Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Ordførerlogg 06.02.2018

Skjermdump roxel

I går, 05.02.18, hadde kommunestyret besøk av to representanter fra Roxel Group. Roxel arbeider med automasjon, elektro og sikkerhetssystemer til lands og på oljeinstallasjoner. De siste årene har Roxel lykkes med omstilling bort fra oljebransjen, og har skapt 300 nye arbeidsplasser de siste 6, 5 årene.  Roxel ble, som eneste bedrift, nevnt i Nyttårstalen til Statsminister Erna Solberg på grunn av deres nytenking. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen, i dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer som bygg, samferdsel og havbruk.

Nå arbeider de sammen med andre aktører fra havbruksnæringen med et konsept hvor man anvender Jack-up rigg sammen med lukkede nedsenkbare havmerder som forankres til havbunnen. Sirafjorden, mer nøyaktig 4-4,5 km øst av Utsira, er et meget egnet område på grunn av strømforhold og havbunnsforhold. Det er behov for 100 meters dybde for at plattformen skal kunne senke merdene i storm og for å sikre god fiskevelferd. Dette området er blant 5 lokasjoner som er vurdert som best egnet. Et annet av disse områdene er også et område nord for Utsira.

I førsteomgang søker de nå Fiskeridepartementet om en forsknings- og utviklingskonsesjon, og etter hvert en driftskonsesjon.

Riggen og installasjonen vil være testet før den plasseres ut i den ønskede lokasjonen, og investeringskostnadene er på ca. 1 mrd. Kr. Roxel har et grønt fokus og ønsker å se på mulighet for å bruke vindmøller og/eller annen fornybar energikilde til å forsyne riggen med strøm. De ser mulige samarbeidspartnere i både Solvind i forhold til vindmøllene og Utsira Laks i forhold til levering av smolt.

I forhold til kommuneplanens samfunnsdel er dette tiltaket helt i tråd med satsingsområdene i forhold til næringsutvikling og innovasjon. Kommunestyret er svært positive til dette prosjektet og ønsker velkommen denne type næringsetablering.

Ordføreren har i dag sendt en henvendelse til konsernsjef Dag-Øyvind Meling i Roxel hvor jeg på vegne av kommunestyret signaliserer at vi er svært positive til prosjektet og etablering på Utsira.

Det vil ta ca. 12 måneder før de vet om dette er realiserbart eller ikke. Det kan være interessekonflikter, men så langt har de bare fått positive tilbakemeldinger.

For de som er interessert i å finne mer ut av hva dette er, så kan dere se på linkene her:

https://www.youtube.com/watch?v=P1fuxns_Xkw

https://www.youtube.com/watch?v=EQ5IVUyNh9g

blowinEllers er det mye annet spennende i vente, Solvind venter fremdeles på svar på konsesjonssøknaden sin som ligger inne til behandling hos NVE, vi forventer svar fra Utsira Laks på om en eventuell byggestart innen først kvartal i år, og Rutebåten Utsira har sendt av gårde søknad til NOx-fondet om støtte til en ombygging av Rutebåten til ren elektrisk drift.

Alle disse aktørene og prosjektene er interessante i forhold til vår visjon om 0-utslippsamfunnet Utsira. I tillegg har Haugaland kraft mottatt støtte fra Innovasjon Norge, i forhold til å starte opp et FOU-prosjektet her på Utsira, som skal se på alternativ strømforsyning. Alle de tidligere nevnte aktørene er satt i kontakt med Haugaland Kraft for å se prosjektene i en sammenheng. Her er det mange fordeler og samarbeidsmuligheter, og i teorien kan dette medføre at Utsira blir selvforsynt med strøm. Vi blir et utstillingsvindu dersom alt dette faller på plass, så det blir utrolig spennende å følge med hva som lander i tiden fremover. Her er det framtidstro!

Området i Sørevågen nedenfor Joker og området ved Dalanaustet i Nord står for tur når det gjelder en oppgradering. På sør har det lenge vært uttrykt en bekymring for parkeringsforholdene, dårlig stand på båtopptrekk og et behov for å gjøre området mer tilgjengelig for turister og befolkning med sitteplasser ol. Midler er satt av i budsjettet, og vi vil kjøre denne prosessen i forbindelse med kommuneplanen i år. I Nordevågen, ved Dalanaustet, blir grusen vasket vekk ved flo. I tillegg er dette vårt 1000-årssted, og vi har noe avsatte midler til å gjøre noen tiltak her. Tegninger og løsninger for områdene og parkering på Siratun blir presentert for formannskapet den 05.Mars.

ENØK prosjektet nærmer seg slutten. Vi har fått på plass LED lys i alle rom og vannbåren varme. Bygget er nå oppgradert til å være på samme nivå, om ikke bedre på grunn av den teknologiske utviklingen, enn Sirakompasset.

Vi skal snart i gang med revisjon av kommuneplanen, og kommer til å invitere befolkningen til å aktivt delta i ulike prosesser i fasen før planen skal ut på 6 ukers høring. Vi håper at dere vil delta aktivt slik at vi får en god demokratisk prosess om hva vi skal prioritere og satse på de neste 12 årene. Minner om at kommuneplanens planprogram nå ligger ute til høring.

God vinterferie, til de som skal ha det!

Mvh

Marte Eide Klovning