Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Aktuelt

Folkemøte nr. 2 - Revidering av kommuneplan 2019-2031. TEMA: Næringsutvikling

Vi ønsker velkommen til folkemøte om NÆRINGSUTVIKLING på Allrommet mandag 9.april, kl. 17:00. Spesielt velkommen til de som driver eller har planer om å drive næringsvirksomhet på Utsira! Møte er ellers åpnet for alle som har interesse for næringsutvikling.

Møtet innledes med en orientering av næringsplanarbeidet ved Vidar Vorraa, Haugaland Vekst.
Deretter vil det bli innspill på 2x10 min. med lokale næringsaktører.

For at næringsutvikling skal skje er politikere og kommunes administrasjon avhengig av tilbakespill fra næringslivet for å bidra til en slik utvikling - på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er en gylden anledning til å spille inn forventninger til kommunens rolle i næringsplanarbeidet.

Påskelappen er ute i postkasssen

C-post utsendelsen finner du her i digital form....

Vi har fordelt kulturmidler for 2018

Utsira kommune her fordelt kr 75.000,- til foreningsliv på Utsira

1. mars er telledato for dyretall og søknadsfrist 15. mars

Dagens dyretall skal oppgis i kommende søknad om produksjonstilskudd for 2018

Vi minner om søknadsfrist for å søke første del av prodsuksjonstilskudd er 15. mars 2018 og siste del den 15. oktober 2018.

lenke til søknadsskjema på altinn.no

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

 

Eiendomsskatteliste 2018

Eiendomsskattelisten 2018 vil bli lagt ute på nett, og være tilgjenglig på papir i bibliotektet og i administrasjonen på Siratun i tidsrommet 1. mars til og med den 23. mars 2018.

våpen

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2018 og med
hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges Eiendomsskattelisten for 2018 for Utsira
kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-23. mars 2018.

Eiendomsskatteliste 2018 - NB lenken er kun aktiv i perioden 1.- 23. mars 2018  (listen er sortert etter gårds og bruksnummer)

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den
årlige utskrivningen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere
år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Kommunestyret har vedtatt følgende satser:
Den alminnelige eiendomsskattesatsen er fastsatt til 7 promiller av takstgrunnlaget.
For bolig og fritidseiendom er eiendomsskattesatsen fastsatt til 2 promiller av takstgrunnlaget.
Det gis et brunnfradrag på kr 100.000.

Utsira, 15.februar 2018
Utsira kommunekasse

Ordførerlogg 06.02.2018

I går, 05.02.18, hadde kommunestyret besøk av to representanter fra Roxel Group. Roxel arbeider med automasjon, elektro og sikkerhetssystemer til lands og på oljeinstallasjoner. De siste årene har Roxel lykkes med omstilling bort fra oljebransjen, og har skapt 300 nye arbeidsplasser de siste 6, 5 årene.  Roxel ble, som eneste bedrift, nevnt i Nyttårstalen til Statsminister Erna Solberg på grunn av deres nytenking. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen, i dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer som bygg, samferdsel og havbruk.

Nå arbeider de sammen med andre aktører fra havbruksnæringen med et konsept hvor man anvender Jack-up rigg sammen med lukkede nedsenkbare havmerder som forankres til havbunnen. Sirafjorden, mer nøyaktig 4-4,5 km øst av Utsira, er et meget egnet område på grunn av strømforhold og havbunnsforhold. Det er behov for 100 meters dybde for at plattformen skal kunne senke merdene i storm og for å sikre god fiskevelferd. Dette området er blant 5 lokasjoner som er vurdert som best egnet. Et annet av disse områdene er også et område nord for Utsira.

I førsteomgang søker de nå Fiskeridepartementet om en forsknings- og utviklingskonsesjon, og etter hvert en driftskonsesjon.

