Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Åsa Helgesen - Norges første kvinnelige ordfører

Like etter at Utsira ble egen kommune i 1924 ble det i 1925 avholdt kommunestyrevalg. Valget vakte internasjonal oppsikt! Med rette. 11 av de 12 valgte var kvinner. En mann! Åsa Helgesen ble senere valgt til ordfører. Europas første kvinne i et slikt verv? I alle fall Norges første.

Historiene bak og rundt valget er spennende, såre og nesten sensasjonelle selv i vår tid. Utsira har holdt valget mer eller mindre hemmelig. Lokalbefolkningen har sett andre historier og konflikter, enn den sensasjonen det var at 11 kvinner ble valgt og at ordføreren var en kvinne.

Kvinnene ble ikke "kastekjepper". De gjorde jobben. Nå fortelles historien.

I 2013 var det grunnlovsjubileum. Kommunen markerte dette med ei utstilling for å hedre kvinnene. Plakatene fra denne utstillingen finner du på disse sidene.

I 2013 satte også Haugesund teater opp stykket "kvinnekuppet". Stykket ble spilt i 2014 og igjen høsten 2016. Teatersjefen Birgit Amalie Nilssen oppsummerer på beste måte: "Det er ikke sikkert hva som er sant". Alt avhenger av perspektiver. Les med det for øyet!

De ulike plakatene:

1 Utsira ble egen kommune i 1924.

2 Det hadde seg så.. Valghistorien.

3 Bakgrunnen for valget og resten av valghistorien

4 Sjokket!

5 Ordførervalget

6 Oversikt over de tre første herredstyrevalgene.

7 Eg e katta.. du e valde!

8 Bestyrtelse og søvnløse netter.

9 Kvinnene sitt syn på saken.

10 Hva de utførte - sakene 1926-1928.

11 Valgstyremøter.

12 Status på Utsira  Samfunnet 1926

13 Status på Utsira Samfunnet 1926 del 2

14 Åsa Helgesen biografi.

15 CV Åsa Helgesen

16 Åsa Helgesen hedret med kongens fortjenestemedalje

17 jordmor Åsa

18 lensmann Kristian Lunde.

19 lensmann Kristian Lunde del 2

20 Klubba fra lensmannen

21 Valget ble godkjent.

22 "Hanen i kurven"

23 "Dark horses" Thomas Klovning og Toralv Kvalvik

24 Reidar Nordaas: "Vi vel kvinner inn i herredsstyret"

25 Var det kvinnesak?

26 Fra saksprotokollene 1926

27 Fra saksprotokollene 1927

28 Fra saksprotokollene 1928

29 To heftige saker fra formannskapet

30 Den vanskelige saken

31 Representantene 1926-1928 Oversikt

32 Utsirakvinner i kommunestyret 1928-2015

33 Frammøte formannskapet 1926-1928

34 Fra VG Åsa Helgesen Norges 15.viktigste kvinne

34,5 Oversikt frammøte i herredsstyret 1926-1928

35 Hvor vanskelig var det?

36 Kvinnelist

37 Det skjer aldri igjen

38 Historien er ikke helt sluttskrevet.

39 De elleve på Utsire.

40 Fra jubileumsdagen.

41 Kvinnene hedret med roser.

42 Det er ikke sikkert hva som er sant.

60 kvinner du skulle ha møtt Åsaa er en av 60 damer som du skulle ha møtt

File Utsira ble egen kommune

Hvorfor fikk 418 innbyggere i Utsira sogn status som kommune 1.7.1924? Utsira fikk samtidig sete i fylkestinget.

File "Det hadde seg så..."

Valghistorien. Sensasjonelt valgresultat på Utsira! "Det er altå noget av en erobring, mine damer, å ha sikkert flertall i kommunen". Spenning rundt navnene på de valgte kvinner.

File Bakgrunnen for valget og resten av valghistorien

Hva lå til grunn for valget? Åsa Helgesen og enden på kvinnestyret. Framstående kvinner på Haugalandet og Fylkesmannen Tora Aasland avduket byste av Åsa Helgesen i 1998.

File Sjokket!

29. oktober 1925. 91,67 % kvinner blir valgt til Utsira kommunestyre. 11 kvinner 1 mann. -Varamenn: 11 kvinner 1 mann. Valgprotokollen "forsvant" i private arkiver. I 1999 dukka den opp igjen. I dag er den et lite "trofè" i kommunens arkiver.

File nr 5 ordførervalgdagen 080126.pdf

Nytt valg. Ordførervalgdag i SO kuling og regn. Ordfører, viseordfører og formannskap ble valgt. "Ved avstemmingene ble kvinnene sittende og forslagene gikk derved enstemmig igjennom".

File nr 6 oversikt over Utsiras 3 første kommunestyrer

Valget i 1924 var utfyllingsvalg. Sognestyrets 4 medlemmer fortsatte perioden ut. 1. ordinære valg ble holdt i 1925 -("Kvinnevalget") og det neste i 1928. Oversikten viser navnene og hvem som satt i formannskapet.

