Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Bærekraft og samhandling

Vår tids globale og lokale utfordringer utløser behov for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutviklingen. Bare gjennom samhandling og innovasjon kan vi finne fram til de bærekraftige løsningene.

Bærekraft, samhandling og innovasjon

Gjennom samhandling bringes kunnskap, ressurser og erfaringer sammen fra innbyggere, lokale lag/foreninger og bedrifter. Løsninger utvikles sammen med involverte innbyggere. Sammen kan man tenke nytt og ta nye grep for å videreutvikle et bærekraftig og godt lokalsamfunn.

Bærekraftig utvikling er begrep som blir brukt for å beskrive det å sikre fremtiden på ulike områder, særlig rettet mot klimaperspektivet. FN har vedtatt 17 bærekraftsmål og 169 delmål for bærekraftig utvikling. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen:

"Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.”

I kommende planrullering skal Utsira kommune innbake FN Bærekraftsmål inn i alle våre handlinger, samt tydliggjøre hvordan vi skal nå målet om nullutslippkommunen innen 2030. Alle må ta hensyn til miljø og klima for å imøtekomme nye generasjoners behov og muligheter.
 
Bærekraftsmålene er bygd opp av tre dimensjoner; sosiale forhold, miljø og klima og økonomi. Det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.
Bærekraftselementene

 

Kilde: fn.no

Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.


System bærekraft

Kilde: ks.no

Økonomisk bærekraftig utvikling er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggerne. Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir grunnlag for god kvalitet i tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere og ansatte.

Kommunen sin rolle som samfunnsutvikler er å utvikle kommunen som et godt sted å bo, og legge til rette for arbeidsliv og fritid. Kommunen skal derfor ha fokus på å bygge en attraktiv kommune som er bærekraftig i sin rolle og funksjon som samfunnsutvikler.

FN’s klimapanel slår fast at en global temperaturøkning på over to grader vil føre til store ukontrollerbare klimaendringer. Uten drastiske kutt i klimagassutslippene styrer verden mot en temperaturøkning over dette, med dramatiske globale og lokale konsekvenser som blant annet havnivåstigning, issmelting, økte nedbørsmengder enkelte steder og økte tørkeperioder andre steder. En bærekraftig utvikling er avhengig av at utslippene av klimagasser blir redusert.
 
Bærekraft innebærer også at kommunen må planlegge for fysiske og økonomiske klimahensyn som følge av kommende klimaendringer i et omskiftende og mer ekstremt klima, med hyppigere stormflo, ekstremnedbør, tørkeperioder, mv. Mye av arbeidet må koordineres via pågående Regionalplan for klimatilpassing i Rogaland.

Folkehelse vil også ha et overordnet hensyn og skal innbakes i kommende kommuneplan. Bærekraft er også det å ta hensyn til våre innbyggere sin helsetilstand i et vidt fagspekter fra fysisk- og psykisk helsevern til rekreasjon og oppbygging i friluftsliv.

Ny næringsplan og 'living lab'

Det vil også være naturlig å ta med arbeidet fra ny næringsplan (ute til høring) og resultater fra innovasjonskonkurranse i regi DOGA, Innovasjon Norge og Nordic Edge. Mer om Innovasjonskokurransen her.

Planbehov

 • Planstrategi - Revidere 2020-2022 - Planen skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. PBL § 3-1 2020
 • Kommuneplan -  Revidere 2020-2022 2020 - Samfunnsdel, Arealsdel, Retningslinjer
 • Næringsplan -  Revideres 2020-2022 - Under arbeid av Rogaland Ressurssenter. Danner grunnlag for hovedfokus i kommuneplanen.
 •  Økonomiplan - Revidere - 2019-2022 2019
 • Personalhåndboken - Revidere - 2019-2022 Årlig/ hver annet år. Håndbok for ansattes rettigheter og plikter 2021
 • HMS håndboken - Rådmannens internkontroll - Revidert 2019-2022 - Revideres og oppdateres jevnlig av KF 2020
 • IKT plan - Avvikles 2016-2019 - Innarbeides i Samfunnsdelen av Kommuneplanen som Digitalieringsstrategi 2020
 • Energi- og klimaplan - Ingen revidering - Innarbeides i Samfunnsdelen av 2020
 • Landbruksplan - Ingen revidering - Innarbeides i Samfunnsdelen av 2020
 • Kulturplan - Revidert 2019-2022 - Ingen revisjon i perioden
 • Overordnet - beredskapsplan - Revidert 2020-2022 - Lov om kommunal beredskapsplikt 2020
 • ROS analyse - samfunnssikkerhet - Revidert 2019-2022 - Revidering ved endringer i trussebidet. 2019
 • Kvalitetsmelding for Utsira skole og barnehage - Revidere - 2019-2022 Årlig
 • Strategiplan Utsira skole - Revidere - 2021-2024 I tråd med Ny læreplan og fagfornying 2020/2021
 • Boligpolitisk plan -Ingen revisjon - Tiltak vurderes i forbindelse med årlig budsjettbehandling
 • Handlingsplan mot diskriminering av LHBTI - Revidert - 2019-2022 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex personer 2019
 • Alkoholpolitisk handlingsplan - Revidere - 2020-2022
 • Helhetlig Helse- og omsorgsplan - NY - 2021=> Skal sammenholde og ta opp i seg fagplaner som Pandemi, demens, helsetjenesten, m.m. 2021
 • Demensplan - Avvikles - 2021-2024 - Innarbeides i Helhetlig Helse- og omsorgsplan
 • Pandemiplan - Avvikles - Korona oppdatering og innarbeides i helhetlig Helse- og omsorgsplan
 • Plan for helsetjenesten og skolehelsetjenesten - Avvikles - 2015-2019 Innarbeides i Helhetlig Helse- og omsorgsplan
 • Kulturminneplan - Revidere - 2021-2031 Omfattende revidering fra 2009. Innleid kompetanse til utarbeiding av ny, framtidsrettet plan. Kr. 100 000 i tilskudd fra RF 2020
 • Trafikksikkerhetsplan - Revidere 2020 - Revideres ved behov. TS midler 2020
 • SMIL Handlingsplan - Revidere 2020-2022 - 2020
 • Delegasjonsreglement for Utsira kommune - Revidere - 2021-2024 - Må oppdateres i forhold til ny kommunelov 2021
 • Vann- og avløpsplan - Revidert - 2020-2023 - 2020