Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Utsira kommune, KMD del 2

Utsira kommune er tildelt nye midler for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som tidligere er utlyst. Søknadsfrist er 20 mai 2021

 

Tilskuddet er ment å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Basert på innspill fra Utsira Næringsforum ser utsira kommune at det er behov for en felles innsats for å øke aktiviteten og markedsføringen for reiseliv fram mot sommeren 2021. Det er derfor avsatt Kr. 50 000 til fellestiltak i regi av Utsira Næringsforum. De resterende Kr. 200 000 lyses nå ut.

·        Søkere må ha registret forretningsadresse i Utsira kommune

·        Kommunalt eide virksomheter kan ikke søke

·        Tildelingen vil ta høyde for kostnader og tapte inntekter i perioden 12. mars 2020 frem til og med 31. mars 2021 (1. kvartal 2021).

Tildelingskriteriene vil i hovedsak relateres til:

Tapte inntekter - Virksomheter som er direkte og indirekte berørt av strenge smitteverntiltak må forventes å ha hatt omsetningsfall med tilhørende redusert driftsresultat. I søknaden bes en derfor redegjøre for hva omsetningsfallet har ført til av redusert driftsresultat.

Kostander som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak - Dette kan være unngåelige faste kostnader, merkostnader til smitteverntiltak, tap som følge av destruering av varer eller ukurans og kostnader til nye permitteringer. I søknaden bes en redegjøre for hva disse kostandene er.

Omstilling og igangsettelse av nye prosjekter kan også være aktuelle for støtte, men vil bli lavere prioritert enn tap og ekstrakostnader som en følge av pandemien.

Søknader vil også sees i sammenheng med om virksomheten har fått støtte tidligere fra tilsvarende og/ eller andre ordninger.

Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen og vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme «Kommunal kompensasjonsordning» (Utsira kommune). Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen og vil i utgangspunktet være offentlige.

Har du behov for bistand kan du kontakte næringsutvikler i Utsira kommune:

Tore Meinert

970 33 360

tore.meinert@utsira.kommune.no