Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én matrikkelenhet med ett gårds- og bruksnummer. 

Generelt

Beskrivelse

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

Målgruppe

Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom eller mer enn én festegrunn

Kriterier/vilkår

  • Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei
  • Det må foreligge en attest fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte å utstede attest
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

Regelverk

Søknad

Veiledning

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis dette medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelhaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk tlf. 32 11 88 00 hvis du ikke har oversikt over dette. Kravet om sammenslåing sender du til kommunen.

Vedlegg

Attest fra kommunen

Klage

Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Saksbehandling

Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger og utsteder en attest hvis de finner at forholdene for sammenslåing er til stede. Hvis hjemmelshaver (som fester eller som eier) krever to festegrunner (festenumre) slått sammen, må vedkommende sende kopi av kravet til den/de andre hjemmelshaverne. Disse får en frist på to uker til å uttale seg. Krav om sammenslåing bør ikke sendes til tinglysingsmyndigheten før denne fristen på to uker er over. Det er kommunen som i eiendomsregisteret (matrikkelen) bestemmer hvilke bruksnummer/festenummer som skal bestå og hvilke som skal settes til historiske. Si i fra hvis du har ønsker knyttet til dette. Deretter videresender kommunen kravet ditt med attest til Tinglysingen hos Statens Kartverk. De avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og anmerker i så fall sammenslåingen i grunnboken.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-09-30 13:21:45

Se også

Kontaktinformasjon

arkivert under: