Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vil du å bli meddommer - Utsira?

Vi trenger hjelp til å finne lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Frist 23. mars 2020

Er du interessert i å melde deg som lagrettemedlem, meddommer eller skjønnsmedlemmer – eller har du noen kandidater du vil foreslå? Les mer om kravene og hvordan du melder deg som kandidat. Dette er en veldig betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere.

Frist for å melde interesse for vervet er 23. mars. Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

meddommere

Utsira kommune skal velge følgende grupper av meddommere/lagrettemedlemmer: 1 kvinne og 1 mann i hvert utvalg

 • 2 lagrettemedlemmer til lagmannsretten – Meddommere i Gulating lagmannsrett dømmer sammen med fagdommere
 • 2 meddommere til tingretten  – Meddommere i Haugaland tingrett skal sammen med fagdommere dømme i straffesaker.
 • 2 jordskiftedommere til jordskifteretten  – Meddommerne avgjør, sammen med jordskiftedommeren, hvilke løsninger som skal velges for bruk av eiendommer og bruksrettigheter, og eventuelt avsi dom i tvister.
 • 2 skjønnsmedlemmer  – Skjønnsmedlemmer er langt på vei en type sakkyndige meddommere. De kan delta både i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten i rettslige skjønn. Det er Rogaland fylkeskommune (fylkestinget) som oppnevner skjønnsmedlemmer ut fra forslag fra Utsira kommune. Det er i liten grad behov for skjønnsmedlemmer med alminnelig kompetanse, og det er derfor et krav at de som blir oppnevnt er særlig kyndig innen et spesielt fagområdet. Dette kan være kompetanse innenfor fagområder som jord-/skogbruk, plan- og reguleringsprosesser, bygg og anleggsvirksomhet, økonomi, revisjon og regnskap. Dersom du ønsker å bli oppnevnt som skjønnsmedlem må du oppgi hvilken av disse fagområdene du har kompetanse innen. 

HVEM KAN VÆRE MEDDOMMERE? 

Lovverket (domstollovens § 70) stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

 • Folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen (den dagen kommunestyret oppnevner)
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret de tre siste årene før valgdagen
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021
 • Snakker og forstår norsk.
 • Personlig egnet
 • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.I tillegg er en utelukket fra valg som meddommer dersom en har blitt idømt ubetinget fengselsstraff, forvaring m.v., slik det går frem av domstolloven §72. Kommunen vil gjennomføre vandelskontroll.
  Domstoladministrasjonen opplyser at arbeidsmåtene i domstolene tilsier at det er en stor fordel om meddommere og skjønnsmedlemmer har normal digital kompetanse. Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for at sammensetningen så langt mulig blir i samsvar med befolkningen i kommunen.

Søknadsfrist 23. mars 2020.

Er du interessert tar du kontakt med Arnstein Eek i Utsira kommune.

Mer informasjon:
www.domstol.no

Mer informasjon om det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten finner du på https://www.domstol.no/meddommere/

Mer informasjon om å være jordskiftemeddommer finner du på https://www.domstol.no/jordskiftemeddommer/

Mer informasjon om skjønnsmedlem finner du her:  https://www.domstol.no/verktoy/juridisk-ordliste/s/Skjonnsmenn/

 

Har du spørsmål kan disse rettes til Utsira kommune v/Arnstein Eek, 99219495 eller arnstein.eek@utsira.kommune.no

Utsira 10. mars 2020

 

Arnstein Eek

Saksbehandler