Riggen og installasjonen vil være testet før den plasseres ut i den ønskede lokasjonen, og investeringskostnadene er på ca. 1 mrd. Kr. Roxel har et grønt fokus og ønsker å se på mulighet for å bruke vindmøller og/eller annen fornybar energikilde til å forsyne riggen med strøm. De ser mulige samarbeidspartnere i både Solvind i forhold til vindmøllene og Utsira Laks i forhold til levering av smolt.

I forhold til kommuneplanens samfunnsdel er dette tiltaket helt i tråd med satsingsområdene i forhold til næringsutvikling og innovasjon. Kommunestyret er svært positive til dette prosjektet og ønsker velkommen denne type næringsetablering.

Ordføreren har i dag sendt en henvendelse til konsernsjef Dag-Øyvind Meling i Roxel hvor jeg på vegne av kommunestyret signaliserer at vi er svært positive til prosjektet og etablering på Utsira.

Det vil ta ca. 12 måneder før de vet om dette er realiserbart eller ikke. Det kan være interessekonflikter, men så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger.

For de som er interessert i å finne mer ut av hva dette er, så kan dere se på linkene her:

https://www.youtube.com/watch?v=P1fuxns_Xkw

https://www.youtube.com/watch?v=EQ5IVUyNh9g

blowinEllers er det mye annet spennende i vente, Solvind venter fremdeles på svar på konsesjonssøknaden sin som ligger inne til behandling hos NVE, vi forventer svar fra Utsira Laks på om en eventuell byggestart innen først kvartal i år, og Rutebåten Utsira har sendt av gårde søknad til NOx-fondet om støtte til en ombygging av Rutebåten til ren elektrisk drift.

Alle disse aktørene og prosjektene er interessante i forhold til vår visjon om 0-utslippsamfunnet Utsira. I tillegg har Haugaland kraft mottatt støtte fra Innovasjon Norge, i forhold til å starte opp et FOU-prosjektet her på Utsira, som skal se på alternativ strømforsyning. Alle de tidligere nevnte aktørene er satt i kontakt med Haugaland Kraft for å se prosjektene i en sammenheng. Her er det mange fordeler og samarbeidsmuligheter, og i teorien kan dette medføre at Utsira blir selvforsynt med strøm. Vi blir et utstillingsvindu dersom alt dette faller på plass, så det blir utrolig spennende å følge med hva som lander i tiden fremover. Her er det framtidstro!

Området i Sørevågen nedenfor Joker og området ved Dalanaustet i Nord står for tur når det gjelder en oppgradering. På sør har det lenge vært uttrykt en bekymring for parkeringsforholdene, dårlig stand på båtopptrekk og et behov for å gjøre området mer tilgjengelig for turister og befolkning med sitteplasser ol. Midler er satt av i budsjettet, og vi vil kjøre denne prosessen i forbindelse med kommuneplanen i år. I Nordevågen, ved Dalanaustet, blir grusen vasket vekk ved flo. I tillegg er dette vårt 1000-årssted, og vi har noe avsatte midler til å gjøre noen tiltak her. Tegninger og løsninger for områdene og parkering på Siratun blir presentert for formannskapet den 05.Mars.

ENØK prosjektet nærmer seg slutten. Vi har fått på plass LED lys i alle rom og vannbåren varme. Bygget er nå oppgradert til å være på samme nivå, om ikke bedre på grunn av den teknologiske utviklingen, enn Sirakompasset.

Vi skal snart i gang med revisjon av kommuneplanen, og kommer til å invitere befolkningen til å aktivt delta i ulike prosesser i fasen før planen skal ut på 6 ukers høring. Vi håper at dere vil delta aktivt slik at vi får en god demokratisk prosess om hva vi skal prioritere og satse på de neste 12 årene. Minner om at kommuneplanens planprogram nå ligger ute til høring.

God vinterferie, til de som skal ha det!

