Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg oktober

Hummerfiskere foto: Atle Grimsby

Sykemeldt

Som dere ser i ukesrapporten nedenfor, har jeg vært lite tilstede i vervet mitt denne måneden. Jeg har hatt en operasjon med påfølgende problemer, som har gjort at jeg har vært mye innlagt på sykehus. Nå har jeg vært frisk i 2 uker, og satser på at helsa holder.

Helårsrute

Ny helårsrute trådte i kraft den 01. Oktober. Dette er et resultat av de 500 000 kr som ble bevilget fra Fylkestinget ved fjorårets budsjettbehandling. Det er uttrykt delte meninger om den nye ruta, noen dager har fått et jevnt over bedre tilbud, mens noen dager er svært begrenset. Tanken med en helårsrute var å få lik rute, med påfølgende bedre forutsigbarhet for de reisende. Problemet er bare at vi ikke er i mål med det som var utgangspunktet, vi fikk ikke tildelt nok midler fra fylket. Så styret i Rutebåten har jobbet frem denne helårsruta med de midlene de fikk til disposisjon, og funnet mer midler ved å kutte ned på åpningstiden noen dager og kuttet noen avganger på helligdager. Nå er ny søknad sendt til Fylkeskommunen om ytterligere 500 000kr, for å få de siste avgangene på plass til en fullstendig helårsrute. Vi får håpe posisjonen i fylket innvilger søknaden og gir oss siste rest, slik at vi kan endelig komme i mål med en årelang kamp for et bedre rutetilbud.

Garpaskjærkaien

En annen sak som har pågått i årevis er trafikksikkerheten på Garpaskjærkaien. Tidligere ordfører, Jarle Nilsen, hadde fokus på saken i flere år, og jeg tok opp saken da jeg begynte i mitt verv. Svaret i starten var at det først måtte på plass et venterom, så kunne en ut ifra dens beliggenhet merke opp felt for biler, gående osv. Venterommet på Garpaskjær var på plass i 2013, men det skulle vise seg å ikke være så enkelt å male opp noen striper ... Uklarheter omkring eierforholdene på kaien og fremtidige planer for bruken av området har gjort at det enda ikke kommet noen oppmerking.

Men nå ser det ut for at det er fremgang i saken. Det har vært møte mellom Havnevesenet og Statens vegvesen, der det ble besluttet at Havnevesenet skal utarbeide en avtale som skal gjelde arealet som i dag disponeres av trafikken som går til og fra Rutebåten. Statens vegvesen skal jobbe videre med skilt- og oppmerkingsplan for oppstillingsplasser, trafikkskille og informasjon til de vegfarende. Når dette er på plass og signert av fylkeskommunen vil Statens vegvesen bestille og utføre tiltak.

Styret i Rutebåten har uttrykt bekymring for de reisende på grunn av de uoversiktlige forholdene på Garpaskjærskaien, så nå håper vi at dette snarlig kan komme i orden.

Sjøkabelen

Det er jobbet politisk for å informere rikspolitikere om saken. Informasjon er sendt ut til alle stortingspolitikere for Rogaland og møter er avtalt. Vi avventer informasjon fra Utsira Laks før vi kan jobber videre med dialog opp imot en kommende søknad til departement og fylkeskommunen

Det er avtalt et informasjons- og utvekslingsmøte med Utsira Laks, Utsira kommune og Haugaland Kraft den 18. November.

Tv-aksjonen 2016

Årets Tv aksjon gikk til Røde kors, og deres arbeid for å redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Jeg vet ikke om det var ny rekord for Utsira, men det var i hvert fall beste av de 5 siste årene. Utsira gav totalt 73 456,-, som på 200 innbyggere blir 376,28 per person. Vi ble nr. 1 i fylket og nr. 2 Nasjonalt, etterfulgt av Svalbard. Dere er gode som gir så mye. Det blir jo til at en gir ved flere anledninger, på skolearrangement, i kirka, på konsert og i bøssene, så dere har virkelig vist dere å være rause. Takk for innsatsen og givergleden.

