Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomskatt i Utsira Kommune

I kommunestyrevedtak av 18.12.2014 ble det vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune.

Kommunestyrets vedtak: Saksframlegg

1.      Utskriving av Eiendomsskatt:

I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015:

a)      Faste eigedomar i heile kommunen

  • Den alminnelige eiendomskattesatsen fastsettes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak (7 promille) jfr eiendomsskatteloven §§10 og 11.
  • Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 8-A.
  • For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2,6 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12
  • For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250.000 kroner av takstverdi jfr §11 
  • Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse for boligeiendommer.
  • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
  • Alminnelig taksering ble sist gjennomført i 2010. Eiendomsskatteområdet utvides fra «berre verker og bruk» til «alle faste eiendommer». Kommunestyret vedtar at bare eiendommer i det utvidede området skal takseres. Dette betyr at takstnivå for 2010 legges til grunn også for eiendommer i utvidet område. 
  • Eiendomsskatten skal betales i to terminer.  
  • Følgende verker og bruk innvilges fritak for eiendomsskatt i budsjettåret: Ingen.  
 
Brev sendt til alle eiere av grunneiendommer i Utsira Kommune 24. februar 2015
 
Utsira Kommune sin tjenestekatalog om Eiendomsskatt. Dine rettigheter og plikter, saksgang med videre.
 
 
 
 
 

File Brev til eiere på Utsira

Brev sendt den 24. februar 2015

Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

I dag går det ut brev til alle eiere av faste eiendommer i kommunen med informasjon om eiendomsskatt fra og med 2015.

Presisering om eiendomsskatt

Vi har fått 2-3 henvendelser om lovligheten i vårt vedtak om 2,6 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Bakgrunnen er at det står i loven at det første året eiendomsskatt innføres ikke er lov til å kreve mer enn 2 promiller.