Mvh

Marte Eide Klovning

Oppstart rullering av kommuneplanens arealdel/samfunnsdel

Planutvalg vedtok i møte den 29.01.18 oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kunngjøring av vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplan 2018-2030.

våpenPlanutvalg - formannskap har i møte den 29.01.18 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Med bakgrunn i at Utsira kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til alle delene av planarbeidet. 

Planprogrammet.

Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den 15.03.18. Det er ønskelig med innspill på både innhold og på de prioriteringer i planprogrammet.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.
Målet for kommuneplanprosessen er:
•         Utarbeide visjoner, mål og strategier for Utsira gir energi mot år 2030 i samfunnsdelen
•         At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen
•         At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Visjon og målsettinger for kommunen er viktig i samfunnsdelen. Hva skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode

Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet.  

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den 20.06.2013, og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan.

Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i planstrategien og i forslag til planprogram.

Innspill om ny arealbruk
Minstekrav til innhold ved innsending av innspill om ny/endret arealbruk fra private forslagsstillere;
• Beliggenhet, størrelse, tetthet og avgrensning.
• Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt.
• Adkomstløsninger og forventet trafikkmengde.
• Beliggenhet i forhold til skole, barnehage og kollektivtrafikk.

Arealdel

Utsnittet viser gjeldende kommuneplan for Utsira

Innspill
Skriftlige innspill og merknader til planprogrammet kan sendes som brev eller e-post til Utsira kommune, Utsiravegen 112, 5547 Utsira / post@utsira.kommune.no .

Kontaktpersoner:
•      Arealdelen: Atle Grimsby, tlf 52750114, atle@utsira.kommune.no
•      Samfunnsdelen: Bjørn Aadnesen, tlf. 52750112, bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

Høringsfrist på forslag til planprogram er den 15.03.18.
Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Saksdokumenter:

Planprogram for kommuneplan
saksframlegg
Vedtatt planstrategi

Gjeldende kommuneplan

Svøm deg til Kos i Hellas

Sirahallen er også i år påmeldt i den nasjonale svømlangt konkurransen på svomlangt.no. I år svømmer vi til Kroatia. :-) Kom innom administrasjonen for registreringskort.

Målet er at flest mulig voksne svømmer 10.000/5.000 meter* i kampanjeperioden, og flest mulig barn (til og med fylte 13år) svømmer 2.500/1.500 meter*.
*Egne krav for de som har en funksjonsnedsettelse, 5 000m for voksne og 1 500m for barn).

Det er gratis å være med på kampanjen, både for svømmehallene og for deltakerne. Som deltaker kan du enkelt registrere dine svømte meter gjennom kampanjen på nett, opprett en egen bruker eller du kan logge inn med din Facebook-konto.

Norges Svømmeforbund (NSF) er opptatt av å tilby motiverende aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uansett om de er medlem av NSF eller ikke. Kampanjen er et lavterskeltilbud – kampanjen er gratis for både deltakere og svømmehaller.

Svøm langt er en nasjonal mosjonskampanje. Ca 250 svømmehaller over hele landet er med på kampanjen.

Nytt i kampanjen 2018 – det blir enklere å registrere seg på nett
Fra og med kampanjen i 2018 blir det enklere å registrere sine svømte meter på nett. Det legges opp til at en hovedbruker kan registrere svømte meter for flere deltakere, slik at f.eks. mor eller far kan registrere for sine barn. Både Svøm langt-siden og registreringsløsningen blir mobiltilpasset, slik at en enkelt kan registrere svømte meter på vei ut av svømmehallen. Det vil fortsatt være mulig å bruke de manuelle registreringskortene, men svømmehallene får færre kort – så registrere på nett – enklere, mer effektivt og ikke minst mer miljøvennlig:o)  Her kan du lese mer om deltaker på nett

Du kan vinne reise til Kos
Hovedpremiene i kampanjen 2018 er reiser til den greske øya Kos familiehotellet Kipriotis Maris. Det er en hovedpremie til barn og en til voksne. Premien er gitt av Apollo.Hovedpremiene trekkes ut blant alle som som har klart målet i kampanjen.

