Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Arealoverføring

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre.

Generelt

Beskrivelse

Skal du overføre arealer mellom tilstøtende matrikkelenheter (eiendommer), kan arealoverføring være en aktuell prosedyre. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig i form av en grensejustering. En arealoverføring krever at det er foretatt en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle eiendommene er klarlagt og beskrevet. Derimot slipper du å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og kommunen skal sørge for tinglysing.

Målgruppe

Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie

Kriterier/vilkår

Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven. Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Selger skal godtgjøre at oppgjørsform er avtalt og at oppgjøret er sikret. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Skjema

Erklæring om arealoverføring

Klage

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på arealoverføringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Varighet

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen)innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Saksbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak etter plan- og bygningsloven. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-07-02 12:29:36

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: