl Hagelund fikk bilde avfotografert og restaurert i Nasjonalgalleriet da.

Utsira Kommune setter stor pris på gaven fra familien Hagelund. Maleriet vil få en sentral plass på Siratun. Andre objekter i kommunen sin kunstsamling med motiv fra Utsira utgjør årets sommerutstilling i Fyrgalleriet. Vi oppfordrer folket å ta turen opp til fyret. 

Utsira 04.08.2016

Arnstein Eek 

Vi har revidert kulturplan 2016 - 2019

Nytt i planen er at det legges opp til to årlige åpne kontaktmøter (august og januar) mellom kulturavdeling og interesserte innen det helhetlige kulturområdet. Samt mer struktur på kontinuitet i årlig rullering av handlingsprogram. Planen gir også en retning for jobbing med kulturbasert reiseliv, folkevandringstuft og biotopforbedringer på fugl o.l.

Planen opprettholder spor fra 2008 - 2012 planen med støtte til frivillige lag og foreninger og tydeliggjøring av betydningen av den gode dugnadsånden. 

De faste aktiviteter og frister for innspill i årshjulet  er fortsatt en bærende del av kulturarbeidet. Les mer i kulturplanen.

forside kulturplan 16

Planen har også en egen Facebookside for de som ønsker å delta i prosess med åpne kontaktmøter, revisjon av årlige handlingsprogram og samarbeidspartnere i fremtidige søknader innen kultur, idrett og friluftslivsområdet. 

 

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2016

Årets sjøfugltellinger ble gjennomført den 14. juni og viser samme trender som siste år.

Årets tellinger viser en svak oppgang i antall hekkende toppskarv og fortsatt stabilt for alkefugl. Det virker som om Spannholmane har vært spart for de verste predasjoner fra kråke, ravn og vandrefalk i år. Som tidligere år er det mye sjødammer fra sjøsprøyt som har gjort mange av hekkeplassene uegnet til hekking. Vi ser også samme trend med flere hekkende måkefugl de seneste år. Det er fortsatt store mengder med mytende og rastende (ikke hekkende) svartbak, svartand og ærfugl i området.

Se tabell over telledata fra 1992 til 2016.

En litt spesiell 'gulbeinlomvi' ble sett i mai på Spannholmane. Fuglen hadde fortsatt tilhold og oppholdt seg med de rastende lomviene som lå på sjøen utenfor Spannholmane.  

 'gulbein-lomvi' en sjelden variant. foto: Isak Grimsby Foto: Isak Grimsby 

Vi minner om ferdselsforbudet og at folk respekterer 50 meter-sonen rundt Spannholmane i fredningstiden, slik at våre hekkefugler fortsatt kan ha det trygt i naturreservatet. 

 

Vi rullerer planstrategi 2016-2019

Planstrategi er planen over alle planer. Hvilke planbehov har vi for perioden 2016-2019? Formannskapet sitt forslag til planstrategi ligger ute til høring med frist 18. juni 2016 for høringsinnspill

Forside planstrategi  Klikk på bilde for plan i pdf

Høringer sendes til post@utsira.kommune.no eller til Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira


Høringsfrist: 18. juni 2016 

 

 

 

Tildeling av gatenummer

Samtlige eiere av boliger, fritidshus og andre adresseverdige objekter har nå fått til sendt brev med påført husnummer og gateadresse.

Utsira Kommune har nå tildelt gateadresser til samtlige adresseverdige bygg i kommunen og vi er dermed den andre kommune i Rogaland med 100% dekning av gateadresser (Karmøy Kommune første).  Se utsendelsebrev.

De fleste i kommunen opererer med postboks adresser og vil nok fortsette med det. Adressenavn er imidlertid viktige knyttet opp mot nød-etatene, slik at disse finner hurtig fram. Tildelte adresser gjør det også enklere å bruke digitale tjenester. 

Utsira Kommune har 216 adresseobjekter og det er mulig å se disse på seeiendom.no ved å klikke på adresse.

Utsira Kommune har valgt å adressere etter avstandsprinsipp. Der gatene adresseres fra sør mot nord, med oddetall på høyre side og partall på vesntre side av veg. Husnummer opptil 10 ligger opptil 100 meter fra startpunkt på gata, husnummer 20 200 meter, husnummer 100 1 km, osv. 

Utsiravegen er lengste vegen med over 2 km veg og 85 ulike adresseobjekt. 

I utsendelsebrev er det også nevnt hvordan de ulike huseiere skal sette opp sine egne nummerskilt. 

Skilting

Huseier plikter å sette opp adressenummerskilt, jfr matrikkelforskriften § 57-2. For at det skal kunne leses i mørke, bør det bare brukes standard skilt med svarte tall og svart kantbord på hvit reflekterende bunn. Skiltet skal plasseres slik at det er tydelig hvilken bygning/inngang det hører til. Skiltet må også være lett synlig fra vegen. Ligger huset tilbaketrukket mer enn ca. 10 meter fra fortau/veg, bør adressenummerskiltet plasseres på gjerde eller på en stolpe i gjerdelinja, og på den siden av huset som vender mot vegen. Dette gjør det lettere å finne fram også i mørket for bl.a. brann- og ambulansepersonale.

Større boliger / leilighetskompleks med felles inngangsdør har også fått et bruksenhet-nummer H0... som må oppgis for eksakt stedsadresse for boenhet i bygg, feks ved bestilling av telekom, osv

Ny driver av Dalanaustet fra 21. august

Utsira Kommune har inngått ny driftsavtale med Anders Myklebost fra og med 21. august 2016. Nåværende drivere Naustkos AS vi drive Dalanaustet restaurant og pub fram til ny vert overtar driften.

Dersom det skal gjøres bestillinger til etter 21. august i år, rettes disse til andersmyklebost@gmail.com  eller på mobil 41852330

Bestillinger før 21 august til Naustkos AS

 

Program for årets 17 mai feiring på Utsira

På vegne av årets 17. mai-komité ønsker vi velkommen til en trivelig feiring på Utsira.

Se vedlagt program 

17 mai program 2016 klikk for større versjon 

 

 

Ordførerlogg mars og april

Sykemelding og virus.

Fra 07. Mars ble jeg sykemeldt 40%. Det vil si at jeg i teorien er sykemeldt 40% av en 60% stilling. Dette skal i teorien bety at jeg skulle jobbet 1 dag i uken. Som ordfører er ikke det like lett å praktisere. Man kan ikke velge bort alt, og i og med at det er et verv jeg har, så kan ikke dette måles i en stillingsprosent, selv om det er det som ligger til grunnlag for min lønn. En kan ikke si til en journalist som ønsker et intervju at, «nei dessverre, jeg har brukt opp mine timer denne uken, så du får ringe neste uke». En kan heller ikke velge å la en sak eller et viktig møte vente til en annen gang fordi jeg ikke har flere timer igjen av arbeidsuka mi.  Det har imidlertid vært greit å ha denne sykemeldingen fordi det da har gitt meg bedre samvittighet for å kunne sende andre på møter og oppdrag denne perioden. I tillegg har det vært mye sykdom som følge av NORO-viruset og jeg har både vært hjemme med syke barn og vært syk selv. Nå håper jeg viruset har forlatt øya, og at vi nå kan gå våren i møte med friske barn og voksne.

Driftsmøte med Kolumbus og Rutebåten Utsira

Som representant for eieren av Rutebåten Utsira blir jeg invitert til å delta på de årlige driftsmøtene som holdes mellom Kolumbus og styret i Rutebåten Utsira. Det har vist seg å være nyttig for å få den rette informasjonen på bordet ifht. hvem som har ansvar for hva når det gjelder økonomi og drift. Det årlige verkstedsoppholdet til Rutebåten har mange ganger blitt omtalt i media, og som oftest med frustrerende kommentarer fra både innbyggere, Kolumbus og undertegnede. Vi har lenge fått høre at det er en avtale som ligger til grunn for at det er Røværfjord som går inn som reservebåt i perioden hvor vår båt er på sitt årlige vedlikeholds-opphold. Dette er noe Kolombus avkrefter. Det foreligger ikke noen formell avtale på dette. Problemet er at det ikke finnes andre båter som kan benyttes av Utsirasambandet. Det er flere båter langs kysten som sikkert kunne gått ruten, men disse går i andre rutesamband og er ikke tilgjengelige. Dermed er det ikke så mye en kan gjøre med dette. Styret i Rutebåten har prøvd flere ganger å lete etter andre alternativ, uten hell.

Røværruta blir snart lagt ut på anbud, og det er meldt ifra, fra styret i rutebåten, at det er ønskelig fra Utsira sin side at det da blir tatt hensyn til at båten som skal gå i Røværruta også vil være mer egnet for å benyttes som erstatningsbåt for Utsirasambandet.