Her kan du lese mer om Destinasjon Kos

Les mer om  Ordensregler for Sirahallen, kvittere ut nøkkel på Jokerbutikk

Svøm i vei :)

Ordførerlogg januar

«Ordførerlogg»

Jeg har nå hatt noen måneders pause fra loggen. Jeg ville høre litt rundt om det som stod var interessant. Loggen ble til på oppfordring fra formannskapet som mente at ingen visste hva jeg gjorde som ordfører. Men leser folk det som blir postet?

Jeg har nå har fått litt tilbakemeldinger på at folk ikke har behov for å se kalenderen min og at jeg heller ikke trenger å skrive om alt jeg har deltatt på. Så videre vil det komme «logger», eller hva en vil kalle det, når det føles naturlig. 

Et nytt år er her, og det er alltid godt å begynne med ny giv etter en god ferie. Jeg er så heldig at jeg skal få bytte kontor i løpet av måneden. Det gamle Nav -kontoret står tomt, og jeg skal få flytte dit. Jeg ser frem til et større kontor, med bedre plass til møter.. og ikke minst litt bedre utsikt.

Kommunestyret vedtok som kjent en felles budsjett- og økonomiplan for 2018-2021. Det skal bygges omsorgs- og kommunale boliger på Hovland, skolen skal få prøve ut skolelunsj fra høsten 2018, vi har gjeninnført «rådveldesum Grønn Øy» og vi ønsker å legge til rette for næringsutvikling. Formannskapets medlemmer og gruppelederne samles i det vi har kalt for «samfunnsutviklingsgruppa» 10.01 for å diskutere tiltak og ordninger for nettopp næringsutvikling og hvordan vi skal nå visjonen om 0-utslipp.

Førstkommende fredag 05.01 vil representanter fra Kolumbus, Wärtsila og styret i Rutebåten komme til Utsira og informere politikerne om prosessen for mer miljøvennlig drift av MS Utsira. Politikerne i Utsira kommune gjorde i siste kommunestyre i 2017 vedtak om å gi styret fullmakt til å fortsette arbeidet med å utrede og prosjektere muligheten for mer miljøvennlig drift.

Utsira kommune har en 0-visjon vi skal nå innen 2024 og Kolumbus har et mål om fossilfri drift innen 2024. Vi er opptatt av å nå disse målene, men det viktigste for oss er at dette ikke skal få en negativ konsekvens for Utsirasamfunnet. Vi har derfor stilt som minstekrav at dagens rutetilbud skal opprettholdes eller bedres. I tillegg forventes det at dagens driftstilskudd fra Rogaland Fylkeskommune opprettholdes.

Dette er en stor investering og vil gi et meget positivt resultat med tanke på miljø og omdømme. Vi må bare passe på at det ikke går på bekostning av et rutetilbud som kanskje ikke er optimalt fra før, men som er det beste det har vært.  Vi satser på at møtet på fredag vil gi oss svar på våre spørsmål, og at vi kan føle oss trygge på at dette er veien å gå. Endelig vedtak vil uansett ikke komme før Generalforsamlingen møtes til våren.

Ha en fin dag,

Mvh

Marte Eide Klovning

Ordfører

Utsira kommune

Bygdekino visninger i 2018

Velkommen til nye kinovisninger i Sirakompasset på Utsira. Onsdager vil bli den nye kino-dagen på Utsira med to filmer i måneden.

Bygdekinoen har i lengre tid hatt uendrede billettpriser, men har besluttet å øke prisene med 10-12% slik at:

Første film kl 18.30 (barnefilm) koster kr 90,- pr billett

Andre film normalt kl 20.00 (voksenfilm) koster kr 110,- pr. billett.

