Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Oppstart rullering av kommuneplanens arealdel/samfunnsdel

Planutvalg vedtok i møte den 29.01.18 oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel og kunngjøring av vedtatt planprogram for revisjon av kommuneplan 2018-2030.

våpenPlanutvalg - formannskap har i møte den 29.01.18 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, utarbeiding av ny samfunnsdel til kommuneplan og å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Med bakgrunn i at Utsira kommune varsler oppstart av arbeid med utarbeiding av ny samfunnsdel, revisjon av arealdelen til kommuneplan og offentlig ettersyn av planprogram, vil det være mulig å komme med innspill til alle delene av planarbeidet. 

Planprogrammet.

Hensikten med dette planprogrammet er å klargjøre formål, premisser, innhold, medvirkning og framdrift i plan- og utredningsarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med den 15.03.18. Det er ønskelig med innspill på både innhold og på de prioriteringer i planprogrammet.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.
Målet for kommuneplanprosessen er:
•         Utarbeide visjoner, mål og strategier for Utsira gir energi mot år 2030 i samfunnsdelen
•         At samfunnsdelen utarbeider mål og langsiktige strategier for arealdelen
•         At man får en oppdatert arealdel som aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Visjon og målsettinger for kommunen er viktig i samfunnsdelen. Hva skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i kommende planperiode

Planprogrammet redegjør nærmere for prioriterte hovedutfordringer i dette planarbeidet.  

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Gjeldende arealdel til kommuneplanen ble vedtatt den 20.06.2013, og dette planarbeidet innebærer en revisjon av gjeldende plan.

Kommunen vil i dette revisjonsarbeidet ha særlig fokus på de hovedutfordringer som er opplistet i planstrategien og i forslag til planprogram.

Innspill om ny arealbruk
Minstekrav til innhold ved innsending av innspill om ny/endret arealbruk fra private forslagsstillere;
• Beliggenhet, størrelse, tetthet og avgrensning.
• Type arealer som blir berørt (skog, jordbruk, friområde) og forventet konflikt.
• Adkomstløsninger og forventet trafikkmengde.
• Beliggenhet i forhold til skole, barnehage og kollektivtrafikk.

Arealdel

Utsnittet viser gjeldende kommuneplan for Utsira

Innspill
Skriftlige innspill og merknader til planprogrammet kan sendes som brev eller e-post til Utsira kommune, Utsiravegen 112, 5547 Utsira / post@utsira.kommune.no .

Kontaktpersoner:
•      Arealdelen: Atle Grimsby, tlf 52750114, atle@utsira.kommune.no
•      Samfunnsdelen: Bjørn Aadnesen, tlf. 52750112, bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no

Høringsfrist på forslag til planprogram er den 15.03.18.
Frist for innspill til ny/endret arealbruk er den 01.05.18

Saksdokumenter:

Planprogram for kommuneplan
saksframlegg
Vedtatt planstrategi

Gjeldende kommuneplan