Vi setter pris på at vi får låne Røværfjord hvert år i 3 uker, men samtidig er vi ikke fornøyd med tilbudet. (Det er hverken båten eller Røvær sin skyld, slik jeg forstod flere oppfattet meg ifjor da jeg kommenterte saken.) Båten er flott på blankt hav, men dessverre blir mange skremt av overfarten når det er kuling. Vi ønsker at reisende til Utsira skal få en god opplevelse på havet hele året, og ikke at noen aldri kommer tilbake pga. en dårlig opplevelse. Så vi får håpe at det i nærmeste framtid vil dukke opp en båt som tåler sirafjorden litt bedre.

Røværfjord

Karmøy kommune på Utsirabesøk

Etter flere mislykkede forsøkt pga. været kom Ordfører, varaordfører og gruppelederen til SP seg til Utsira for kommunebesøk. Karmøy AP, Krf og SP har i sin samarbeidsavtale skrevet at de skal gå i dialog med Utsira kommune for å se etter nye kommunale samarbeid og for å vise interesse for at Utsirasambandet kan flyttes til Karmøy. Med på møtet fra Utsira var ordfører, varaordfører og gruppelederne for Felleslista og Bygdelista.

Utsira kommune og Karmøy kommune har i dag samarbeid om brannvern og kartverk. I tillegg er det god dialog mellom administrasjonene, slik at spørsmål kan rettes ved behov. Hovedtema for møtet ble anløp av Rutebåten. Som kjent har Utsira kommune tidligere fått utredet alternative anløpssteder på Karmøy. Det har vært avholdt folkemøter i forbindelse med fremlegging av rapporten, formannskapet har vært på befaring og ordfører ++ har vært på møter med Karmøy kommune, Åkra Vekst, og Visnesgroup. Visnes kom som et forsalg i etterkant av utredningen, og som følge av at Utsira kommune ikke ville bruke mer midler på utredning, valgte Karmøy kommune selv å utrede Visnes som et alternativ på lik linje med de andre forslagene. Dette ble fremlagt på møtet her på Utsira.

Karmøy ytret, som tidligere, at de vil være behjelpelige med det de kan dersom vi ønsker å flytte anløpsstedet til Karmøy. Dette vil de videreformidle til Fylkeskommunen. Det ble sagt av representanter fra Utsira at befolkningen er delt i denne saken, men at bekymringen mest ligger i at det ikke skal være et godt nok kollektivtilbud på Karmøy for å komme seg videre. Da med tanke på de gående passasjerene. Dette synet delte Karmøybuene, og mente at her er det Fylkeskommunen som må «sikre» et bedre tilbud, da det er de som drifter bussene.

Det ble enighet om at saken blir diskutert med fylkeskommunen igjen, der en ber Fylkeskommunen om å se på nytteverdien av å flytte anløpsstedet, vil det gi et samfunnsmessig løft for Utsira? vil det bli billigere å drifte sambandet for Fylkeskommunen? hva vil en ny kai koste? hva er realistisk å forvente av kollektivtransport fra det evt. ny anløpet? osv.

Det er gjort en lignende henvendelse til fylkeskommunen i fjor April, uten respons, men nå er saken tatt til den nye fylkesordføreren og rådmannen, så vi håper at et svar vil komme innen rimelig tid.

Ellers er det et ønske om at saken igjen blir diskutert i kommunestyret. Det er nå en ny liste på plass i kommunestyret, og det er behov for å diskutere hva som skal være fremgangen i denne saken videre. Saken vil bli tatt opp til diskusjon etter Kommunestyremøtet den 09.Mai, og det vil ikke bli foretatt noen vedtak, men skrevet et referat.

Haugaland Kraft

Arbeidet med å få på plass ny sjøkabel er pågående, og på styre-, eier- og generalforsamlingsseminaret 2016 ble det prosjektet referert til som et av fire store prosjektpådrag Haugaland Kraft har de kommende årene. Til sammen er det snakk om investeringer for ca. 1,5 milliard. Da blir «Utsirakabelen» relativt liten, økonomisk, i den store sammenhengen. Etter svaret fra statsråd Tord Lien i februar, om at det er nettselskapets ansvar for å levere tilstrekkelig strøm, så håper vi at Haugaland Kraft vil kunne ta størsteparten av utgiften dette vil medføre. I og med at det er åpning for kraftselskapene å kreve anleggsbidrag fra de som forårsaker det store overføringsbehovet, sitter vi nå med en utfordring i å finne en delingsnøkkel på det som vil gjenstå.  Det kan i hvert fall ikke kreves at en næringsetablerer skal måtte betale flere millioner for å kunne etablere seg på Utsira. Statsråden utelukket ikke et statlig bidrag og vi håper fylkeskommunen også er med på å dele regningen.