Prisene gjelder fra og med første visning på onsdag den 17. januar 2018

Sjekk ut de kommende filmene i Sirakompasset på bygdekinoen sine sider:

skjerm fra kommune-appen

Ønsker du å bli oppdatert med nyheter fra kulturlivet, så bør du laste ned Utsira Kommune-appen og legge 'Kultur og bibliotek' til som favoritt. Les mer om kommuneappen.

logo 2018 kulturkalender

Vi har også oppdatert layout på ny kulturkalender. Meld inn nye arrangement på post@utsira.kommune.no eller tips oss i kommune-appen via borgermelding til kultur og bibliotek.

Her er hele kulturkalenderen fra i fjor i ett dokument. Sjekk historikk kulturplan 2017

 

Desemberlappen

Kommuneinfo som papirutgave i C-post format. Det er ikke alle som er på Facebook, har lastet ned vår egen utsira kommune-app, eller abbonerer på RSS strøm fra hjemmesiden vår. Så denne går til alle husstander på Utsira.

Her er desemberlappen som PDF- utgave, for de som leser best på skjerm. .. Med noen ekstra lenker i digital utgave.

Lucia i sykehjemmet

GOD JUL .. OG GODT NYTT ÅR!

FASE D - Ekstremvær Aina

Fase C på det kraftigste i natt. Vinden dreide tidlig mot NV og egentlig på det verste tidlig i fase B når sjø og vind stod inn mot SV. Få hus er eksponert mot vest på Utsira. Ett hus uten strøm.

Ekstremvær varsel 

 • Navn Aina
 • AreaVestlandet sør for Stad
 • Fase B
 • torsdag 7. desember kl 18:04
 • Fase C
 • fredag 8. desember kl 04:19
 • Fase D
 • fredag 8. desember kl 09:36

Gyldig for Vestlandet sør for Stad

I kveld, torsdag, økning til vestlig full og til dels sterk storm 30 m/s utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35-40 m/s inn over land. Fra fredag morgen nordvest full storm 25 m/s, fredag kveld liten storm 22 m/s. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35-45 cm over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, estimert til 8-11 m.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et stormsenter befinner seg torsdag kveld i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land. Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høy vannstand gir potensiale for store ødeleggelser.

Fase D - lokal oppsummering:

Verst i starten, forkant av Fase B med vær, vind og sjø fra sørvestlig retning. Utsira er ikke så eksponert mot vest og vant med kraftig vind fra Nordvest. Vind og bølger hadde ulik retning og derfor ikke så stor påvirkning på havner i Nordvikvågen og Sørevågen. Ett hus ble stømløst og rutebåt i drift med første avgang kl 11.00 fra Haugesund.

Aina i tidlig fase

Pressreader en gave fra Fylkesbiblioteket

Utsira folkebibliotek gir via Rogaland Fylkesbibliotek et unikt tilbud: Laster du ned "appen" Pressreader og tar turen innom bibliotekets wifi på Siratun, får du plutselig tilgang til 3500 aviser fra hele verden! Gratis.

Sjekk ut litt av utvalget av norske aviser og magasiner som kan lastes gratis via hot-spot på Siratun pressreader.com/catalog/norway

Pressreader kan lastes opp til mobil/brett her:  ios - android.

Dette er en kopi av en nyhetssak om Pressreader som har blitt publisert i Utsira Kommune sin egen kommune-app. Så når du allerede er inne på Google Play eller eple-butikken, ..så kan det være lurt å også laste ned utsira kommune appen, her: ios-iphone  eller android/google play

Rune slår et slag for pressreader

Rune - du slår et slag for pressreader?

