Personlige verktøy
Logg inn

Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner

Vergemål

Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det hjelpeverge.

Generelt

Beskrivelse

Den som umyndiggjøres, skal ha verge. Det gjelder også mindreårige som ikke har pårørende med foreldreansvar. Ved andre tilfeller oppnevnes det hjelpeverge. Hjelpevergens mandat skal være avgrenset til det den myndige ikke klarer selv. Formålet med bruk av verge er å beskytte og hjelpe personer som ikke kan ivareta sine rettslige og økonomiske interesser godt nok.  

Overformynderiet i hver kommune oppnevner og fører tilsyn med vergen og forvalter den umyndiges midler hvis de overstiger kr 75 000. Midler under kr 75 000 forvaltes av vergen når ikke annet er bestemt. En hjelpeverges myndighetsområde fastsettes ved oppnevningen. Det skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Målgruppe

Mindreårige, umyndiggjorte og myndige personer som på grunn av sinnslidelse eller av andre årsaker ikke kan ivareta sine anliggender.

Kriterier/vilkår

Den som har foreldreansvaret, er automatisk verge for mindreårige. For mindreårige som ikke har slik verge, skal det oppnevnes verge. Verge oppnevnes også i forbindelse med en umyndiggjørelsessak.  For å få oppnevnt hjelpeverge må følgende foreligge:

  • begjæring om oppnevning fra for eksempel nære pårørende eller ansvarshavende lege/ tilsynslege ved institusjon der vedkommende er innlagt
  • tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, andre psykiske forstyrrelser, senil demens, psykisk utviklingshemning eller legemlig funksjonshemning ikke kan ivareta sine anliggender
  • samtykke fra den som skal ha oppnevnt hjelpeverge hvis det ikke fremgår av legeerklæringen at innhenting av samtykke er umulig eller utilrådelig av særlige grunner 

Regelverk

Søknad

Mottaker

Søknad om oppnevnelse sendes overformynderiet i den kommunen der den vergetrengende er bosatt.

Klage

Dersom du ikke er fornøyd med avgjørelsen i vergemålssaker, for eksempel når det gjelder utnevnelse av verge, kan du klage på avgjørelsen innen tre uker etter at du har mottatt underretningen. Klagen sendes til Fylkesmannen. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Har Fylkesmannen truffet avgjørelsen i første instans, vil Justisdepartementet være klageinstans.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 14:42:17

Se også

Kontaktinformasjon