Ellers blir utbyttet for 2015 fra Haugaland Kraft 385 000 kr, det vil si ca. 450 000 med renter. Dette er så å si tilsvarende det det koster Utsira kommune for årlig leie av fiberkabelen. Apropos fiberkabel, så jobbes det med å få lagt fiber i mange kommuner, og det ble nevnt at de med best dekning i landet, muligens europas beste fiberdekning, var Utsira, med 120% dekning. Vi har da sikkert kapasitet til mye mer enn vi «forbruker» J

Møte med Rogaland Fylkeskommune

Ordfører, rådmann og ass.rådmann var i Stavanger i kommunemøte med Fylkes- ordfører og varaordfører, og rådmann. Valget i høst gav et politisk skifte, og fylkesordfører ønsket å gjennomføre kommunemøte med alle kommunene i Rogaland i løpet av dette halvåret. Vi fikk tilbud om å få besøk av de i Juni, men vi følte at det hastet veldig med å få presentert utfordringen med Sjøkabel og Utsira Laks, så vi ba om å få komme ned til Stavanger istedenfor.

Saker som stod på agendaen var, Sjøkabel, Utsira Laks, Solvind, Rutebåten Utsira; alternativt anløpssted, reservebåt, ny båt i 2024, tilskudd til mer rute i 2017, merking av kai Garpaskjær, vedlikehold av Fylkeskommunale kaier og kultur.

Mye av det som går på Rutebåten er svar som Kolumbus gir oss, men som vi syntes var viktig å informere ledelsen i Fylkeskommunen om. Merking av kai på Garpaskjær og vedlikehold av fylkeskommunale kaier er saker som har vært på agendaen i mange år. Alt for mange år. Jeg uttrykket en misnøye med dette, og at det generelt oppfattes fra vår side som at vi blir nedprioritert. Mange møter er avholdt i løpet av årene mine, og tidligere ordførere, med lovnad om at det nå skulle skje noe, men resultatene har uteblitt. Så får vi vente å se hva som kommer ut av dette møtet.

Ang. sjøkbabel fikk vi beskjed om å sende inn søknad. Det var ingen næringsutviklingsmidler å søke på, så søknaden blir i tilfelle behandlet og tildelt ekstraordinært. Ang. alternativt anløpssted skulle fylkesrådmannen ta kontakt med samferdselssjefen i fylket, og settes seg inn i saken. Rutebåten vil bli lagt ut på anbud 2 år før kontrakten går ut, det vil si i 2022. Ellers nevnte vi at styret i rutebåten vil søke om ytterligere midler til høstens budsjettbehandling for å oppnå «sommerrute hele året» fra 2017.

Fylkesvaraordfører kommer forøvrig på Utsirabesøk i August, og har da med seg en delegasjon fra Krf, blant annet stortingsrepresentantene Geir Toskedal og Olaug Bollestad. De er spesielt interessert i å høre mer om Vindmøllene «våre» og det kommende prosjektet til Solvind.

Informasjonsmøte

Vi ble enige om å ha et informasjonsmøte med formannskap og gruppelederne ang. Utsira Laks og ny sjøkabel, sammen med Haugaland Vekst. Denne saken er prioritet nr.1 for tiden og informasjon til politikerne er viktig. Det ble i formannskapsmøtet den 14. Mars foreslått fra gruppelederen i Bygelista at en burde sette av midler til å leie inn ekstra ressurser til å jobbe med saken om sjøkabelen og Utsira Laks. Dette stilte formannskapet seg enstemmig bak, og det er nå engasjert en person som vil samarbeide med Rådmann om videre fremdrift i arbeidet.

Permisjon

Som de fleste sikkert har fått med seg er jeg gravid, og går derfor ut i fødselspermisjon den 2. Mai. Jeg har derfor min siste arbeidsuke i uke 17. Tor Erling Skare vil fungere som ordfører og Tove Grimsby er valgt av kommunestyret til å fungere som varaordfører. Jeg vil være tilbake i arbeid fra 05. September. Så det blir en lang sommerferie i år J.  Vi sees på bygda i mellomtiden. Lykke til til Tor Erling og Tove!