- Ja, jeg tar med ipaden til Siratun sånn ca hver 7. dag. Da lades abonnementet opp, og jeg kan lese aviser via Pressreader i 7 dager. Hva leser du? - Engelske aviser, det har med fotball å gjøre, Dagbladet, Aftenposten, Varden, BT, Stavanger Aftenblad... Avisene er stort sett dagferske og ser akkurat ut som de gjør når jeg kjøper eget abonnement. Men her er de altså gratis... Synd ikke Sunnmørsposten, Haugesunds avis og VG er med! Men du må "lade" hver 7. dag? - Ja, så når jeg reiser på tur, hender det at jeg blir avisløs de siste dagene. Det er sikkert mulig å finne en såkalt "hotspot" f eks i Haugesund, men det har jeg ikke prøvd enda. Anbefales? -Ja, her må flere med! Liker du aviser, eller vil ha dagferske aviser fra England, sogn, eller Afrika, så er dette en grei måte å få tak i de på. Dessuten er 3600 magasiner tilgjengelige. Ikke alle like ferske, men likevel...

Høring av økonomiplan, budsjett og betalingssatser

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021, kommunebudsjett 2018 og betalingssatser/gebyrsatser for 2018 legges ut til høring med høringsfrist 11. desember

Kunngjøring

                                                                                               Utsira, den 28.11.2017

 OFFENTLIG HØRING

Utsira kommune ved formannskapet legger etter kommuneloven med dette følgende dokumenter ut til offentlig høring:

·        Økonomiplan 2018-2021

·        Kommunebudsjett 2018

·        Betalingssatser og gebyrer 2018

Dokumentene er i hovedsak tilgjengelig på kommunens hjemmesider www.utsira.kommune. En trykt versjon legges også ut på biblioteket.  Andre som er interesserte i trykte dokumenter kan henvende seg til kommunens servicetorg, så ordner det seg.

Høringer kan stiles til Utsira kommune pr brev, eller epost post@utsira.kommune.no

Du kan selvsagt også ta kontakt med våre politikere som skal fatte endelig vedtak i kommunestyret 14. desember 2017.

God høring!

Med hilsen

Marte Klovning

ordfører

Ordfører - Marte Eide KlovningFoto @kariannananas - Karianne Klovning 

Skape noe selv eller for andre? Gründerkurs på Utsira.

Vi trenger folk som tør å satse på egne ideer. Eller som har lyst til å videreutvikle nye konsepter i eksisterende næringer.

Utsira kommue ønsker å legge til rette for gründer-kurs etter Skape modellen. Einar Vaardal-Lunde vil være ansvarlig for Gründerkurs og han skisserer følgende opplegg:

Grunderopplærings kurs på Utsira med 1 til 2 instruktører.

Går over 2 helger på Utsira. Foreløpig forslag til helger.

Samling 1:  17-18 mars

Samling 2:  14-15 april alternativt 21-22 april

 • Undervisning
 • Kompendie
 • Boken «Etablering av egen bedrift

Det vil også bli satt opp en egen facebook gruppe mellom deltakerne.

Vi ønsker å få tilbakemelding på hvor mange som kan tenke seg til å delta på gründerkurs på Utsira!

Påmelding innen 1. desember 2017

Send oss en epost på bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no , eller marte.eide.klovning@utsira.kommune.no

Ta kontakt med rådmann Bjørn Aadnesen eller ordfører Marte Eide Klovning

Vi minner også om:

Mer om nyskapingsuka: https://nyskapingsuka.no/


 

Støtt opp om TV-aksjonen 2017

Hvert barn er en mulighet! TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 22.oktober.

Delta på giverstafett.no Her er foreløpige resulater for Utsira

Husk torsdagslunsjen til Sirakompasset - torsdag 16. oktober kl 10.30 - 13.00

På torsdag håper vi at flest mulig støtter opp om Utsira Skole og Utsira barnehage sitt felles arrangement i Sirakompasset. Legg torsdagslunsjen til Sirkompasset

Lunsj i sirakompasset klikk for en større versjon

Her kan du lese mer om TV-aksjonen 2017

Image result for tv aksjonen 2017

Nettverksbygging i byen? Bli med på Skape:Forum

Utsira Kommune dekker reisekostnader og overnatting for hjemehørende Sirabuer.Sjekk ut lenke nedenfor med påmelding og program for Skape:Forum på Campus Haugesund torsdag 2. november kl 17.30-22.00.

