Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

R-5 Vern og utvikling i Nordvikvågen

 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SPESIALOMRÅDE BEVARING ETTER PBL § 25.6.

2.4 Ombygging: Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialer og farger blir opprettholdt. Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder eller områdets karakter. Ved utbedring, reparasjon og evt. gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. 

Dersom ikke historisk dokumentasjon eller tradisjon tilsier annet, skal det ved omlegging av tak benyttes teglstein eller skifer.

Ved utskiftning av vinduer skal det benyttes vinduer av tre med glass i faste, gjennomgående sprosser med kittfals i ytre ramme.

2.5 Tilbygg, påbygg og underbygg av bestående bebyggelse:  Tilbygg, påbygg og underbygg, herunder også heving, senking eller endring av takflate, kan tillates når dette etter kommunens skjønn er godt tilpasset i forhold til bygningen og bygningsmiljøets særpreg og tradisjon. For fasadeutforming og materialbruk med mer. På tilbygg, påbygg og underbygg gjelder §  2.4. 

2.6 Nybygg: Nybygg kan godkjennes innenfor planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmoniserer med den eksisterende verneverdige struktur og bebyggelse i området. 

2.7 Utomhusanlegg og kulturlandskap: Eksisterende utomhusanlegg og kulturlandskap som veier, allmenninger, brygger, steingjerder med mer. skal bevares eller kreves tilbakeført og kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning. Utbedring av slike kulturminner skal skje ved bruk av tradisjonelle materialer og teknikker. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og skal harmonisere med stedets karakter. 

Inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel er ikke tillatt. Dette gjelder også lagring, massedeponering og annen bruk av ubebygd areal når det etter kommunens skjønn vil komme i strid med reguleringsplanens målsetting. 

Tekniske innretninger, herunder skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en diskret utforming, og ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmoniserer med områdets karakter og tradisjon

 NB. Bestemmelsene er relativt detaljerte, men utformet slik at kommunen i stor grad må bruke skjønn i den enkelte sak 

2.8 Riving: Den bestående bebyggelsen i området tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av denne kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke anses som urimelig å pålegge eieren å sette i stand bygningen. Ved vurdering av søknad om rivetillatelse skal det foreligge teknisk tilstandsrapport om mulighetene for istandsetting. En rivningssøknad skal godkjennes fra regional kulturminnemyndighet. 

2.9 Dispensasjon: Når det foreligger særlige grunner kan kommunen etter nærmere vedtatte retningslinjer gi dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen. Søknad om dispensasjon skal være begrunnet.

Arealkart og detaljerte bestemmelser til vedtatt reguleringsplan Vern og utvilking i Nordvikvågen.

File Arealkart

Kopi av papirkart... vil bli lagt inn i GIS/LINE på sikt

File Vedtatte reguleringsbestemmelser til R-5

Gjeldende reguleringsbestemmelser innen for arealgrense.