Tor Erling får selv velge om han vil fortsette med ordførerloggen i mitt fravær, og hvis ikke hører dere fra meg igjen til høsten. God sommer.

 

Mvh

 

Marte Eide Klovning

Ordfører

 

Utsira kommune

Forskrift om åpen brenning av avfall i småovn

Utsira Kommunestyre har vedtatt ny forskrift som regulerer åpen brenning og brenning i småovner i Utsira Kommune. Endelig vedtak i sak 54/13 den 24. oktober 2013.

Kommunene er delegert myndighet til å utarbeide egen forskrift som regulerer åpen brenning og brenning i småovner i den enkelte kommune. Ved Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 19. juli 2001 er kommunen gitt myndighet til å fastsette lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner etter forurensningsloven § 9 om forskrifter om forurensning.

Endelig vedtak i kommunestyre k-sak 54/13            Høringsdokumenter i  saksframlegg f-25/13 vedtatt i formannskap den 26.04.13. 
 
ENDELIG FORSKRIFT: Åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Utsira Kommune

Les om det generelle forbud i perioden 15. april til 15. september under friluftsliv

Nye regler fra 1 januar 2016  Nå er det lov å bruke hodet

Forbudet mot å fyre bål mellom 15. april og 15. september er nå utvidet til all utmark. Snaufjell, holmer og strandområder omfattet, altså områder der det normalt ikke er brannfare. I prinsippet omfatter forbudet også isbreer.

Men det er et viktig nytt unntak; nå kan en gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brannfare. I veilederen til forskriftene nevnes spesielt at det er tillatt å gjøre opp ild på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid. fra 1. januar 2016 erstattet av «Forskrift om brannforebygging».

Resultat fra rådgivende folkeavstemning Kommunereform

85,5% av Utsira sin befolkning ønsker at Utsira Kommune skal bestå som egen kommune i fremtiden.

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING KOMMUNEREFORMEN – UTSIRA KOMMUNE.

DATO: 4. April 2016 

Det er 159 i manntallet som for øvrig er samme manntall som kommunevalget 2015. Bakgrunnen for at vi bruker dette manntallet er at Skatteetaten ikke har klart å få oversendt nytt manntall tidsnok.

 

Det er avgitt 82 forhåndsstemmer

Disse fordeler seg på følgende måte:

71 stk Jeg vil at Utsira skal fortsette som egen kommune

10 stk Jeg vil at Utsira skal slå seg sammen med en av nabokommunene

1 stk Blank

 Det er avgitt 22 stemmer på valgting

Disse fordeler seg på følgende måte:

18 stk Jeg vil at Utsira skal fortsette som egen kommune

4 stk Jeg vil at Utsira skal slå seg sammen med en av nabokommunene

0 Blank

Totalt antall stemmesedler

89 stk Jeg vil at Utsira skal fortsette som egen kommune 85,5 %

14 stk Jeg vil at Utsira skal slå seg sammen med en av nabokommunene 13,5 %

1 stk Blank                                                                                                              1 %

104 stk til sammen

Dette gir følgende oppmøteprosent ca 65 %

Utsira 4. april 2016

Marte Eide Klovning             Daniella de Vreeze             Bjørn Sandmo             Geir Helge Rasmussen

 

Arnstein Eek 

 

Påminnelse om Folkeavstemning om kommunesammenslåing

 

http://www.utsira.kommune.no/bildearkiv/96px-utsira-komm.png 

Folkeavstemning

Søndag 3. april 2016 kan du stemme i administrasjonen Siratun fra kl. 14.00-15.00.

Mandag 4. april 2016 er det folkeavstemning NB. merk sted i administrasjonen, Siratun mellom kl 1200 – 1600.

Forhåndsstemming:

·         I kommuneadministrasjonen i perioden 21. mars t.o.m 1. april 2016 mellom kl 0900-1500.

·         Det er ikke anledning til å forhåndsstemme i andre kommuner.

