Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Spannholmane - Naturreservat

Fuglefredningsområde med ilandstigningsforbud i perioden 15. april til og med 1. august.

Spannholmane naturreservat er eneste reservat i kommunen. Spannholmane naturreservat ble først fredet ved kgl.res. av 12.1.1951 og sist endret med nye bestemmelser i Kronprinsregentens res. Av 7. mai 1982. Sjøfugl reservatet er 75 daa. stort og ligger 2 km sør-vest av Spannanes på Utsira, fra Sørevågen er det 3 km ut til Spannholmane. Av fredningsbestemmelsene framgår det at det er ilandstignings- og ferdselsforbud på Spannholmane og i en 50 m sjøsone omkring, fra 15. april til og med 1. august. I resten av året skal ferdslen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres. Alle tekniske inngrep er forbudt. 
Fredningsbestemmelsene er ikke til hinder for ferdsel og tiltak i forbindelse med oppsyn og forvaltnigsøyemed, utøvelse av fiske for manntallsførte yrkesfiskere, med registrerte båter for utøvelse av gjeldene fiskerettigheter, samt drift og vedlikehold av fyrvesenet anlegg og nødvendig ferdsel i denne forbindelse.

Miljøvernkonsulent i kommunen har i samarbeide med Fylkesmannen ansvar for tellinger og oppsyn med sjøfugl reservat på Spannholmane. Det blir avholdt en årlig telling av antall hekkende par med toppskarv, lomvi, alke, lunde, krykkje og evt. rødnebbterner. Tellinger 1992-2001 i tidsrommet 20/6 - 5/7. Senere tilpasset tellinger i regi av Fylkesmannen i 1-2. uke i juni

Tellinger fom. 1992 - 2017 (råtall) har vist en økning i antall hekkende toppskarv, lomvi, og alke. Det er registrert nedgang i antall hekkende sildemåker. For første gang på 10 år er det ikke registrert antall hekkende sjøfugl på Spannholmane. Utsira er med i Nasjonal overvåkningsprogram for sjøfugl i regi av Direktoratet for Naturforvaltning. P.g.a. mindre tilbakeføringer til registreringer av sjøfugl i Rogaland ble det besluttet å ikke registrere hekkende sjøfugl på Spannholmane i 1996.

UTVIKLINGSTREKK

Vern av Spannholmane naturreservat med ferdselsforbud i hekkeperioden har hatt positiv virkning for hekkebestand av toppskarv, lomvi, alke og lunde. Spannholmane er det sørligste komplette fuglefjell i Norge med sørgrense for større bestand av lunde, alke og lomvi.

ANSVAR I UTSIRA KOMMUNE

-Fylkesmannens miljøvernavdeling forvaltning/oppsyn
-Miljøvernkonsulent tellinger/oppsyn
-DN/Fiskeri dep. (marine verneområder

VEDTAK, M.V. INNEN TEMA

-Kgl.res. av 12.1.1951. om fuglelivsfredning på Spannholmane i Utsira. 

-Forskrift om fredning for Spannholmane naturreservat, Utsira kommune, Rogaland. Fastsatt ved Kronprinsregentens res. av 7. mai 1982.

Sjøfugltellinger Spannholmane 2022

I år klaffet det med besøk på første ideelle telledato den 1. juni. Med disp fra Statsforvalteren, ble det et ytterligere besøk, sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) den 22 juni for montering av gps-sporing og lyslogger på 19 lomvier.

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2021

Fortsatt skrantende antall med hekkende sjøfugl i sjøfuglreservatet på Spannholmane.

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2020

Fortsatt gode tall for tobis-spesialistene som lomvi og sildemåke, samt større kull og mer livskraft i toppskarv-bestand.

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2019

Gode tall for tobis-spesialistene slik som lomvi og sildemåke. Ellers fortsatt labert i toppskarv kolonien

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2018

Årets tellinger på Spannholmane ble gjort den 1 juni som tidligere år. Årets tellinger er trolig de dårligste tellinger siden Utsira kommune overtok sjøfugloppsyn i 1992.

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2017

Årets tellinger ble gjennomført den 1 juni. Tellingene viser en fortsatt svak oppgang i hekkende toppskarv og flere hekkende måker siden siste år....

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2016

Årets sjøfugltellinger ble gjennomført den 14. juni og viser samme trender som siste år.

Hekketellinger på Spannholmane 2015

Oppgang i antall hekkende og rastende måker,.. men labert år for toppskarven

Sjøfugltellinger og oppsyn Spannholmane 2014

Lite sprut i sjøfuglkolonien på Spannholmane i år. Måkene er nærmest fraværende som hekkefugl og labre tall for toppskarven. Alke og lomvi har stabile tall.

Sjøfugltellinger på Spannholmane 2013

Årets tellinger ble gjennomført den 16 juni. Normalt telletidspunkt er rundt den 10 juni, men vind og landsjø sørget for senere telletidspunkt.

File Spannholmane - telledata

Komplett pdf-fil med telledata fra 1992 til 2022

20 år med hekkeregistreringer på Spannholmane

Årets tellinger ble gjennomført den 10 juni en stille dag med mye landsjø.