Bli med på Skape:Forum

De viktige første skrittene fra idé til realitet. Så mange formaliteter, så mye som skal læres på en gang. Hvordan bevare entusiasmen, viljen, motet og troen? Gjør entré på Haugalandets fremste forum for gründervirksomhet og nyskapning, og ta del i et nettverk av dyrekjøpte erfaringer og glødende skapervilje.

Arrangementet er GRATIS, men husk å melde deg på!

2 NOVEMBER 17:30 – 22:00, HØGSKULEN PÅ VESTLANDET, CAMPUS HAUGESUND

  https://skapeforum.confetti.events/

 

http://haugalandvekst.no/content/uploads/myMail/templates/haugalandvekst/img/footer.png

 

 

Kontaktperson Næring - Bjørn Aadnesen

 

Vi minner også om vårt eget Gründerkurs på Utsira i vår med påmeldingsfrist den 15. november 2017

 

Lys i fyret

Lys i fyret er viktig for å trekke til seg fugl på natt-trekk. I forbindelse med markering av bombeuka har Kystverket gått med på å ha lys i fyret fram til og med den 15. oktober.

Utsira Fuglestasjon har 25 årsjublileum i år og har presset litt på for å få tente lys i forbindelse med årsmøte og ut bombeuka. Utsira Fuglestasjon håper på å trekke ned en sjedenhet (bombe) ved hjelp av lys i fyret. Så nå har du mulighetet til å forografere Utsira Fyr med tente lys fram til den 15. oktober.

Nyt dagene med lys i fyret :-)

Fyrlinse

Brønnboring og nytt ventilasjonsanlegg på Siratun

Litt info om renovering og ENØK tiltak på Siratun...

For tiden er det heftig maskineri under arbeid utenfor Kommunehuset. Det skal bores 4 energibrønner 300 meter ned i solid berggrunn på Sira. Solid på mer enn en måte. Det fikk operatøren oppleve forrige fredag da arbeidet startet opp. Borekronen røk. Imidlertid ble arbeidet raskt gjenopptatt, og er forventet ferdigstilt ved slutten av uke 39. En del lyd og svevestøv er ting som ansatte og beboere har lært seg å leve med på en grei måte. Snart er det mest lydfulle arbeidet over, som igjen avløses av mer stillferdig monteringsarbeid, og når vi nærmer oss juletider og nyttår, er alt tilbake vanlig gjenge.

Da har vi forhåpentligvis spart til sammen kr. 300 000 i årlige energiutgifter, og fått et nytt, utmerket arbeids- og boklima på bygget for ansatte og beboere.

Heller ikke inne på Siratun er det fred og ro for tiden. Her er en i full gang med utskifting av gamle, rusta VA-rør, og montering av nytt ventilasjonsanlegg. Mye svevestøv og lyder fra sanerings- og monteringsarbeidet vil møte ansatte og innbyggere i tiden framover. Vi ber om forståelse for at det blir en håpløs oppgave for renholderne våre å holde rent i lokalene i 1 etg. til enhver tid, hvor administrasjonen, biblioteket, menighetsrådet, og fysioterapeuten har sine kontorer.

 ventilasjon

Høring kommunikasjonsplan 2018 - 2021

Er vi beste tilbyder på eget domene 'Utsira' eller 'Utsira kommune'? Sjekk ut våre strategier i ny kommunikasjonsplan 2018 - 2021. Kom gjerne med innsill. Frist for høringsinnspill: 8. oktober 2017

Planen blir liggende ute til offentlig høring i perioden 15. september til 8. oktober.

Forslag til kommmunikasjonsplan klikk på bildet for plan


 

Høringsinnspill sendes til Utsira kommune, postboks 63, 5547 Utsira  eller på epost post@utsira.kommune.no