Regionrådsmøte

3-4 ganger i halvåret møtes ordførerne og rådmenn fra Haugalandet for å diskutere aktuelle regionale saker. Dette ble tidligere kalt Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet. Nå er alle kommunene medlemmer i Haugaland Vekst IKS og administrasjonen er sekretariat for regionrådet.

I August i år ble Haugesund International School åpnet i Haugesund. De holder midlertidig til i lokaler ved Rossabø skole. En slik skole gjør bedrifter på Haugalandet mer konkurransedyktige i forhold til å tiltrekke kompetent arbeidskraft fra internasjonale miljøer, spesielt innen den maritime næringen.

Parallelt med kommunereformen har regionreformen gått sin gang. Regjeringen legger opp til at dagens 19 fylker skal erstattes med 10 regioner. Kommunene skal høres, og dette pågår i disse dager. Arbeidsgruppen(AU) i regionrådet ønsket at regionrådet sammen med samarbeidsrådet for Sunnhordaland skulle komme med en felles uttalelse til reformen, da om å støtte en ny Vestlandsregion med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Flere av ordførerne mente at det var vanskelig å behandle denne saken i regionrådet før en hadde behandlet saken i kommunene, og en valgt derfor å vente med saken til en kunne se om kommunene er noen lunde omforent til å kunne sende felles uttalelse.

Ellers har vi en runde der ordførerne orienterer om aktuelle saker i sin kommune. Jeg informerte om Utsira Laks, Utsira 2 Vindmølleprosjektet, utfordringen med strømbehovet og at vi arbeidet med å få fullført helårsruten.

Andre saker som var på agendaen; var Statnett og Haugaland Kraft orienterer om sentralnettprosjektet, konseptvalgutredningen, traséer og stasjonsalternativer mv, Delprosjekt E 134 og ny Seljestad – Røldal-tunnel, Status om flyplassen, fengsel, Velferdsteknologi m.m. Er du interessert i å lese protokollen for dette møtet, og andre regionrådet har hatt kan du følge denne lenken her:  http://haugalandvekst.no/regionsrad/

Informasjonsmøte nærpolitireformen

Ikke bare har den blå blå regjeringen satt i gang omfattende arbeid med kommunereform og regionreform, de har også en nærpolitireform gående. Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres, og reformens mål er ..å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Flere har tatt til ordet om tittelen på reformen er helt på sin plass når reformen ser mer ut for å flytte politiet vekk fra folk og legge ned politikontorer i distrikene, enn å få flere politi synlige i samfunnet.  Men meningen skal i hvert fall være at politiet skal være der folk bor, innbyggere skal ha like rettigheter og lik kvalitet i bygd og by, og politiet skal ha god lokalkunnskap.

En del av reformen var å redusere antall politidistrikt fra 28 til 12. Utsira hører under Sør-Vest politidistrikt, som er en fusjon av Rogaland politidistrikt og haugaland- og Sunnhordaland politidistrikt.  Vi har ikke lensmannskontor på øya, forståelig nok, men får hvert halvår besøk av Lensmannen i Karmøy og Utsira, som avholder politiråd sammen med kommunens ledelse. Dette fungerer greit. Egentlig finnes det et minimumskrav om at kommunene skal få «besøk» av politiet minst en gang i uka. Det kan vi vel si aldri har skjedd her ute, og ikke at det kanskje er behov for det heller, men vi forventer oss et mer synlig politi her ute med den nye reformen, og vi har presisert at vi er opptatt av at det skal legges mer innsats ned i forebyggende arbeid. Vi skal la oss høre innen den 01. Desember.

 

Marte Eide Klovning

Ordfører

  

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Uke 40

Informasjonsmøte ang. nærpolitireformen, Karmøy Rådhus.

Kontordag

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 41

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

 

 

Uke 42

Formannskapsmøte

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Sykemeldt

Uke 43

Kontordag

 

Kontordag

 

Regionrådsmøte