Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Rødliste

Hekkende lunde på Spannholmane er en sårbar art. Foto: Isak Grimsby
Oppdatert etter nasjonal rødliste fra november 2015

Rødlistearter for Utsira er fordelt på nasjonalt kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbare (VU) og nær truet (NT) arter som har hekkende, ynglende, kastende og voksende populasjoner på Utsira.

Norsk rødliste ble først opprettet i 1998 og avløst med rødliste 2006  Rødliste 2010. og nå sist rødliste 2016

Oppdatert rødliste for Utsira Kommune 2016

På Utsira er det 28 rødlistede arter (CR,EN og VU) og 13 arter som er nær truet, totalt 41 arter. (NT). Arter i (parantes) har ikke faste populasjoner på Utsira. Truede arter på Utsira fordeler seg slik:

Fugl:

CR: Lomvi Uria aalge og (åkerrikse Crex crex), EN: havhest Fulmarus glacialis, (krykkje Rissa tridactyla), (vipe Vanellus vanellus), alke Alca torda, makrellterne Sterna hirundo, og (svartstrupe Saxicola rubicola). VU: Lunde Fratercula arctica, teist Cepphus grylle, storspove Numenius arquata, (rosenfink Carpodacus erythrinus, og sanglerke Alauda arvensis) NT: fiskemåke Larus canus, ærfugl Somateria mollissima, tyvjo Stercorarius parasiticus, stær Sturnus vulgaris, (gresshoppesanger Locustella naevia) og taksvale Delichon urbicum.

Pattedyr:

VU: (trollflaggermus Pipistrellus nathusii)

Steinkobbe er tatt ut av rødliste 2015   

Amfibier, reptiler:

Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Andre virvelløse dyr:

NT: kysthumle Bombus muscorum

https://c1.staticflickr.com/9/8161/7471396390_3249cb1153_n.jpg

Sommerfugler:

EN: Bredbåndpraktvikler Falseuncaria ruficiliana, pileordensbånd Catocala nupta, Elachista argentella Elachista argentella, blodtoppraktvikler Eupoecilia sanguisorbana, NT: Myntepraktvikler Phalonidia manniana og Rhigognostis annulatella Rhigognostis annulatella. 

Karplanter:

EN: Dverglin Radiola linoides VU: pusleblom lysimachia minima, villeple Malus sylvestris, (ask Fraxinus excelsior NT: skjoldblad Hydrocotyle vulgaris og havburkne Asplenium marinum.

Moser:         Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Sopp:

VU: Rød Honningvokssopp Hygrocybe splendidissima.

Tatt ut av lista fra 2010 VU: Entoloma velenovskyi NT: Entoloma atrocoeruleum og trolljordtunge.

Lav:          Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Alger:         Det finnes ikke noen truede eller sårbare arter i kommunen.

Fisk:

EN brugde Cetorhinus maximus, pigghå Squalus acanthias og vanlig uer Sebastes norvegicus.  VU håbrann Lamna nasus , ål Anguilla anguilla. NT brisling Sprattus sprattus (kystbrisling)

Leser du Rødlista vår (tekstdel i pdf) så vet du hvorfor de ulike arter er truet.

Arter som truer vårt naturmangfold - Svarteliste for Utsira