File 7 Eg e katta, du e valde

Ordfører Sivert Helgesen kom hjem til sin kone etter valgtinget i 1925 og måtte erkjenne: "Eg e katta, du e valde"

File 8 Bestyrtelse og søvnløse netter

Det omstridte Utsiravalget medførte mye skriverier! Både nasjonalt og internasjonalt. "En av de valgte" ytret seg flere ganger i leserbrev i Haugesunds avis. Fru Helgesen forfattet skrivelse til Kvinnerådet i Oslo.

File 9 Kvinnene sitt syn på valget

Utdrag fra leserbrev november 1925. Lensmann Kristian Lunde hadde innlegg i Stavanger Aftenblad som foranlediget noen lengre svar fra "kvinnelige velgere"...

File 10 Hva de gjorde: Sakene i 1926-1928

Oversikt over antall saker 1926-1298. Og subjektiv vurdering, gjort i 2014, av hvor vanskelige de enkelte sakene kan tenkes å ha vært.

File 11 Valgstyremøter 1926-1928

Mangt et valg skulle avholdes på 20-tallet... Valg vedrørende brennevinsforbud, Valg av Storting Valg av Herredsstyre 1928. Oversikt over møter og fremmøtte på de i alt 7 valgmøtene.

File 12 Utsirasamfunnet 1926

Hvordan var det på Utsira i 1926? En liten oversikt over persongalleriet på Utsira. Hvem satt i nøkkelposisjoner? Skatteligningen for Utsira 1926.

File 13 Utsira 1926 Den gangen kvinnene styrte

"vi kjøper ikke middagsmat". Båtturen kosta kr 2,-. En familie kunne leve av kr 1.400,-. Noen levde av kr 600,-. Barnehage? Tv? Ipad? Klesbutikk? Studielån?

File Åsa Helgesen biografi

Født 1877 på husmannsplassen Bjenndalen i vestheia i Røynesdal i tidligere Bjelland kommune (Marnardal kommune). Mor Sissel døde 2 måneder før Aasa ble født. Faren var skomaker, kirketjener og smed.

File 15 forts biografi Åsa Helgesen

Oversikt over livshendelser Aasa Helgesen, familie, bosteder, utdanning og svigerfamilie.

File 16 Hedret med Kongens fortjenestemedalje

I 1967 søkte daværende ordfører Sverre Klovning om "fortjenestemedalje til forhv. jordmor Fru Åsa Helgesen Utsira". Åsa var jordmor på Utsira 1903-1942. Det anføres også at hun var landets første kvinnelige ordfører. Dette gjorde henne berømt i inn og utland.

File 17 Jordmor Åsa Helgesen

Åsa Helgesen tok imot 400 barn/Sirabuer. Enkelte av de lever den dag i dag. Jordmor - første profesjonsutdanning for kvinner. Jordmødre kjempet frem stemmeretten. Jordmorforeningen har heller ikke glemt Åsa Helgesen.

File 18 Lensmann Kristian Lunde i sentrum

Lensmann Lunde ble berømt for å ha "sovet med valgprotokollen under hodeputa". Lensmann Lunde var sentral i ståket omkring valget. Han sendte bla inn formell klage på valget til fylkesmannen og departementet. Samtidig viser kommuneprotokollene at Lunde samarbeidet godt med kvinnene når først oppstyret fikk lagt seg.

File 19 Kristian Lunde trodde ikke kvinnene kunne klare det

Lunde klaget på valget. Han trodde ikke kvinnene kunne klare jobben. Valgstyret var enige i innholdet i klagen, men ønsket ikke nytt valg! Heller ikke klage fra Hersleb Helgesen "Siratrollet" og Rasmus Høidal førte fram. Valget ble stående.

File 20 Kristian Lunde gav Utsira ordførerklubbe

Biografi Kristian Lunde. Født Lundargard, Suldal. Lensmann i Torvestad (Torvastad, Skåre, Utsira) 1923-1951. Målmann, måteholdsmann og avholdsmann. Forbilde: Fridtjof Nansen! Utsira fikk ordførerklubbe av ham i 1937: "Vonar at der ved denne klubba vert gjort mange gode vedtak".

File 21 Valget ble godkjent!

Kvinnevalget ble til slutt godkjent. 3.12.1925 kom det skrivelse fra Oslo og departementet 1928: Av 190 stemmeberettigede møtte 145 stk fram og stemte på mennene! "Kvinnene selv fant at nu burde styret igjen legges i det sterke kjønns hender", ble det skrevet.

File 22 Hanen i kurven

Hvem var så den ene mannen? Gustav Hansen ble som eneste mann innvalgt i kvinnestyret. Til sin store forferdelse. Nidviser i avisene hjalp heller ikke på. Hansen var av mange påtenkt som ordfører, men det ville han ikke ha noe av.

File 23 "Dark horses"

Thomas Klovning og Toralv Kvalvik var kanskje mer sentrale i politikken enn Gustav Hansen. Men har hittil knapt figurert i historiebøkene sammenlignet med Gustav Hansen. Her følger biografi av den ene ukjente varamannen Thomas og den kanskje mest populære politikeren på 20-tallet målt etter stemmetall, Toralv Kvalvik.

