Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Rødliste 2021

Hekkende lunde på Spannholmane er en sårbar art. Foto: Isak Grimsby
web-versjon Oppdatert kommunal rødliste etter nasjonal rødliste fra november 2021

Rødlistearter for Utsira er fordelt på nasjonalt kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbare (VU) og nær truet (NT) arter som har hekkende, ynglende, kastende og voksende populasjoner på Utsira.

Norsk rødliste ble først opprettet i 1998 og avløst med rødliste 2006  Rødliste 2010. rødliste 2015 og nå sist 2021

Oppdatert rødliste for Utsira Kommune 2021

Rødliste for ulike arter er en første indikasjon på at mange arter sliter. Jevnlige oppdateringer av artsstatus fra ekspertgrupper, sier oss at endringer ute i naturen går svært fort. Hovedgrunnene til at enkelte arter blir mindre vanlige, er knyttet til leveområdene, mattilgangen og giftstoffer.

Ny kunnskap medfører til at enkelte arter flyttes fra sårbar til turet, eller truet til sårbar og mer levekraftig. I rødliste for 2016 var det totalt 41 rødlistede arter, 26 av disse var (kritisk-CR, truet-EN og nær truet NT) og 15 arter som var sårbare (VU).

I oppdatert rødliste for 2021 teller vi totalt 66 rødlistede arter, hvorav 3 (1) kritisk truet, 15 (12) er truet, 18 sårbar og 30 (27) er Nær truede arter.

Fugl:

CR: Lomvi Uria aalge, (vipe Vanellus vanellus) og (åkerrikse Crex crex), EN: Lunde Fratercula arctica, havhest Fulmarus glacialis, storspove Numenius arquata, (krykkje Rissa tridactyla), makrellterne Sterna hirundo, og (svartstrupe Saxicola rubicola). VU:, alke Alca torda, grønnfink Chloris chloris, gråmåke Larus argentatus, fiskemåke Larus canus, ærfugl Somateria mollissima, og tyvjo Stercorarius parasiticus  NT: (sanglerke Alauda arvensis), (rosenfink Carpodacus erythrinus), teist Cepphus grylle, gjøk Cuculus canorus, taksvale Delichon urbicum, tjeld Haematopus ostralegus, (gresshoppesanger Locustella naevia), heilo Pluvialis apricaria, og stær Sturnus vulgaris,

Pattedyr:

VU: Havert - gråsel Halichoerus grypus

Havert er regulert med fangst, men de siste tre generasjoner i løpet av siste 10 år har det vært en drastisk nedgang.

Trollflaggermus (NT*) og Norflaggermus (VU) er registrert på trekk men ikke tegn på faste populasjoner. Steinkobbe er tatt ut av rødliste 2015 arten er kun på streif og kaster ikke på Utsira   

Steinkobbe er tatt ut av rødliste 2015   

Amfibier, reptiler:

Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Andre virvelløse dyr:

VU: hummer Homarus gammarus   

For første gang på rødlista! Nasjonalretten til mange Sirabuer har blitt en sårbar art, på tross av strenge fangstkrav. Utsira kommune er i startgropen med å utrede hummerfrednings-strategier på Utsira.

Biller og tovinger:

NT: kysthumle Bombus muscorum. kystgullveps Chrysis vanlithi Linsenmaier

https://c1.staticflickr.com/9/8161/7471396390_3249cb1153_n.jpg

Sommerfugler:

EN: Bredbåndpraktvikler Falseuncaria ruficiliana, Monochroa suffusella, sandnebbmott Agriphila latistria, Elachista argentella Elachista argentella, blodtoppraktvikler Eupoecilia sanguisorbana, VU: strandstjernepraktvikler Phalonidia affinitana  pileordensbånd Catocala nupta hvit tigerspinner Spilosoma urticae  NT: Myntepraktvikler Coleophora tamesis, Phalonidia manniana, Rhigognostis annulatella Rhigognostis annulatella. og myrstengelfly Amphipoea lucens - enkelte kan være trekkende arter

Karplanter:

EN: Dverglin Radiola linoides pusleblom lysimachia minima, (ask Fraxinus excelsior ) VU: villeple Malus sylvestrisNT: skjoldblad Hydrocotyle vulgaris, havburkne Asplenium marinum, purpurlyng Erica cinerea, flekkgrisøre Hypochaeris maculata heistarr Carex binervis, blåstarr Carex flacca

Moser:  Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Sopp:

VU: Rød Honningvokssopp Hygrocybe splendidissima.

Tatt ut av lista fra 2010 VU: Entoloma velenovskyi NT: Entoloma atrocoeruleum og trolljordtunge.

Lav: Det finnes ingen kjente truede eller sårbare arter i kommunen. Artsgruppe er ikke fullstendig kartlagt.

Alger: Det finnes ingen kjente truede eller sårbare arter i kommunen. Artsgruppe er ikke fullstendig kartlagt.

Fisk:

EN brugde Cetorhinus maximus og ål Anguilla anguilla.  VU håbrann Lamna nasus , pigghå Squalus acanthias. NT laks Salmo salar og vanlig uer Sebastes norvegicus

Leser du Rødlista vår (tekstdel i pdf) så vet du hvorfor de ulike arter er truet.

Arter som truer vårt naturmangfold - Svarteliste for Utsira