Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Eiendomskatt i Utsira Kommune

I kommunestyrevedtak av 18.12.2014 ble det vedtatt å innføre full eiendomsskatt i hele Utsira kommune.

Kommunestyrets vedtak: Saksframlegg

1.      Utskriving av Eiendomsskatt:

I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2015:

a)      Faste eigedomar i heile kommunen

  • Den alminnelige eiendomskattesatsen fastsettes til maksimal sats i forhold til Stortingets vedtak (7 promille) jfr eiendomsskatteloven §§10 og 11.
  • Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8-C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven § 8-A.
  • For bolig- og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen til 2,6 promille, jfr eiendomsskatteloven § 12
  • For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250.000 kroner av takstverdi jfr §11 
  • Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse for boligeiendommer.
  • I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 
  • Alminnelig taksering ble sist gjennomført i 2010. Eiendomsskatteområdet utvides fra «berre verker og bruk» til «alle faste eiendommer». Kommunestyret vedtar at bare eiendommer i det utvidede området skal takseres. Dette betyr at takstnivå for 2010 legges til grunn også for eiendommer i utvidet område. 
  • Eiendomsskatten skal betales i to terminer.  
  • Følgende verker og bruk innvilges fritak for eiendomsskatt i budsjettåret: Ingen.  
 
Brev sendt til alle eiere av grunneiendommer i Utsira Kommune 24. februar 2015
 
Utsira Kommune sin tjenestekatalog om Eiendomsskatt. Dine rettigheter og plikter, saksgang med videre.
 
 
 
 
 

Innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen.

I dag går det ut brev til alle eiere av faste eiendommer i kommunen med informasjon om eiendomsskatt fra og med 2015.

Presisering om eiendomsskatt

Vi har fått 2-3 henvendelser om lovligheten i vårt vedtak om 2,6 promille eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Bakgrunnen er at det står i loven at det første året eiendomsskatt innføres ikke er lov til å kreve mer enn 2 promiller.

Eiendomsskatteliste 2021 Utsira kommune

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2021 og med hjemmel i eiendomsskattelovens 515 annet ledd, legges Eiendomsskattelisten for 2021 for Utsira kommune ut til offentlig gjennomsyn i kommunens serviceskranke fra 1.-21. mars 2021.