File 24 Reidar Nordaas: "Vi vel kvinner...

Radiomannen Reidar Nordaas har fått skylda for kvinnevalget på Utsira. Historien er ikke så enkel...selv om Nordaas framstår som litt av en bajas. En artig tvist: han var gift med søstera til svigersønnen til Aasa Helgesen. Og det var ikke verre enn at han var stemmemottaker ved valget i 1928!

File 25 Var det kvinnesak?

Valget i 1925 ble tatt til inntekt for kvinnesaken. Men valget var et "mannskupp". Likesom valget i 1928 kanskje var et "kvinnekupp". Alle kvinnene stemte på menn... I lengre perspektiv har likevel "kvinnevalget" fått betydning for kvinnesaken...

File 26 Fra saksprotokollene 1926

Kvinnene førte sirlig valgprotokoll. Her presenteres utdrag fra denne. Kommunebudsjettet var også den gangen av de viktigste sakene. Men ansettelser, skattesaker, søknadsbehandling, prisfastsettelser for havre, opprettelse av nemder og "andragender" av ulik art behandles. Hundeskatt og ovn i kirken er på tapetet.

File 27 Fra saksprotokollene 1927

Saksprotokoll kvinnestyret i Utsira kommune 1927. Skjenkerett, søknad om kafedrift, søknad om å benytte veiene til bilkjøring, valg av målføre på skjema vedrørende kornbygden, dampskipsbrygge, opptak av lån, kirkeregnskap.

File 28 Fra saksprotokollene 1928

Saksprotokoll for 1928 Utsira kommune. Postrute, tilskudd til feskue, bankgarantitvist, leie av ekspedisjonshus, skattesaker, prioritering av veganlegg, søknad om statstilskudd til veg, tilskudd til grusing av veg, tilskudd til Blindeforbundet.

File 29 To heftige saker fra formannskapet

Kastevåger og rutefrekvens. Gode Utsirasaker igjennom 100 år. Etter diskusjoner mann og mann imellom måtte mennene legge sakene fram for kvinnene!

File 30 Den vanskelige saken

"Den vidløftige skattesak fra Utsira." Kvinnestyret ble involvert i en sak som endte i rettssystemet. "Sirafjord" gikk ekstratur med vitner til Karmsund herredsrett. 31 vitner fra Utsira, hvorav flere fra kvinnestyret deltok. Og etterpå ble det nye rettsaker. "Retten kan imidlertid ikke finne at der fra dettes side er utvist sådan uaktsomhet at der på den kan grunnes erstatningsansvar. Herradsstyrets (kvinnestyret) behandling finnes helt forsvarlig".

File 31 Representantene 1926-1928

Oversikt over det berømte kommunestyrets representanter

File 32 Utsirakvinner i Utsira kommunestyere

Oversikt over alle kvinner som har vært valgt inn i Utsira kommunestyre 1924-2015

File 33 Frammøte formannskapet 1926-1928

Hvem bar lasset i 1926-1928?

File 34,5 Oversikt frammøte heradsstyret

Oversikt over frammøte 1926-1926 Utsira kommunestyre

File 35 Hvor vanskelig var det?

Var sakene kvinnestyret behandlet like vanskelige som de kommunestyret behandler i dag? Sporene etter kvinnene i protokoller og aviser, tyder på at det har vært nok stridigheter å hanskes med. Men de visste å be om hjelp når det var påkrevet, enten fra sine egne menn, eller ordføreren i Skåre.

File 36 Kvinnelist

Hva var det egentlige kvinnekuppet? Kvinner og Utsira har i ettertid vist seg å være en fengende sak i media...

File 37 Det skjer aldri igjen...

-at det velges 11 av 12 representanter av samme kjønn til et norsk kommunestyre...

File 38 Historien er ikke sluttskrevet

Kan du bidra med flere historier, eller kilder?

File 39 De elleve på Utsire

Bilde av de 11 historiske kvinnene

File 40 Fra jubileumsdagen for grunnloven

I anledning grunnlovsjubileet ble kvinnene satt pris på. Statsråd Anniken Huitfeldt var blant de besøkende. Hun holdt også tale for dagen.

File 41 Hedret med roser

10 av de 12 valgte er gravlagt på Utsira kirkegård. Ved grunnlovsjubileumet 2013 ble det lagt ned en rose ved hver av kvinnenes graver, samt Gustav Hansens grav. Gravene kan du selv se på kirkegården den dag i dag.

File 42 Det er ikke sikkert hva som er sant

Kvinnene og Utsirasamfunnet hedret med eget teaterstykke regi Haugesund teater: "Kvinnekuppet". Stykket settes opp også høsten 2016. Premieren var i Sirakompasset i oktober 2013.

Image 60 kvinner du skulle ha møtt

Åsa Helgesen er med i bok til Breen/Jordahl som lanseres i 2016