Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Høring - privat reguleringsforslag gnr 28, bnr 31 Tuevågen Øst

Oversiktskart over gnr 28 bnr 31
Utsira Formannskap har i sak 33/13 den 26. april vedtatt at planen legges ut til høring med 6 ukers frist - 14. juni

Se vedlagt saksframlegg fra sak 33/13 og medfølgende plankart.

Detaljkart gnr 28 bnr 31

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 kunngjøres privat forslag til
Reguleringsplan for gnr 28, bnr 31 Tuevågen Øst. Forslag ble vedtatt lagt ut til høring av
Formannskap i sak F-33/13 den 26.04.13. Reguleringsplanen omfatter kun
eiendommen gnr/bnr: 28/31 i Utsira Kommune

Forslag til reguleringsplan består av følgende dokumenter:
1. Reguleringsbestemmelser
2. Plankart (se ovenfor)

Etter høringsperioden vil forslag til reguleringsplan bli lagt fram for
kommunestyret. Kommunestyrets endelige vedtak om arealbruk og utfyllende
bestemmelser får direkte rettsvirkninger.
Planforslaget er lagt ut på kommunen sin hjemmeside på:
www.utsira.kommune.no

Eventuelle merknader til høringen må framsettes skriftlig innen den 14. juni 2013.
Sendes til:

Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira. Eller via mail
til: post@utsira.kommune.no