 

 Bakgrunnsinformasjon om kommunereform og kommunesammenslåing 

 

Utsira 31. mars 2016

Arnstein Eek

MS Utsira og Utsira Reiseliv satte farge på Haugesund

Regnvått og surt på indre kai Haugesund, men ombord på rutebåten var det varmt og hjemmekoselig med gratis nystekte lapper og fiskesuppe :-)

Etter initiativ fra Utsira Reiseliv ble MS Utsira med på en åpen-båt dag inne på indre kai i Haugesund. Målet for turen var å vise fram den flotte og sjødyktige båten vår som tar oss vel over Sirafjorden uansett vær. De nærmere 400-500 gjestene som var innom benyttet seg av gratis servering av god fiskesuppe og deilige lapper, samt en spennende tur opp på brua på den staselige båten. .

Mange tok turen for å slå av en drøs med Sirabuen, men også mange tilfeldige gjester som fikk informasjon om overnattingsmuligheter, fugleliv og andre aktiviteter som man kan gjøre på Utsira. 

Vi har samlet et knippe presseklipp fra mini-messa til Utsira Reiseliv og MS Utsira.  

TV Haugaland 

Haugesunds Avis 

Vi er heldige som har så flott rutebåtmannskap, rutebåt selskap og et samlet og sterkt reiselivs fellesskap på Utsira der alle er med å bidrar med å vise fram Utsira på sitt beste. Takk for innsatsen til alle som var med å bidro til en trivelig lørdags-happening inne i en regntung Haugesund. 

visning på indre kai

Melding om oppstart av reguleringsarbeid på gnr 26, bnr 15 og 123 i Utsira kommune.

Høringer sendes Alvseike  

Deres ref.:                                              Vår ref.:JA/js                                Dato:  Haugesund 04.03.2016

 

Melding om oppstart av reguleringsarbeid på gnr 26,

bnr 15 og 123 i Utsira kommune.

I henhold til planloven §12-8 meldes det hermed om at det startes opp arbeid med utarbeidelse av detalj-reguleringsplan for del av gnr 26, bnr 15 og 123.

Arealet som skal reguleres er ca 23,3 da stort og skal reguleres til område for landbasert lakseoppdrett/smoltoppdrett med tilkomstvei.

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til område for akvakultur og LNF (landbruk, natur og friluft).

Området som skal reguleres er vist med avgrensning på vedlagt kart.

Det er ikke sett krav om at det skal utarbeides planprogram med konsekvensutredning.

Merknad til at planarbeidet settes i gang sendes undertegnede innen 18.04.2016.

 

Med hilsen

John Alvseike

 

Vedlegg:    -   Utsnitt av kommuneplanen

                  -   Kart som viser avgrensing av området

 

Alle henvendelser til plan: 

JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

Breidablikgt. 143 - 5527 Haugesund

Telefon  52 72 71 66 -  Telefaks 52 72 75 12

E-post: i-johalv@online.no

Folkeavstemning om kommunesammenslåing

Den 4. april 2016 inviteres innbyggerne til å stemme over om Utsira skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med en av nabokommunene. Det er viktig for oss å høre hva innbyggerne mener om saken. Derfor håper vi du møter opp og bruker stemmeretten din, sier ordfører Marte Eide Klovning.

 Folkeavstemning

Søndag 3. april 2016 kan du stemme i administrasjonen Siratun fra kl. 14.00-15.00.

Mandag 4. april 2016 er det folkeavstemning på Allrommet, Siratun mellom kl 1200 – 1600.

Forhåndsstemming:

·         I kommuneadministrasjonen i perioden 21. mars t.o.m 1. april 2016 mellom kl 0900-1500.

·         Det er ikke anledning til å forhåndsstemme i andre kommuner.

Slik stemmer du:

Det brukes en stemmeseddel hvor du setter kryss ved ønsket svaralternativ: 

·         Jeg vil at Utsira skal fortsette som egen kommune.

·         Jeg vil at Utsira skal slå seg sammen med en av nabokommunene.

·         Blank stemme.

Hvem kan stemme?

Alle velgere som har stemmerett ved et kommunevalg i Utsira kommune har stemmerett ved folkeavstemningen. Er du i tviI kan du sjekke manntallet i administrasjonen.

Hva skjer etter folkeavstemningen?

Folkeavstemningen er rådgivende for Utsira kommunestyre. Etter folkeavstemningen vil kommunestyret fatte den formelle beslutningen om Utsira skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med en av nabokommunene.

Mere informasjon om kommunereformen finner du på: http://www.utsira.kommune.no/tema/individ-og-samfunn/politikk-og-valg/kommunereform-kommunesammenslaing

Utsira 4. mars 2016

 

Marte Eide Klovning

 

Ordfører